ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

44 Επεξήγηση: Β. ΠΡ. ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΡ. ο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ £72011 I ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ I ΤΡΙΤΗ 3o ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 πολη κοι νομολογιασ παντειου jpipii :mm ~ KOINDNIKHI ΑΝθΡΟΠΟΛΟΓΙΑΙ ΠΑΝΤΕΙΟΥ emmm ίσης αθηνας επικοινωνιασ μειον και πολιτισμου παντειου n δημοσιογραφια! & μειον μαζικησ επικοινονιαιοεσ/νικησ βαλκανια βαακανικον, σααβ. & ανατ. ιπουαον μακεαονιαι lOEL'NIKHI σααβικονΙΠ0ΥΑ0Ν αθηνασ τουρκικονιπουαον και συγχρονον ασιατικών ιπουαον αθηναι φίΛΟίΟΦΙΑΙ ΠΛίί/ΚΗΪ&ΦΥΧΟΑΟΓ ΙΑΙ (ΠΡΟΓ. *ΥΧ0Λ.) ψυχολογιασ κρητησ (ρεθυμνο» ""' "T ψυχολογιασ παντειου ψυχολογιασ i - κι "ζεναν""^ (ϊρκυρα) ienqn γ λασι. μεταφρ a αιερμ.ιονιο-ειδ. ιιπαν. γλοεσ. t πολιτ. (κερκυρα) , - ΕΠΙΠ.ΦΥΣΙΚΗΣΑΓ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΠΙΙΤ.ΦΥΙ Itt'.. " ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΑΓΗΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΙΔΑΓ ΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ EKR1HE ΟΕΣΙΑΑΙΑΙ (ΒΟΑΟΙ) ΠΑΪΔΑί ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ '.■■■/ ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ! ΕΚΠ/ΙΗΙ ΠΑΤΡΑ! ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΙΗΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ I ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΔΗ "θΕΣ/ΝΙΚΗΙ """ . ΠΑΪΔΑΓΟΓ i SVT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ("BAAPiNAj ΕΠΓΠΗ'ΜΟΝ ΤΗΣ ΒΙΑΪΔΕΥΙΗΙΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ βΡΑΚΗΪ(4ΛΕ"ΠβΛ|ΐ') ΕΠίίΤ. ΠΡΟΣΧΓ ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ Π ,ΥΜΝΟ) ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΟΓΑΝΙΟΑΝΝΙΝΟΝ i ΜΟΥΣΙΚΑΝΣΠΙ ΚΕΡΚΥΡΑ) «* MOYIlkQN ΙΠΟΥΑΟΝ ΑΘΗΝΑΣ _ "" " """" wmMMmimm ""'"" _ """ ΜΟΥΣΙΚΗΣ E .ΝΙΚΗ) ΠΟΛ! fEXNflNHXOYKAIEIKONAIIONIOY(KEPKYPA) ΔΙΑΧ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΟΝ ΤΕΧΝΟΑΟΠΟΝ ΑΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΘΕ ΙΟΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΑΤ/ΚΔΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΙΑ!) ΟΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ. ΚΑΤ3648/0 a?: ΨΥΧΟΛΟΪΟΝ (ΣΙΑ!) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ "" * _ _'_ ΟΠ*«»ΓΟΝ'11ΑΙ.ΘΕν .Ι*Κ ΕΙ4. ΚΑΤ364β/α - ΨΥΧΟΛΟΚ Β/β ΠΡΟΓ SfflΑΘΗΝΑΣ ή'ΡΟΓΡΑΜΑΙΑ ΪΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ ΘΕΣ/ΝΙΝΗΕ ΗΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΙΕ ΡΑΤΙ ΚΕΙΝ ΪΠΟΥΔϋΝ ΒΕΛΑΑί ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜ ' nfWPAMMA EHIAHilAWKill MOW «ΤΗΣ ΕΘΛΡΜΟΙΜΕΝΑΗ ΜΛβΗΜΑΤΙΚΟΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠίΣΤΙΗΜ» All ΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΙΑΤΙ! ^ ΑΘΗΝΑΙ ON ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ "PlMATjMpPAl" {AHfiBJ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΘΕΙ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ '^ΜιιςΜινοϊ" •ΥΣΙΚΗΙΠΑΤΡΑΙ φυσικησ κρητηι (ηρακλειο) ^OraHff ΑΘΗΝΑΣ.... ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ {ΗΡΑΚΛΕΙΟ! ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΙ/ΝΙΚΗΣ ("αΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ^θίΓΪΑΣ8ΕΣ7ηίβΙΪ t εβγραφιασ αιγαιου (μυτιληνη) πεκραφιαιχαροκοπ μου βιολογίας πατρας ~ _'-"* ιοι! (ηρακλειο) βιολογιασ αθηναι -ft βιολοτΙΑΣ8ΕΕ/νικησ εμρ/νμϊμαθιιΙμαϊ «ηχανικονεπισ in ιοαννινον ΕΠΙΧΤΗΜΙΙΣ& ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΑΙΥΑΙΚΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΡΑΚΑΕΙΟ) - _ . tmum ΤΡΑΣ _ ·* Sir (ραγ.&ΫΔΑΤΟ ουπαν.Μναϊ f Ε0ΠΟΝΙΚΗΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ! ΙΕΟΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ! i ΤΕΧΝΟΑΟΠΑΙΤΡΟΦΙ ΜΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ Α 30Π. ΦΥΠΚΟΝ ΠΟΡΟΝΚΑΙΓΕΟΡΠΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ f EOTWNIKOY ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ^Wso^mniSSi ' . ~~ ' ΘΕΣΕΙΣ IB J» TO 14 ii επι!. ib _Ϊ8 1O 14 is ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤΟΥ ΜΟΡΙΑ S. ΠΡ. 17934 1749 15520 15.59 16963 16.97 14086 16908 14.38 1649 20455 18.67 18903 17.52 19944 15049 «543 18398 18.10 mi 18,35 16554 16.33 19192" 19.12 180Ϊ6| 17.92 19261 18618 21595 13394 18673 18946 14778 20840 17158" 18545 18676 19.20 18.63 KAS 1143 'Ϊ742 1747 14.26 15.65 18.45" 18.60" 1903ΐ] 18.95 19468 19.47 "fejpf iisi Ϊ91Ϊ7 19.12" 18690] 18.5Β 18795 18.70 19590' 19.62 18372J 18.43 18716; 18.65 18443 18.28 Ϊ7469 Ϊ7;|ϊ 17238] 1722" 17838 Ϊ749 18316 17668 17015 18495 17488 18.15 17.55 1640 1825 1447 19935 17.55 20609" 1748 21893 ΪΒ2 3 18620 1843 Ϊ6649 Ϊ6 .7 7 17904] 1747 13756' 17724 19670 18921 11385 15240 10250 10629 14635 10604 16992 15484 15642 18498 19137 Ϊ9Ϊ24 191 19256 19] 18686 16 ' 19265 26ΐ 19545 17"ί'Ϊ7835 1437 1742 19.63 18855 18862 19202 19326 111626 131 18608 ib! 18082 18867 19072 16898 17716 18295 15316 17447 18749 18955 19385 18876 19066 17519 16033 17356 18127 16356 18457 19029 17943 18263 1133 15.37 10.65 10.45 1447 11.17 Ϊ645" 15.80 Ϊ6Λ3 18.72 19.09 iiii KM 18.58 19.13 1935 '1745 1845 ιβ.97 19.02 18.52 "iiii 18.00 '1878" Ϊ8.98 17.17 17.88 18.47 .._ 17.43 1873 1840 19.30 Ϊ846 Ϊ943 1747 1632 iiii 18.31 1645" ΚΑΙ Ϊ843 1747 'ίΪ42" ΒΑΡ. 36.4 3Ϊ.9 324 333 254 324 36.5 iii' 37.8 "iii 393 37.6 35.8 '392 364 393" "372 37.9 21.6 353 35.4 27.2 37.6 32.8 36.3 38.2 38.5 384 So' 38.3 38.2 "374 394" 37.0 382 38.1 iii iii" 354 37.6 37.0 35.9 39.1 304 353 323 38.1 374 32.9 36.8 234 372 394 38.1 l. τελευταιου 21,7 304 Ϊ64 21.7 Iii 184 334 304 262 36.0 383 394 392 384 397 384 353 "37.9 36.2 39.8 39.6 374 iii' 374 1*7 J9.0 31.8 33.4 36.3 26.2 iii 38.1 39.3 393 39.6 38.0 34.9 263 344 Ϊ5.3 i»·* 37.3 393 35.9 iii μορια 16413 13572 13452 12775 13998 19114 17992 18724 12295 16837 15474 15342" 77825 17467 18323 18061 17430 13394 14834 14477 13946 16225 13191 17533 17680 18041 18638 Ϊ793Ϊ 18083 17551 17461" 18649 17647 17889 17740 16354 16261" 17087 16592 16832 16342 17087 14546 8693 16210 20502 16270 12228 15504 12616 16575 19276 18921 e. «ρ. 1635 B2B BAP. 343 27,8 13.631 25.0 15.70! 31.4 1342 "253" 13,83 304 18.03 16.42 Ϊ745 12.82 15.82 15,93 37.4 34.0 3*4 iii" 37.5 29.2 28,2 1743 35.7 iiii "iii" 182 0 37.3 14,60 254 11.03 21.6 13.48 19.4 13.12 25.5 1449 17.8 10716 10506 9939 10156 10616 10422 15829 12868 14187 17481 16.27 1038 17.65 17.78 1733 1847 18.03 18.06 17.8S 17.48 «74 1747 17.78 1748' 1630" 16.07 Ϊ7.07 16.58 16.76 Ϊ730 12.07 635 13.95 17.73" iiii' 1233 Ϊ5.82 1278 '16,68 19.30 i'8.90 17249 16536 15364 18624 18042 16381 17031 16191 17947 17857 16533 17381 16876 18106 17938 15206 16960 16509 11584 16860 18425 18336 18776 18712 18020 14760 14377 14593 16868 1J625 17875 18039 16024 16793 11.07 1040 10.» 10.62 iii! ioii 1625 15 i 17.53 1722 16.61 ieij" 15.38 iiii iiii 1645 17.46 Ιβ'δβ" 18.07 KM i 1745 Ϊ737 1829 1843 1630 iiii "iiii 12.57 17.09 i823 18.07' 18.62 18.45 i'772 1533 1~4.98 'ίϊϋ 547 1745 1822 1622 iii? 27.7 iii" 347 35.4 37.3 384 isi" iii iii 35,'i 364 34.3 363 37.8" iii "iii 34.7 iii 292 31.2 "iii" 162 "ii "iii" iii" 29.2 20.0 iii" 244" iii 38.6 383 19.8 iii" iii" 194 192 iii" 'iii' 26.8 23.1 iii iii" 393 33.6 30.6 iii iii iii 32.1 28.5 iii 34i" "iei" iii 30.6 34.2 35.2 25.0 iii "iii iii "iii iii" iii 38.8 iii iii" 24.6 '253 iii" iii iii" 36.7 34.9 iii iii διαφ. 11-10 2812 "Ϊ939 4852 4337 6Ϊ55 4242 3i4i" '7749" 3292" 4325 "955" 4458 4663] βι iii "iii" "W -1750" 3574 J273 313? 3382 "iii" 5380 473 iii -74 jj iii 190 "is" 240" ii ......... "iii" 242 isT 1285" 443" iii" "554 629 747 5085 iiii" iiii 8556 5517 4995 4050 698 "ii" -ii ii 6162 6185" 6050 5Ϊ83" 6125 6306 972Ϊ 10237 8202 ΪΟ6Ο" 7440 8191 iii!" 9054" 1293 Μ3Ϊ" 13361" 3029 299T SE 1732 13035 1908 3920] 692 iiii" 11143 5564" 4533 aii 5466 697 "iii" 355" " iii" iiii" 6246 7585 10153" 6632 6333" 3544 m 2760 BA8M, nPQTOY BAOM.TEAEYTAKW klAO. BBHI EBtT MOPIA jB.np. BAP, MOPIA fi.np. PJf- I 11-10 AAIOaOTIAI & OTIIKOY HEPIBAAAONTOI OEI/NIKHI 8 1 j 17543 17.57 14.9 16413 i 16.73 I 294 4359 rEOnONIAIOVTSHI lUPAT. & An UAllBOAOf OAOIi .... < 5 ; 6 i 1783C 16246 17.93 15.68 35.4 364 32 9 16491 15323 iiii 1537 32.5 ] iii 23.6 ' '6640 ' Hd4 7 nEPIBA hnh) _ 7 17195 : 17.48 14294 14.70 ow/ f 8223 ,, 17 17 18936 19.00 17.6 16903 { 1743 30.7 2659 hAHPOOOPikHibiKONOMIKOY flAN. AOHNAI 19 19 19181 19.02 194 17451 17.73 iii 1622 nAHPCMJOPIKHIIOANNINON 15 IS 17535 17.80 33.1 16948 17.10 | 324 "' 2663 nAHPOWiKHiBEI/NikHi hAUDilnVliDIVU nCIDAIA 7 7 18937 19.02 373 18097 17385 16601 18.28 Fn£ 450 iinnruwuriiuit iiurAiA 14 5 14 ii 19141 18568 19.04 1847 39.2 374 17.20 16.18 36.8 357 1863 2908 HAHPOOOPIKHIs iOHNAI 17 17 18776 18.47 40.0 18057 17.95 ! 37.3 r 975 nAHPOOOPIKHI KAI THAEMATIKHI XAPOKOnElOY AOHNAI 4 i 18828 ] 18.70 38.8 17395 17.50 34.1 } 1643 nAHPOOOPIKHI me EUAPMOrEI ith BIOIATPIKHITEPEAIEAAAAAI (AAMIA) 8 B 16910 1743 31.4 16069 16.05 30,1 7194 MHXANIKON nAHPOHOPIAKON & ERIK. NIAKQNIYITHM5TON AITAIOY (IAMOH 18 18 17016 17.05 334 14870 1539 234 ['9854 MHXANIKAN nAHPOOOPIKHI & THAEHIKOINANIAN AYT. MAXEAONIAI (K02ANH) 8 8 17464 iiii 334 17088 17.26 32.2 [ 4449 EnilTHMHI VnOAOrilTON KPHTHI (HPAKAEIO) 14 14 18242 18.20 37.0 16594 j 16.52 33,6 EniiTHMHi&TES SY(TPfiiOAH) 9 9 18394 18.32 37.8 15542 15.72 30.8 ! EOAPMOIMENHI ilAHPOOOPIKHE MA INIKHi 11 ii 1 18026 17.65 iii' ""iiiiiTiiTi 34.3 [ 2053 EnilTHMHI & TEXNOAOriAI THAEMKOINONION nEAOnONNHIOY (TPinOAH) io ib 17348 i'745 34.0 14873 15.60 25.7 10879 EYEAniAON (IXE)-OnAA TEN. IEIPA 14 14 18774 tin 374 17826 ' 18.07 32.8 2310 EYEAniAOH (HE) OnAA EIA. KAT3648/0 6 6 17546 18.06 324 16804 17.16 293 2310 EYEAniAON (he) OnAA EIA. KAT3648/B 2310 EYEAHIAQN (he) EIPA 2 2 18872 18.90 374 ' 18803 iiii 37.5 1121 EYEAniAON (he)-IOMATA EIA. KAT3648/0 1 1 18339 1837 353 18339 1837 35.5 1121 9MATA EIA, KAT3648/B 1121 IKAPAN ill) MTAMENOI TEN. IEIPA _.. _ 19060 18.92 394 17268 17.40 324 1961 IKAPON (II) inTAMENOI EIA. KAT3648/0 2 i" 17016 iiio Iii iiiii" 17.13 33.7 1961 IKAPON(ir 0ST3648/B 1961 IKAPDN (ii) MHMNlkoi (ima) r"EN. IEIPA 2 2 19337 1929 38.9 19240 1930 38.8 439 IKAPON (ii) MHXANIKOI (ima) EIA. KAT3648/« 1 1 18827 18.68 38.5 18827 18.68 38.5 439 IKAPON (II) MHXANIKOI (IMA) EIA. KAT3648/B 439 IKAPON (II) EAEH FEW. IEIPA 1 1 19107 19.16 .37.7 19107 19.16 17.7 86 IKAPON (II) EAErKTEI AEPAMYNAI HA. KAT3648/0 86 IKAPAN (II) EAErKTEI AEPAMYNAI EIA. KAT3648/6 86 NAYTIKflN AOKIMAN (INA) MAXIMOI rEN. IEIPA 2 2 18945 18.73 39.75 18374 18.30 37.4 1647 NAVTIKAN AOKIMON (INA) MAXIMOI EIA. KAT3648/0 :t 1. 176JP2 17.97 JM 17602 17.97 JM. 1647 NAYTIKON AOKIMON (INA) MAXIMOI EIA. KAT3648/B 1647 NAYTIKAN AOKIMON (INA) MHXANIKOI TEN. IEIPA 1 1 18421 18.16 18.9 18421 1836 38.9 1147 NAYTIKON AOKIMAN (INA) MHXANIKOI EIA. KAT3648/a NAYTIKON AOKIMi 548/B 1 1 18094 iiii 154 18094 18.00 354 1147 1147 MONIMQN YnAZIOMATIKON itpatc TEN. IEIPA T3648/0 MONIMANYnAHAMATIKANITPATOYd.M.Vi 0HAAEIA.KAT3648 6 13 5 13 5 17287 15035 17.83 15.52 10.5 27.3 15193 14564 15.21 1557 28.9 20.6 3498 1498 3498 MbNiMANYnAaflMAW 5 5 18903 18.99 363 17541 17.49 323 1 2000 MONIMON YHAZIOMATIKONITPATOY (I.M Y) IOMATA EIA. KAT3648/0 1 1 17181 1747 303 17181 17.67 303 ! 2000 MONIMON VF1AZI0MATIK0N ITPATOYII.AA.Y) ■ IOMATA EIA. KAT3648 6 2000 MONIMON VnAZIfiM AT iK'DN N( N. IEIPA 8 8 17556 17.83 ... 15775 16.63 "j]s,r 3114 MONIMON YnAZIOMATIKON NAYTIKOY I.M.Y.N EIA. KAT3648/0 "3 Z...L 155541 28.8 15154 15.22 32.2 3114 M0NIM0NYnAZI0MATIK0NNAYTIK0YI.m.Y.NEIA.XAT3648/B 3114 A.E.N. IXOAH nAOIAPXON TEN. IEIPA 25 25 15152 15.47 254 11683 1244 224 10806 A.E.N. IXOAH nAOIAPXAN EIA. KATHT. nOAYTEK, (10%) " t "i iiiii 12.59 "' Ii 10806 1173 13.8 10806 A.e.N. IXOAH nAOIAPXAN EIA. KATHT. TPITEIC (i%) 1 1 11601 12.61 26.2 11601 12.61 26.2 "18806 A.E.N. IXOAH MHXANIKON TEN. IEIPA 18 18 16996 1735 324 10623 iiii £03 9003 A.e.n. IXOAH me .(10%) 2 2 10642 11.16 16.6 9003 9.02 18.5 9003 A.E.N. IXOAH MHXANIKAN E 1 1 13742 iiii' iii'' 13742 14.12 24.4 9003 IATPIKHI IOANNINAN 13 13 19599 1938 39.5 19034 18.90 39.2 43 IATPIKHI (IATPAI IS 15 19416 19.40 39.2 19144 19.021 394 120 IATPIKHI 8PAKHT (AAEZANAPOYnOAH) 12 n 19266 19.15 394 18998 18.83 39.4 31 iATPIKHIKPHTHilHPAKAlibj ii n 19514 19.45 394 19005 18.8* 38.9 32 IATPIKHI OEHAAIAt (AAPIIA) 7 7 19S96 19.52 19.8 19044 18.88 39.4 16 iATPlkH'i AOHNAI i* i< 19563 19.47 "iii 19380 1930 394" •37 IATPIKHI OEI/NIKHI 18 18 19742 1972 19.6 19278 19.25 38.6 -is OAONTIATPIKHI ABHNAI 9 'I 19237 19.18 184 19019 18.68 393" ' •47 OAONTIATPIKHI OEI/NIKHI 8 8 19231 19.08 393 19095 18.97 ii; « NOIHAEYTIKHI AOHNAI 12 12 18841 18.76 iii 18324 18,13 38,2 iiis N0EHAEYT1 HIOY(inAPTH) 12 12 18124 18.15 iii" iiiii 15.70 333 4612 kth N iATPl KHI8 ee/n1khi T . 19.55 394 18931 1833 393 ' "178" KTHNiATPIKHi OEEMIAI (KAPAITIAj 5 19427 1940 39.1 18746 18.53 394 94 EnilTHMHI AMrTOAOriAI&AIATPOOHI XAPOKOnElOY (A8HNA) EnilTHMHI TPOOI iMNOI) 4 10 i 10 19459 17751 1943 1743 193 ML 18892 13225 16.77 14.03 194 ' 29.9 ■ «¥ m MOPiAKHIBIOAC ANAPOYTIOAH) 10 ib 18996 iiii" 39.0 18547 18.43 17.7 1136 OAPMAK 13 13 18978 1842 39.4 "iiiii 18.73 184 3 mi u 11 11 19474 19.40 394 18911 1830 193 8 OAPMAKEYTiKHieEI/nikhi 8 8 19049 ' 38.5 16920. 18.78 193 " jo" BIOAOriKON EOAPMOTON & TEXNOAOTION lAAN NINON 11 11 1654S 18.62 37.3 17537 17.20 17,5 8684 BIOXHMEIAI8) BIOTfXNOAOriAI 8EIIAAIAI (AAPIIA) 8 « '9315 iiiii 39.3 17670 17.53 iii' 2400 IATPIKO (HAI) OEI/NIKHI TEN. IEIPA 5 5 19716 iiii 39.8 19247 19.23 38,9 179 IATPIKO (HAI) OEI/NIKHI EIA. KAT3648/a ]i ~_i 19200 1*20 38.4 19128 1933 iii ] 179 WrmW^m 368/8 - 179 :eipa 3 3 18906 18.82 "38.2 18710 1837 38.6 2980 AZIAMATIKAN NOIHA. (IAN) EIA. KAn648/a 1 1 16691 18.74 363 18691 18.74 iii 2980 AZI0MAT1XON NOIHA. iian) EIA. KAT3648'6 2980 OAONTIATPIKO (HAI) OEI/NIKHI TEN. IEIPA OAONTIATPIKO(H '3648/a ]"'"!" ZJ 3ml l?.i" 19297 19.17] 39.7 '"'ii -62 J648/B "'=4B KTHNIATP eipa KfflNiATPIKO (IIAljOEiykHI EIA. kAT3648/o KTHNiATPiKO (IIAij Bri/KHI Eli. kA»648/| OAPMAKEYTIKO (HAI) 8EI/KHI TEN. IEIPA 1 1 1900* IB* 39.2 19002 18,86 39.2 -105 OAPMAiriYnkbw OAPMAKEYTikb (HAljiEI/KHIEiA. ittjSSR «• -105 -ids APXITEKTONON MHXANIKAN EMl IB .... _ 22513 19.02 38.7 22117 18.83 "iii -iii APXITEKTONON MHXANIKON OEI/NIKHI 10 21880 353 21673 18.30 36.3 -208 APXITEKTONAN MlfXANIKON MTPAI 9 9 21784 18.93 "iii 21186' 1833 "iii iii" APXITEKTONON MHXANIKON 8EHAA1AI (B0A0I) 8 8 22842 19.27 39.6 21039 20916 18.42 "iii ;324 APXITEKTONON MHXANIKON 8PAKHI (ZAN9H) 8 8 21033 17.92 iii 1773 322 -iii APlniWHUNW 9 9 22560 18,95 iii 20892" 17.78 33.6 •205 nOAITIKON MHXANIKON tlATPAI 'n'OAi'TTkm'M'M 17 • 17 15 19028 19.12 18706 374 36.4 '18573 18375" 18.92 1835 14.7 "iii i56 -45, nOAIKKONMHXANikAN EMH ii 13 19600 1930 40.0 19130 19.01 19.4 -72 nbAiTiiaiNiHMwntii mnom. 16 U 19114: 19.13 37.8 18790 18.78 37.6|_J5«_ nOAITIKAN MHXANIKAN SEHAAIAI(BOAOI) 1 8 19338 1923 394 18555 18.42 38.1 •104 ArPONOMQN 8 TOrWrPAOON MHXANIKAN OEI/NIKHI 7 7 18718 1838 37.8 18379 18.44 35.1 218 I ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 1 ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 BA8M.BPOTOY BABM.TEAEYTA10Y AIM. IXOAH 8EIEIE EDIT. MOPIA BflP, BAP. MOPIA B.TIP. SAP- 11-10 ATPONOMQN & TOliof PAOON MHXANIKON IMB 9 9 18984 19.04 36.8 18740 18.77 37.6 311 MHXANOAOTON MHXANIKON emh 11 11 19675 19.61 39.9 19071 1849 38.7 92 MHXANOAOIQN MHXANIKON OEI/NIKHI 8 8 19454 1937 39.4 18727 18.72 37.3 91 18 18 19696 19.62 40,0 18803 18.87 36.5 3 HAEKTPOAOrON MHXANIKON & MHXANIKON YrlOAOniTON EMtl 23 23 19880 19.85 40.0 19098 19.10 38.6 49 HAEKTPOAOFON MHXANIKON & MHXANfKQN YTIOAOrilTON 8PAKHI (3AN6H) 27 27 19020 19.00 38.2 18172 18.12 36.4 149 HAEKTPOAOrON MHX. & TEXNOAOriAIYnOAOrilTON flATPAI 23 23 195b4 19.48 404 18460 1B43 353 279 XHMIKON MHXANIKON HATPAI 11 11 18430 18.47 36.6 18092 18.18 34.4 : 578 XHMIK0N MHXANIKON £Mn 12 12 18965 18.78 39.5 18638 18.67 36.6 94 XHMIKQN MHXANIKON 8EI/NIKHE 8 8 18734 18.60 38.0 18457 18.12 39.7 495 MHXANIKON IIEPIBAAAONTOII10AYTEXNEI0 KPHTHI (XANIA) * 9 18379 1825 38.3 17434 17.65 34.0 402 MHXANIKON DEPIBAAAONTOIOPAKHKHANOH) 6 « 18164 18.15 36.2 17737 17.92 34.7 •52 MHXANIKON HEAIAIHinPOIONIONKAIIYITHMATQNAirAIOY(IYPOI) 8 8 18593 18.68 37.3 16748 17.07 304 2067 MHXANOAOrON & AEPONAYnHfON MHXANIKON IIATPAI 1* 16 18961 1847 383 18492 1837 3(4 385 MHXANIKON XOPOTAilAI & ANAWYIHI OIL khiIBEPOIA) 7 7 17270 17.53 33.6 17019 17.57 30.5 946 MHX. mum, nOAEOAOMIAIS nEPKD khi ANAIIT. 8ehaaiai iboaoi: 7 7 17989 18.08 343 ...1775?. 17.55 36.5 j M. MHXANOAOTON MHXANIKON OEHAAIAI (BOAOII 9 9 18829 18.63 39.1 18346 18.30 37.0 268 MHXANIKON H/Y THA/NION i AIKTYQN OEHAAIAI (BOAOI) 12 12 18109 1822 353 17609 17.77 33.9 536 NAYnHTON MHXANOAOTON MHXANIKON EMH 6 6 19368 1937 39.4 18993 18.90 38.7 173 MHXANIKfl^METAAAEIWIMETAAAOYprQNEMn 7 7 18576 18.60 36.6 17863 1827 32.7 , 716 MHX. flAPArQrHI & AIOIKHIHI nOAYTEXMEIOjltPHTKI (XANIA) 13 13 17970 17.98 364 17245 1753 335 1740 MHXANIKON flAPAIOTHI I AIOIKHIHI 8PAKHI lIANOHl 10 10 18020 18.13 344 17498 1740 324 2199 MHXANIKON OIKONOMIAI KAI AI0IXH1 Ml) 9 9 15958 16.03 304 14182 14.90 24.0 10191 MHXANIKON H/Y KAI (1AHP0WPIKHE (IATPAI 18 18 18347 18.40 363 17891 17.72 3s.9 1(98 MHXANIKON OPYKTON ROPONIWAYTEXNEIO KPHTHI (XANIA) 8 B 17192 17.40 334 16189 16.22 32.7 7354 HAEKTPONI lAYTEXNElO WRTffifltANJA] 13 13 1820s 1833 34.9 17673 1740 325 1336 MHXANOAOrON MHXANIKON A Yl .MAKEAONIAI(XOZANH) 10 10 1863S 18.75 35.9 1BB73 1845 35.1 187 AAL riAI&aiaxthi nEP-NTOI & OYI. iwpon 8pakhi (OPEniAAAi 9 9 15109 15.96 .234? ...11.7*1 ■1221 20.0 4771 BIOMHXAHIKHIAIOIKHIHI&TEXNOAOriAIHEIPArA IB 10 18150 17.93 384 17113 1(43 37.7 2424 TIAAITIKON TEXNDN & EmiTHMONTHI TEXNHI tOANNINON 10 10 18910 17.02 344 12856 12.95 24.9 5072 ArP0TIKHI0IK0N0MIAI4ANATITYZHIEEOJT0NIK0YHAN.AB^ 6 6 17504 17.13 38.0 17000 16.53 37.4 3571 ATPOTIKHIANAITTYEHI8PAKHK0PEITIAAA! 10 10 16179 1531 38.1 13781 14.18 243 11689 AIAX/IHI nEP/NTOI & OYIIKON nOPON AYT.EAAAAAI (AIPINIOI 10 10 16770 16.40 36.2 1||17 13.90 24.3 6056 AIOIKHTIKHIEEIIITHMHI8 TEXNOAOMAIOIKONOMIKOYIUN. AOHNAI 13 13 19034 18,91 394 18622 18.40 393 452 aioikhihi TEXNOAOriAI MAKEAONIAIINAOYIAI 6 6 17107 1637 383 16002 1536 3(4 3405 TEXNIKON YflAHttMATIKflN AEPOnOPlAI (I,T Y A) EIA, KAT3648/0 3 5 18092 1136 334 176(8 18.07 324 •5954 TEXNIKON YnAaOMATIKON AEPOflOPlAI (tT.YJI)EIA. KAT3648/B 1 1 7344 830 8.0 7344 839 8.0 5954 nPOf PAMMA AIAXEIPUHIEKKAHIIATTIKON KEIMHAWN AOHNAI 8 b 14433 15.43 21.1 10555 1045 20.9 5787 5 12249 1334 18.7 _ 9101 933 16.1 t694 MAPKETINTK kai EniKOINQNIAI OIKONOMIKOY nAN. AOHNAI 12 12 19322 19,21 39.6 18118 17.76 384 537 MAPKETINTKKAI AIOIKHIHI AEITOYPNQN MAKEAONIAI (EAEHA) 7 7 17204 16.69 38.4 16382 15.60 39.2 1515 AlEON.&EYPOn.OIKON.inOYAON OIKONOMIKOY nAN. AOHNAI 12 12 18838 18.71 394 18008 1757 39.4 1482 AIE8N0N OIKON. HHEON & ANAMYZHIOPAKHI (KOMOTHNHl 21 21 1724) 39.1 16061 JUL 373 5(21 XPHMAT00IK0N0M.&TPAI1E2IKHI AIOIKHTIKHI I1EIPAIA 13 13 18830 1839 394 18121 1741 383 977 AOrilTIKHI & XPHMATOOIKONOMIKHI MAKEAONIAI (8EI/NIKH) 11 11 19288 19.11 40.0 18601 18.26 39.9 1053 AOTIITIKHI & XPHMATOOIKONOMIKHI OIKONOMIKOY nAN. ABHNAI 20 20 19712 19.64 40.0 18622 1840 39.2 723 4700 NAYTIAIAI & EniXEIPHMATIKON YHHPEIION AHAIOY (XIOI) 11 11 17365 17.01 37.3 14j2j-, 11.74 34.9 62(1 OIKONOMIKHI EnilTHMHI nEIPAIA 25 25 18345 18.07 39.1 17698 1736 38.4 1474 OIKONOMIKHI EMITHMHI OIKONOMIKOY nAN. ABHNAI 20 20 19705 19.64 39.9 18369 18.04 39.1 1260 OIKONOMIKON EMITHMQN [IATPAI 25 25 18921 18.70 39.7 17571 1747 39.3 1898 OIKONOMIKON ETIIITHMON AOHNAI 32 32 19187 19.00 39.9 17729 1741 38.1 1724 OIKONOMIKON EnilTHMON OEI/NIKHI 32 32 18906 18.70 39.4 17666 1727 38.8 1674 OIKONOMIKON EHIITHMON MAKEAONIAI(BEI/N1KH) 21 21 19244 1931 39.0 17956 I 17.61 38.8 1556 OIKONOMIKON EnilTHMON KPHTHI (PE8YMN0) 21 21 18632 1834 39.2 17101 16.51 38.9 2513 OIKONOMIKON EnilTHMON IOANNINQN 18 18 18465 18.09 39,9 17224 16,77 37.6 2061 OIKONOMIKON EnilTHMON OEHAAIAI (BOAOI) 15 IS 18817 1843 39.1 18063 17.67 39.3 1476 OIKONOMIKON EnilTHMON nEAOTIONNHIOY (TPinOAH) 11 11 18154 1834 36.6 16900 1629 38.8 2389 OIKONOMIKHI & nEPHHEPEIAKHI ANAnTYIHE tlANTElOY 18 18 18449 18.16 393 17247 16.77 38.1 2125 nEPIflJEPEI AKHE OIKONOMIKHI ANADTYEHIITEPEAIeaaaaai (AIBAAEIA) 8 8 16609 16.26 36.7 15258 14.87 32.0 3610 OPEAN.& AIOIKHIHI EniXEIPHEEON MAKEAONIAI (0ee/n1kh) 22 22 18981 18.76 39.7 17582 17.03 394 1684 OPFANfilHI & AIOIKHIHI EniXEIPHEEON OIKONOMIKOY nAN. ABHNAI 25 25 19068 18.91 394 18186 17.81 39.2 1108 17.97 39.2 17513 1740 39.1 2557 AlOIKHIHIEfllXEIPHIEONAITAIOYtXIOI) 22 22 17466 17.00 384 14817 14.13 35.7 4127 AIOIKHIHI EniXEIPHEEON OPAKHI (KOMOTHNH) 14 14 17099 16,54 38.7 16131 15.40 385 4380 aioikhihi EniXEIPHEEON nATPAI 18 18 18904 1834 394 16883 1(31 38.5 3097 OPrANOIHI & AIAXEIPUHI AOAHTUMOY nEAOnONNHIOY (inAPTH) 8 8 17b84 1734 38.4 13348 1234 35.6 4686 OIKIAKHIOIKONOMIAI&OIKOAOriAIXAPOKOnEiPYIAOHNA) 4 4 18041 ITATIITIKHI&AIOAAIITIKHI ETIIITHMHI nEIPAIA 18 18 18454 18.10 39.8 16903 16.41 37.3 3427 OIKONOMIKO CIIAIt 8EI/NIKH ten. IEIPA 2 2 19476 19.37 39.8 19459 19.34 39.9 -232 1 0ik0n0mik0(HAI)8EI7N1KHEIA.KAT3648/b 232 YnAHQMATIKON AIOIK. AEPOflOPlAI (EYAfFEN. IEIPA 3 3 19096 1847 40.0 18983 18.81 3*95 1054 YTIAZK3MATIKQN AIOIK. AEPOOOPIAI (IYfl> Eli. 1 18,51 392 18710 1851 39.2 1054 YnAItQMATIKONAIOIK. AEPOnOPlAI(EYA) eia. KAT3648/8 1054 AilDMATIKON EAAHNIKHI AITYNOMIAI E EN. IEIPA 9 9 19415 1931 39.7 18738 18.44 39.8 939 AIKIMATIKflN EAAHNIKHI AITYNOMIAI EIA. KAT. nOAYTEK. (10%) 1 1 18696 1846 39.4 18696 18.46 19.4 919 AHIOMATIKflN EAAHNIKHI AITYNOMIAI EIA. KAT. TPITEKN. (4%| 939 AnYOYAAKONEU. KAT. nOAYTEK. (10%) 12 12 14816 14.77 31.2 12962 1243 28.4 -995 AITYOTAAKON EIA. KAT. TPITEKN. (4%) 5 5 14626 1341 A30MATIKON EAAHNIKHI AITYNOMIAI (AITYNOMIKOI) ten. IEIPA 7 7 18337 18.10 38.9 17668 17.36 Kmummtmmm™WM!M^lm) !■> bat. tpitekn, (4%) 1826 TMHMAANOYnonYPArON TEN. IEIPA ■ 5 5 12745 -46 Επεξήγηση: Β. ΠΡ. ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΡ. ο ΒΑΡΥΤΗΤΑ! £52011 I ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ i ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΤΕΙ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΣΧΟΛΗ ΗΙΑΙΜΚΟ^ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ mmwW^™ »mi (ηρακαηο] κοϊβκί^ ΒΡΕΦ0ΝΗΠΙ0Κ0ΜΙΑΣTU ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΟΑΝΝΙΝΑ) mmmmsMMmm - I ροφορικης&με: ί&.ΠΑ.ΡΑΔΟΜ ΜΜΟΣΜΜΕΜ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙΙΟΝΙΟΝ ΝΗΙΟΝ (ΑΡΓΟΙΤΟΛΙ) ΕΦΑΡΜ. ΣΕΝ. Γ ΛΟΣ. ΣΤΗ AlOIK.fcETO ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΒΐΐΜ ΠΡΟΣΤΑΙΙΑΙ & ΣΥΝΤΗΡΗΕΗΣ ΠΟΑ, ΚΛ El ΙΟΝΙΟΝ ΝΗΙΟΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) miMTfltfflPAM.. ΦΥΓΙΚ«.ΣΠΑΡΑΓΡΓΗΙΤΕΐωρΐ1ΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - λΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΘΥ|ΑΡΙΑι ΜΜΒ w καβααα^ϊϊραμαϊ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ] zoiw mmmm. : ; :. * ΖΟΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΙ/ΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΙ ΠΙ αθηνασ ΑΙ.ΣβΗΤΪΚΗΣ&ΚρωΗΤ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ! ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΙΑΤΡΟΦΚΙ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ! ΠΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΗΤΕΙΑ1 . ΔΙΑΤΛ'ΦΗΣ^ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΙΠΙ ΑΘΗΝΑΙ ιατρικών εργαπηριονπι αθηνασ ιατρΊκον εργαστηριωντει θεσ/νικησ MM]ss^^miMsa ... οδοντικησ τεχνολογιασ τει αθηνα! οπτικησ ριαστει αθηνασ οπτικησ και οπτομετριαστει πατρασ (αιγιο) ρααιολογιασακτινόαογιασ τει αθηναι φυσικοθεραπειασ τει θεσ/νικησ Μκϊ>*^ΜΜ.*Μας λαμιασ , φυσικοθεραπειαιπι πατρασ (αιγιο] ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ λογοθεραπειαιτει ηπειρου (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) λοτοθεραπειαστει πατρασ αογοθεραπειαστει καλαματασ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΫΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) pHAmiKHiHIABNNAI ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ πι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΑΕΫΤΪΐϋΐΓΠί ΛΑΜΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΟΙΑΕΥΓΙκίΐΤ,ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ πι ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ f ΕΧΝΠΝ f El ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΟΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΙΝΟΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΙ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΗΪΣΕΡΡΩΝ . ΑΝΑΚΑΙΝίΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΪΓΤΪΡΊΟΚΤΪ) ΠΑΤΡΑΣ ιϋντΙρ. ApWoTHtnN&EPraN τέχνης τει αθηνας πολ. εργον υποδομησ τει πατρασ πολ. εργον υποδομησ τει θεσ νικησ πολ. εργον υποδομησ TEJ λαρισασ ΠΟΑ. ΕΡΓΩΝ υποαομησ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ πι ΑΘΗΝΑΙ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΟΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΙ^ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛ,ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πι ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΜ,ΑΡΜ!Κ0Ν ΕΡΓΟΝ TAMPON ΠΟΛ, αομ.ΙΚΩΝ ΕΡΓΟΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) __. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ πι ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ HMeiAlJinEIPAIA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜβΙ^^^ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ] _. mmmmmuKm ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ! ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ ΤΕ| ΣΕΡΡίΙΝ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ JBlifcffi^ - BiroMieii.ffli^iM,^ ΗΑΙΚΙΜΝΙΚΗΣ «Ιβ :MflMm.MMm ΗΛΕΚΤΡΙ ΙΡΑΙΑ ^MmmimtmiL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΡΟΙΚΑΦΟΝ ΠΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ amWMmmiMKL-—^- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙγΤΟΜαΤΪΣΜΟΫΤΗΧΑαΚΙΔ» ΑΥΤΟΜΑΤίωΟΥ HlMSflAOrriOY * ΗΑ/ΚΟΝ ΥΠΟλΟΓ/ΚΩΝ imHMATON ΠΙ ΜΡΑΙΑ ΜΡ^ΚΠΙΑΑΗΜ. wmm.mmmwmiKem.. Mmmmmmmmmm.. ^IMIlif»WMIf 1W MWaWI MI IW*WlllliWI^M--^-,-. 8!I£tI 58 ο? 58 m 83 s» 186 76 172 . MI 69 251 172 202 iii 117 ...ii 3.4 90 m M 41 41 55 83 41 ...55. ...5.8 90 58 55 Ϊ03 124 58 58 179 58 58 90 58 65 58 ...60 no 58 172 Iii ...» 58 55 55 .1.52. 131 .207 ..HO. 172 179 .152 103 58 .5.8 58 69 87 ...34 110 69 97 58 ...58. 172 76 166 103 120. 83 103 152 124 138 76 ■si 131 W. 124 m no 90 1J7 m 58 1.10 90 117 ._«9. Bi .23.5. 83 .224 -SI 83 55 172 17.9 επγγ. 58 Ji 58 172 83 58 186 76 172 .141 .....6?.. W v.i 202 159 117 55 34 ?0 . 61 ...48 ...41 ...41 55 83 4J. 55 58 90 58 5J 103 ,124 58 58 .69 179 58 58 90 58 65 58 89 HO 58 172 69 69 58 55 55 152 131 207 rio 172 179 152 103 58 58 58 69 87 34 rio 69 97 58 58 172 76 166 103 120 83 103 .152 124. 138 76 "1 .1.3.1. 138 124 166 110 90 Itt 179 58 ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤΟΥ ho so 117 90 58 97 69 83 235 83 124 58 83 55 172 μορια 14394 15809 16988 1608% 15381 16503 15460 16240 14669 15221 .13936 13136 '12742 14456 12786 13262 19393 10766 12526 12543 Am 10284 13449 10552 13427 16600 1.5831 13624 17796 15047 15541 17193 1694Ϊ 17454 14818 18167 17869 ιίϊίβ 15655 18937 18273 16993 16708 15161 17425 16279 16251 17640 1614? 14920 14290 15693 14936 16001 14073 15186 15047 12755 20431 16932 20715 Ϊ8Ϊ79 18656 19525 14694 14891 13312 15547 14533 15292 15642 14568 11707 12880 12166 11931 11866 14302 13652 10692 12507 11118 15228 1.3448 15331 17958 15307 11749 liffi 13361 10232 14318 1.5194 13665 15887 13737 .ϊ«ϊίί .1.1007. 14574 .15204 10278 Ϊ2307 179, 120.57 8.πρ. 13.99 16.12 17.38 mi MM. 16,55 16.65 15.03 .15,53. .14,47. 13.50 12,95 1327 12,70 13.52 rim 13.43 MO 12.80 .M. »j87 13.97 ii ,1.7. 12.11 16.47 17,07 14.72 .17,50. 16.20 1502. 17,12 16.52 17.13 14.23 18.05 17.75 13,70 15,37 17,72 18.13 16,84. 16,53, 14.75 17.28 17.52 17.35 Ϊ722 15.73 15.83 15.15 15.52 15.88 ri.ii 14.77 16.05 15,97. 1347 17.18 13.83 17.60 16,88 16.02 16.771 15.27 15.75. 13.72 15,63 15.22 16,25 10.52 16,17 1529 12.15 13.75 13.58 12.92 12.37 15.33 iii? 11,99 12,56 MM. 13.87 15.45 18.25 1678 1232 15,42 14,43 11,17 mi. 15.8B 14.10 1677 14.48 17.90 1.4 15.67 11.10 sap. .m 303 .32,4 33,0 ...38,3 . 33.1 28.0 3Ϊ.6 28.1 30.1 23,6 2Ϊ.Β 24,0 24.4 25,6 25.6 ..15,1 .1.6,8 .18,0 Jti 22.7 13,8 .13,2 16.0 iii ΜΑ 36.7 33.4 BAOM. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ μορια β. πρ. i sap. .33,5. .287 387. 30.8 34.7 35,9 .37,1 iii 33,8 37,3 J6,? 31.8 34.1 38.7 37.9 35.9 354 34.3 36.7 34.2 35.9 38.4 35.4" 324 31.5 32,5 31.8 34,0 33.3 34.4 33.4 29.6 34.Ϊ 15,0. 33.9 28.5 22.4 29.Ϊ 23.4 24.5 21.2 29,5 2J.3_ 24.0 26.5 27,6 24,8 21.7 .18,2 134 JiJL 18.8 20.8 26.6 11.45 19.7. 11.0 27.8 23.4 28.9 iii 23,1 21.9 .21,7 18,5 JUL .22,3; 25,2 .21.1 ..2?,L 22.1 30,3 18.3 23.4 .24,2 .25,6 .24.2 21.9 .10,5 1259? 12223 "556 Mil 13025 14701 .1267?. 13580 11533 10416 11118 IBM 10767 10687 10680 6886 ...7277. 9254 7099 8145 7298 .?m 6928 8094 9961 13423 U?16 12671 .15220 12182 12756 1.5281 14030 13734 12047 13828 13202 12032 13568 15789 16275 14494 14395 12293 13956 14630 13624 14705 13796 12780 11264 13185 11502 12994 11359 11470 12001 11138 16508 11901 17505 14203 9763 14790 9661 10806 880O 10886 10789 8993 12197 8822 8776 6967 7086 7066 7266 7506 8423 10709 8440 7331 .7390 7998 81.65. 9960 11878 7871 .86.78. 1.0567 7288. 76?6 10203 10758 9535. 11837 11160 8731 8069 11360 13155 12404 6793 9023 ...8553 1248 1273 .mi .12.7,7 13.07 .1477 12.58 .13,5.5. 12,10 10.73 1149 1145 10.70 .9,82 10,75 J0.95 jm 8.03 10.73 7,8.0. .1,0.2 ...8,27 .8,49. ..J* 970 1037 13.23 13.85 13.67 16,20 12.67 13.55 Ϊ5.08 14.92 Ϊ3.Ϊ7 12,25 13.13 13.87 12.23 14,25 .157.8. 15.94 13.93 13.78 13.32 14.93 .22,9 .m JM 21.8 247 30.5 28.1 .27,4 .1.9,1 17.6 18.6 Ϊ8.Ϊ 23.3 16.6 21.5 19.8 7.0 ..8,5. „.7,6. 7.9 iii 6,4 ...ii. 10.0 6.8 15.3 28.9 27.9 iii 32.5 30.9 27,? 33.1 30.1 30,2 33,8 33,0 32.4 .3.2,2. 32.7 30.9 36.1 34,4. 33.5 25,8 313 15.38 34.4 1470 15.57 14.83 13.60 10.59 14.17 12.25 14.12 12.13 12.27 11.70 11,52 14.08 10.45 14.82 12.90 772 12.47 Ϊ0.87 12.06 947 11.59 ii.84 9.93 12.87 9,0? 9.03 743 8.10 7.85 8.05 839 ?29 11.55 8.92 .8,52 842 8.30 .9,33. .11,1.2. 12.72 8.38 9M .1.1.41 11,68 JM 8,12 II27. 1U5 1070 I. 1,9.5. 12.92 lye OAS II,51 .1.3.4.6. 1.348_ jm. 9,97 9-57 32,6 33.1 29Λ 28.5 284 28.1 27.3 26.7 26.5 25.6 26.5 28.8 22.4 16.4 21,3 .1.3,1. 9.1 15.2 19,1 .22,4 114 18.0 13.8 ri.9 19.7 14.2 .16,6 8.5 54 9.0 8.0 9.3 i'5.5 2Ϊ.6 5.7 8.0 .1.2,8 ...7.7. 11,6 JM. 11.7 12.2 12.3 16,1 84 .132. ...1.4,3. ...16,8. ...9.?.. 22,5.. m. 5.9 .13,6. 12.4 21?. .18,0 6.7 i'9.8 ...8,7 ΔΙΑΟ. 11-10 ..m. -934 -179 -1019 ■700 ■963 •1200 •1343 ■806 98 ^70 -546 429 -1Ϊ7 -304 ..-?45. 2937„ 1050. ■B7 .2411 .20.61 7652 .167? 2958 27 4771 ...772 -715 497 -852 1280 •7L5 -791 -268 iobe. -587 -444 1901 -.7.81. -787 -770 -934 -730 -856 -795 -631_ iri •77Ϊ. -636 -726 ■726 -710 -519 -816 •874. -724. ■816. 1650 335 1899. 1108 3564 -1976 -2145 -1343 -2312 ■2216. ■2415 -3288 :Sj£ -1948. 221 224 -252 -895 -966 :1720. -2187 -i?2i -99 .3.54 •70? ϊ.303 -1289 ■1966 :hi -1917 2268 -1324 304 -57S- ■jm :1.51?_ -1438 -1607 :2166 -.2134 -.1.7.19 -2343 -Ϊ980 -2147 ..im -1671 :Ϊ448 ΠΛΗΡΟΜΡΙΚΗΣ&ΤΜΝΟΛΟΓΙΑΕΥΟΟΛΟΓ πι AYJ.MAKH. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ] .ΙϊΚΝΟΑΟίΙΑΣ^^^ ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ! & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΟΝ τει KAAAAAATU (ιπλρτη1 ΠΧΙΝΜΙΑΣΓΙΑΗΡΟΦΟΡΙΧΗΣ&ΤΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) .ΜΕΠΙΚρίΝαΝΙΑΚΟΝΓΥίΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ AYT.MAKfJONIAIfrPEBENA] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ πι ΚΑΒΑΛΑΣ « MS.iPHV»TiKoy.sM Mmmsmsmm 4ιατειμ»αρ;γιηιυ .IMPAt.BAJ)POJ9P..IJH (ΑΜΑΛΙΑΔΑ). ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΟΝΙΛΕΥΚΑΔΑ] ΟΧΗΜΑΤΩΝ πι ΘΕΣ/Ν|ΚΗΣ σχεδ.&ΠΑΪ ΑΛΤΩΝ πι ΘΕΣ/Ν! ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α! ΞΥΛΟΥ 8 ΙςΙαΡΔΙεα] ΒΐόΜΜΚΗΠΛΜφΟΡί ιΛΑΣ ΓΕ0ΠΛΗΡ6ΦΡΡΪΚΙΏ& ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΫΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: (ΚΟΜΜ liiHiMffAoriiH ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ % ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ πι ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΙ ON ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ! mmm i mmiesuBam^mm ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ πι ΛΑΡΙΣΑ!(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ! ΤΡΟΦΙΜΩΝ πι ΚΑΜΜΑΤΑΣ ΦΪβΟΟΡΩΝ&ί «ΑΝΙΑ!; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ! 4σ ΠΟΤΩΝ πι ΑΘΗΝΑ! ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤQNTTEI ΔΥΤ, ΜΑΚΕΔ. (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΜοΓΡΑΦίΰ&όήτΓκοΑΚ ΜΟΥΗΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΑΙίΟΥΠΪ'ΚΗΣΤΕΙ ΚΑΟΠΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΙ πι ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ixeaiaimqy πι ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΑΡίτΜίΐβ mamrn ι^αθηνας. ΕΚΠ/ΚΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ α.σ.παι.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. i EWIfflNnOAITIiaWAOjykjDjijpri .Ε. M4iAf.HlMNM.ffl διεθνουσ εμποριου τει δυτ. μακεδονιασρστορια) διοικησησ συΐτηματον εφοδιασμου πι χαλκιδασϊθίϊεια) τοπικησ αϋτοδιόϊκησησ τει καλαματασ δΚμΟν.υγεΜ^# διοικ. mon. υγειασ & προνοιασ πι καλαματασ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ! ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΓΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟν6μΊκΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΤΕΪ ΗΠΕΪΡ0ν{ΠΡΕΒΕΖΑ) ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΙ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ i ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEJ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΙ κρητησ1ιεραπετρα) ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΕΙ ΑΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΪΑΪ[κ0ζανη) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙ ΛΑΡΙΣΑΣ .. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ _ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙ ΣΕΡΡΩΝ λογιστικησ τει χαλκιδασ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ!ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΟΥΡΙΣΤίΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ TOYPliiFlMttflJ^ira^lN ΪΗ . .. . ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤ ΪΚΠΝ ΕΠΓΧΕ.ΐρΐ>ΣΕ{ΙΝ_ TJEJ>EIC/N|.KHZ.... ^; ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) XPHNlA.TOQII(ON0MIKHi ΚΑΙ ΑΕΦΑΛΙΣΤίΚΗΣ ΤΕΙ.ΚΡΗΤΗΕ{ΑΓ·Ν!ΚΡΛΑΟΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ iii'ΑΓΓ ΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΠΡ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΙΠΑΝ! ΘΕΣΕΙΣ 138 166 138 179 145 65 HO 145 207 131 ...Μ 131 .. 103 55 62 69 124 ...138 Si .....58. ...17.2. 5! 6?. 69 ...117 103 69 69 Sf ....ιι _97 n. 69 103 48 138 55 65 M ...18. 69 ..rio 152 186 .83 207 241. ...1.3.8. 166 69 83 103 72 rio rio 69 .172 .262 228 241 207 Ι» 117 138 166 138 179 145 65 no 145 207 131 .103. .1.3.1 103 55 62 69 124 138 83 58 172 . .58 62 .6? 117 103 69 69 58 27 97 58 69 103 83 48 55 55 55 55 4Ϊ 48 138 55 65 138 58 69 no 152 186 ΒΑΘΜ, ΠΡΟΤΟΥ ΜΟΡΙΑ B, ΠΡ. ΒΑΡ. .2.41 297 241 ...S». 88 ...61 ...1.91 97 9.0 71 ...si 207 241 138 166 69 83 103 72 rio rio 69 172 262 228 241 207 152 117 241 297 241 59 61 101 97 . 90 70 32 12532 14954 10615 10707 11184 11245 Ϊ6$» im 107.3.0 10618 13620 13807 13391 11573 12688 12228 10637 14975 '12442 15134 15278 15764 11392 12424 11362 9546 16639 8549 12337 16926 12051 11831 9779 11049 15529 14833 17010 15484 12368 12135 11479 16191 14216 12446 14632 12259 15175 14645 14356 14035 128Ϊ0 12493 14358 14651 13708 11723 15027 15814 11506 11479 14150 15496 13884 13614 16027 13904 14338 16030 14387 13265 13387 16863 12452 13898 Ϊ6772 12128 9891 14596 11260 13,20 15,11 ΐ'Ί.57 12.22 12.40 12.23 16.41 I, 98. 1125 .11.17 13.21 13.65 13.82 14.02 13.1? 10.88 13.78 .15,62 15.57 16.17 : 13.60 II. 65 10.33 16.97 9.62 11.89 14.43 12.85 Ϊ2.03 Wsi 12.00 I 1747 15.62 13.58 12.19 11.40 15.99 13,67 11.79 . riii 14.30 14.57 13.87 13.57 Ϊ2.59 12.00 12J1 ii.77 14.91 15.67 jo.ri ϊϊ,ίό 14.06 14.94 W 13,03 15 y: 13.17 13.67 15.29 13.63 12.79 13.01 15.57 .63 is.ii i i .60 10.50 12.10 11.26 ΒΑΘΜ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ Β. SB, SAP. .202. ...22,0.| 15.3 17,9 iii .Μα 32,8 313 12.0 15:8 16.4 ...28,0 29.5 22.3 24.5 ...14,1 JM 16^ ...Ϊ8,7 ...26,3 15.2 26.8 28.4 27.2 15.0 152 .29,0 13.0 32.1 15.2 27.5 21.4 ψ31.3 11.3 14.7 32.5 26,1 304 26,4 154 .m. .22,9 33.3 31.0 2?,0 34.2 29.7 37.5 27.7 32.6 31.7 254 2.9.5 26.0 iii '38.0 24.9 Ϊ9.ί '31.4 26.8 247 26,8 34.6 30,2 29.2 36.1 34,4 33.0 372 33,9. 29.1 29.7 28.1 26.2 302 .36,2 26,2 .1.3,5. .3.3,0. ...8,8.. 7504 9558 7402 6893 7107 .6869 7200 9226 .705? 7646 6801 6731 9509 7979 7180 rio? 6712 8053 ...6449 11645 840? 12382 10987 iirii 8941 8613 7170 6538 10400 ...6710 7659 12878 ...7474 7909 6448 7327 11218 10831 11443 11777 11058 6.311 6555 6223 11872 6236 13031 7632 7669 8.17 10.58 8.42 7.65 7.88 7.60 739 9-oq . 8,0.2 8,45 733 .7,6.5 .1.9,83 8.17 8.28 8.07 7.68 10136 12531 77Π 9795 7963 6338 7129 6469 11516 12664 6826 7519 9045 12292 8429 9φ33 10114 8730 11603 13311 9212 10679 7768 12474 6148 6946 7992 6713 6589 3668 4670 ...m. .7,38. .1.2,97 9,48 13.19 11,68 12.30 ...9.0.3. 9.58 ...8,22 7.25 ii.iij jm. 8.78 10.72 8.23 8.55 7.23 8.22 11.67 11.66 12.84 12.78. 1275 623 6.69 6.27 11.31 626 12,84 7.31 .7.87. 8,37 9.94 12.10 7.87 .9.34 8.23 6.03 7.20 6.84 ri.23 12.04 6.70 7,83 12.43 8.14 8.30 9.87 8,64 11.26 12,79 8.60 10.03 .779. 19,94 5.04 5.74 7.2J 6.27 7.99 2.91 . 3,50 194 iii ...m j.1 7.7 Ιι 12.4 19.0 .6,1 9,4 8,1 5.9 8.6 5.Ϊ 64 7.9 6.8 9.Ϊ M .18,3.. Oil 17.4 15,5. Jti 1.1,7. ...0,7. 6,6 84 14.4 iii 13.0 13.0 9,8 10.3 7.6 13.9 18.4 Mi. .10,3. 141 9.6 13.3 12.9 10,9 28.0 iii 25,1 16.4 14.? 19.2 222. 27.7 13,7. .21,1... 13.1 14,0 . Ϊ0.9 24.6 31.4 14.6 12.1 17.5 24.8 23.2 M 74.9 29.5 20.8 26.1 15,6 2Ϊ.0 ..6,8. 11,4 10,0. 14,9 8.9 3,9. 6.8 11-10 ...-1J1 -1462 ...m. ...652. 529 1143 «12 -1786 ..iii. 687 ?737 2429 13.65 1614 638 1317 Ϊ208 ,ΪΪ62 5572 -1354 •1469 -Ϊ5ΪΪ ■1443.. 1234 -457 ....-14 .1286. .3878. -1699 .5719. 599 227 199 879. 5473 1505 -2179 2297 -2347 -2548 -2381 3641 4465 3994 ■m. 3594 -ri>4 2396 .758. •1537 -2977 -1731 -72 -2Ϊ27 -889 3188 5661 3448 -2422. 1934 3173 641 1778. -1869 -651 -rio? -1836 -800 •1975 -1618 •1668 ■2080 ■247 -1420 1774 1964. 1674. 4626 4255 -1746 .286 TEI - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) BA6M.flP0.T0Y BA8M.TEAEYTAI0Y AIAO. IXOAH 6EEEII Eflff. MOPIA 8,flP. BAP, MOPIA *.np. BAP. 11-10 BIBA1O6HK0N0MIAI & IYITHMATON nAHPOOOPHIHI TEI AOHNAI . . 9 9 1*138 16.18 33.2 14659 14,80 29.3 4120 BIBA1O8HKON0MIAI&lYITHMATflN nAHPOOOPHIHI IEISE t'NIKHZ KOINONIKHI EPfAIIAITEl ABHNAI 10 19 15865 15.73 323 14901 14.74 30.1 4028 9 » 25 17681 15844 17.52 15.95 37.1 317 16294 12955 16,23 13.0.3 31.6 22.7 3047 3795 KOINONIKHI EPrAIlAI TEI nATPAI 12 12, 17746 17.53 37.4. .14700. 14,83 28.0 3981 nPOIXOAIKHIArQTHITEI AOHNAI 9 9 17856 18.12 344 16739 16.67 33.1 2591 BPEOONHniOKOMIAITEl HnEIPOY(IQANNINA) 27 27 16259 16,61 28.9 14818. 14.50 33.2 3754 BPE»9NHriibkQm 11 11 16514 32.4 15574 15.53 1860 nAHPoibpiKHi&MEiflN! tninATpAiinYProi). AAlKHI & nAPAAOIIAKHI M0YIIKHI TEI HnEIPOY(APTAI) MOYIElbAOTIA!, MOyiEIOrPA<IIIA! $ IXEA, EKOEIf ON HI nATPAI(ITYPf 01).... 25 ... 25. 16574 • 39.4 12583 13.27 22.1 3671 20 20 14591 15.00 25.7 10856 11.22 !0.( 4561 io .10 13559 13.62 26.9 11672 11,83 21.0 3395 AHMOHDNIX^ AHMOIIONIXEIEON & EniKOINONlAI TEI lONlQN NHIQN(APrOITOAI] 37 .. 37 16026 15.34 17.6 11688 10.43 32.0 3340 25 25 13736 12.94 34.8 11391 12.07 16.3 3829 EOAPM.HEN. r'AO!. ITH AI0IK.6 HO EMnOP. TEI HnEIP0Y(HrOYMENIT!A] . 23 23 14226 12.78 25A 10831 9.65 14.5 2120 AIPIKH^ 23 2} 12838 12.27 304 11108 11.20 204 3844 BronAiiB&iYNTiffHi^ 17 17 12413 12.68 22,3 11105 11.63 19.9 3583 TEXNOAOriAI rlEPIBAAAONTOI ft 0! JNJ0NMI0NJ7JLKYN60Ii. ^Ma^iaKBmBMsigak _ OYTIKHI nAPAEOrHI TEI OEI/NIKHI 8 5 16928. 17.04 31,4 .8628 9.57 10.8 5876 ■f 11660 J 19.0 8539 9.77 8.1 1402 13 13 14577 1439 28,4 12034 12.55 20.0 4522 AN80K0MIA! • APXITEKTONIKHITOnWYHI HnEIPOY (APIA) 6 10 15068 15.19 294 8367 930 10.9 4791 6 15568 15.81 282 244 9707 9535 10,43 950 12.7 573? I ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ I ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ££2BABM.nPOTOY BA6M. TEAEYTAIOY 1IA0. IXOAH « EEEII ElflT. MOPIA 1 ,np. BAP. MOPIA i.np. BAP. 11-10 6 6 16116 16.54 28.9 12078 13.39 237 9522. AAIOnONlAI & AIAX^MIKOY nEPIBAAAONTOI TEI AAMIAI(KAPnENHII) 8 8 12761 1371 .18,5... .8719... 9,80 JML. 4091_ 1? 1? 15208 10242 19,87 154 4322 6 12398 25.8 8636 8.89 167 6238 ATPOTIKM ANAnT. & AIQJKHIHI ArpOTIKQN EniXEIPHIEflN TEI OEI/NIKHI 8 8 14732 14.93 35.2 13694 13.29 31.4 6181 9 9 18311 18,03 39,1 15644 16.79 34.1 1964 11 13 16901 16,7/ 14,1 14892 14.25 34.2 9 9 16768 16.17 382 14372 15.93 34./ 4013 If 188p7 17148 18.72 16,87 38.7 37.9 17388 12964 17.18 13.62 36.8 30.1 livi 18 18 16407 17.50 35.8 13740 14.48 31,9 3664 EPrOOEPArlEIAITEl AOHNAI 9 9 17750 17.41 18.9 16410 16.00 35.8 3535 9 9 17772 17,78 35.9 15550 1573 29.6 4250 IATPIKQN EPrAITHPIflN TEI OEI/NIKHI 10 10 17073 17.06 34,1 14897 16.92 28.9 IATPIK0N EPrAITHPIflN TEIAAPIIAI 26 26 15633 15.11 36.1 12866 1328 32.3 3452 4 9 17349 1742 34.1 14381 1529 32.9 4316 OnmiU.KAl OtlTOMETPlAI TEI AOHNAI 9 9 .1.7025 16.6.3. 4/,3 14709 1537. AW... 29.5 13 11 15176 16.38 31.8 13234 14.08 4988 9] 9 17709 17,48 17.7 14816 15.73 33.8 iiii 10 10 18672 18.48 38.4 17570 17.48 35.8 3435 (HYUKOBEPAflElAI TEI AOHNAI 9 9 18531 18,46 17.9 17933 1742 36.5 1874 OYIIKOOEPAflEIAITEl AAMIAI 10 10 17304 16.88 37,4 15942 17.03 34.2 4024 16 16 18960 18,81 39.2 15532 15.13 35.0 3860 9 9 14765 15.70 32.5 14026 14.80 11.9 36.4 4621 16990 16.65 16,4 15177 15.9? 3732 1838 10 10 17479 17.43 16.1 1196? 16.95 36,6 10 10 17434 17J0 35.4 147?1 14,68 31./ 3924 9 9 17821 17,65 37.1 15477 1632 32,9 3367 MAIEYTIKHITEI OEI/NIKHI 8 8 17950 17.80 374 15134 15.92 35.2 3648 77 2? 15700 1540 33.8 11994 12.55 28.6 3443 19 19 17513 17.17 37.5 14510 15.37 34.1 3814 NOIHAEYTIKHITEI HriEIP0Y(IOANNINAj 30 10 14699 15.80 39.6 12204 1240 29.6 3469 16 16 18075 17.88 36.9 14325 13-87 31,3 3587 25 25 14754 15.65 31.6 12112 12.85 28.3 3727 26 76 15989 16.98 36.9 12432 13.08 30.2 3740 2? 22 14352 15.22 32,9 12784 13.28 32,0 3791 NOIHAEYTJKHITEIKABAAAI (AIAYM0TE1XP) 15 15 13529 14.37 27.7 11938 12.68 26.6 2911 IPAOIITIKHT TEI AOHNAI 9 9 21382 18.23 344 19696 16.98 32,6 3287 9 9 19181 15.95 29.5 12562 10.43 22.7 2152 9 9 22066 18,53 36.4 19959 1643 28,7 -302 10 10 19976 17,51 27.4 17676 15.79 222 6039 ANAKAINIIHI & ATIOKATAITAIHIKTIPION TEI flATPAI 12 12 19488 17,17 79,9 11123 9.45 13.3 1B38 5 5 19706 17,37 32.0 17895 14.92 24.1 6373 nOA. EPrON YnOAOMHZ TEI TIATPAI 16 _ 16 18096 1829 35.6 13055 13.95 26.9 4855 noA. iproN ynoAOMHi teioei/nikhi 10 10 17441 17,93 31.1 15469 15-64 28.7 6953 npA. EPTON YnOAOMHI tei AAPIIAI 14 14 16413 16,18 34.3 11597 11.43 23,9 4179 nOA. EPmN YnOAOMHI tei AOHNAI 9 9 18280 18,10 38.0 15532 15.77 31.2 49?2 TOnOrPAOlAI TEI AOHNAI 9 9 18106 18.08 36.6 15396 13.43 31.9 6468 nOA. AOMIKflN EPTON TEI KPHTHI (HPAKAEIO) 25 25 15533 15.80 29.5 10?53 12.35 29,2 2658 (IOA. AOMIKflN EPrilN TEI nEIPAIA 11 11 17953 1845 35.1 15443 15.65 28.3 1877 mAa«.iraM8rTEjsppj|]ii», 24 24 16486 17.10 28,6 10798 12.20 .11,4. .3050. HOA. AOMIKflN EPTON TEI AAPIIAI(TPIKAAA) 15 15 16302 16.27 304 10587 12.02 19.7 3835 HAEKTPOAOriAI TEI ayt. MAKEAONIAI {KOZANH) 18 18 15213 14,91 313 B281 923 9.9 6177 HAEKTPOAOriAI TEI KABAAAI 12 12 12925 13.81 213 8294 8.86 12.6 5663 HAEKTPOAOriAI tei KPHTHI LHPAKAEI01 ... 15 15 16996 17.31 33.0 8519 9.43 10,8 4626 HAEKTPOAOriAI TEI AAMIAI 22 22 13848 14,59 21.4 8685 9.29 14.3 3569 HAEKTPOAOriAI TEI AAPIIAI 18 18 14603 14.98 26.7 9476 938 20.4 3482 HAEKTPOAOriAI TEI TIATPAI 20 20 15712 16,56 25.6 19354 10.97 16.8 3267 HAEKTPOAOriAI TEI nEIPAIA 11 11 16418 16,73 31.6 13973 15.93 20.3 4014 HAEKTPOAOriAI TEI XAAKIAAI 19 19 13837 14.17 25.1 19986 19.57 17.8 3164. MHXANOAOTIAI tei ayt. MAKEAONIAI 1K0ZANH) 19 19 14296 14,85 25.6 8249 8.55 22,6 3963 MHXANOAOriAI tei KABAAAI 20 20 14601 14.93 28.1 8442 9.72 6,0. 4348 MHXANOAOriAI TEI KPHTHI (HPAKAEIO) 18 18 16153 16.42 323 8698 9.63 10.0 2227 MHXANOApriAI TEI aapiiai 24 24 17316 17,31 342 19149 11.49 18,5 3868 MHXANOAOriAI TEI nATPAI 16 16 18078 18.13 35,8 12143 1236 22.1 4217 MHXANOAOriAI TEI 13 13 17225 17.45 33.1 14818 15.74 24,0 4009 MHXANOAOriAI TEI IEPPQN 17 17 17473 17.68 333 9861 10,93 103 3601 MHXANOAOriAI TEI XAAKIAAI 26 26 15876 15,57 34.2 10208 10.70 16,0 3909 HAEKTPONIKHI TEI ABHNAI 9 9 16326 16,19 34,4 14253 1442 25,7 5549 HAEKTPONIKHI TEI OEI/NIKHI 16 16 16255 16.58 30.9 13199 13.99 ...2.1,?.. 5649 HAEKTPONIKHI TEI KPHTHI (XANIA1 13 13 17231 17,02 36.9 8575 0-98 7.5 4839 HAEKTPONIKHI TEI AAMIAI 17 17 13173 14,04 213 9187 9.97 13.7 5?33_ HAEKTPONIKHI tei nEIPAIA 13 13 1581$ 1633 25,8 13314 13.57 27,9 ...5.5.1? NAYUHNKHI TEI AOHNAI 9 9 175?3 1744 33.3 13510 14.47 21.2 4712 TEXNOAOriAI AEPOIKAOON TEI XAAKIAAI 14 14 17076 17,54 32,6 1136? 12.03 15.5 2657. AYTOMATIIMOY tei oei/nikhi 10 10 17031 16,93 34.9 14650 14.63 28.2 6137 AYTPMATIIMOY tei nEIPAIA 12 12 16993 1729 32,3 14488 15.04 242 5080 AYTOMATIIMOY tei XAAKIAAI ?4 34 14450 15.10 25.2 9995 11.09 113 3669 AYTOMATIIMOY tei MEIOAOrriOY 12 1? 12056 12.92 17,2 9048 1042 8.2 3717 ha/KflN YnOAOr/kon EYITHMATON tei nEIPAIA 18 18 16916 17,12 334 14728 15.37 254 5175 nAHPOOOPIKHI tei ABHNAI 9 9 17263 17.58 311 16347 16.40 17.1 3966 nAHPOOOPIKHI TEI OEI/NIKHI 12 12 17084 1726 31.8 15836 16.45 27.6 2708 TEXNOAOriAI hxoy & moyiikon OPTANOty TEI IONIAN NHION (AHHOYPl) 8 8 10478 10.92 17,6 8802 9.68 12.8. 4416 nAHPOOOPIKHI KAI EniKOINONIQN TEI IEPPON 25 25 16485 16.42 33.7 1.1411 1230 14.5 4916. nAHPOOOPIKHI & TEXNOAOTIAI YOOAOrilTON TEI AAMIAI 26 26 15316 15.54 29.2 19057 10.63 153 3475 nAHPOOOPIKHI & TEXNOAOTIAI YnOAOrilTON TEI AYT JAAJtEA0NIAI(KAnOPIA) 20 20 14459 15,16 243 9131 9.77 13.3 5253 TEXNOAOTIAI nAHPOOOPIKHI & THAETIIKOINflNlflN TEI AAPIIAI 24 24 19243 19.07 39.? 12656 12.77 24.4 5405 TEXNOAOriAI nAHPOOOPIKHI & THAiniKOINONITlN TEI KAAAMATAIfinAPTH 20 20 13703 14.57 20.5 ...815? 8,82 12.5 3281 TEXNOAOriAI nAHPOOOPIKHI & THAEniKOINONION tei HOEIPOY(apta) 26 26 16192 16.77 28.0 8469 9.39 10.5 4186 tha/KpN IYITHMATDN &AIKTYON TEI MEIOAOr r IPY (NAYflAKTOI) 21 21 17658 17.74 34.6 8451 9.28 10,3 ..5.069 EniXEIPHIIAKHI nAHPOOOPIKHI tei ayt.MAKEAONIAI(rPEBENA) 10 10 10007 9,69 22.1 8448 8,94 114 4972 EniXEIPHMATIKOY IXEAIAIMOY& nAHPOOOPIAKON IYITHMATDN TEI nATPAI 21 21 16320 16.57 29.8 12115 1235 70.9 4412 AIAXEIPUHI nAHPOOOPIBN TEI KABAAAI 16 16483 1679 9416 EOAPJU, nAHPOOOPIKHI ith AIOIKHIH & ITHN OIKONOMIA TElMEIOAOfllO 30 3( 14257 1340 35.1 8347 9.27 10.3 3516 EOAPM. nAHPOOOP. ith AIOIKHIH & ITHN OIKONOMIA TEI nATPAI (AMAAIAAA) 19 19 15897 1523 377 9263 8.79 22.7 2502 EOAPM. nAHPOOOP. ITH AIOIKHIH&ETHNOIKON. TEI IONIAN NHION [AEYKAAA ) 15 EOAPM.IIAHPPOPP.ITH AIOIKHIH & ITHN OIKONOMIA TEI AYT.mak.(rPEBENA 19 19 16476 15.77 38.9 8363 7.60 21.3 3547 OXHMATON TEI OEI/NIKHI 15 15 180?5 17.93 37.1 13391 13,79 223 5798 IXEA.& IMPArorHE ENAYMATQN TEI BEI/NIKHIjKI AKII) 8 8 14981 T.6,1.1. ...22,1 .10965 1122 20.1 5060 IXEAIAIMOY & TEXNOAOriAI ZYAOY & EDIMOY TEI AAPIIAI [KAPA1TIA] 9 9 16556 16.75 30,6 10487 10,57 19' 5 5888 TEXNOAOriAI(1ETPEAAI0Y& OYIIKOY AEPIOYTEI KABAAAI 10 10 12705 13.76 17.3 9755 10.13 15.1 4831 BIOMHXANIKH nAHPOOOPIKH TEI KABAAAI 18 in 15957 16,34 77.1 B39B 93? 8.0 5024 .[{nnAHPooopiKHi s TonorPAoiAi Tf) ieppon 20 20 16990 1723 11.8 9369 10.14 11,9 6668 rEflTEXNOAOriAIS nEPIBAAAONTOI TEI AYT. MAKEAONIAI (KOZANH) ......12 L....TJ 10105 1.10.80 .153 ...783? .. .8,9? ].. 1,9. ..2486 £2011 47 A0. -10 522. 091_ 322 238 181 964 013 ivi 664 535 250 452 316 988 iii 435 874 024 860 621 732 838 924 367 648 443 814 469 587 727 740 791 911 287 152 302 039 B38 373 855 953 179 9?2 468 658 877 050. 835 177 663 626 569 482 267 014 164. 963 348 227 868 217 BABM.nPDTOY BABM. TEAEYTAIOY AIAO. IXOAH BEIEII EniT. MOPIA b.np. BAP. MOPIA b.np. BAP. 11-10 9 9 15709 16411 1645 16.30 18.37 24.9 33.1 14.5 14671 19219 14795 1441 1147 1537 J2M 97 24,5 .3660. 6685 4356 9 16911 17,27 31.7 12949 1?.85 18.6 4478 TO 10 16284 16.17 342 14979 15.08 28.7 6354 17 16150 16.94 284 10761 11.95 21.9 5.991 15 15 12583 11.18 22.1 9799 10.28 163... 5943. OYIIKQN nOPQN & nEPIBAAAONTOI TEI KPHTHI (XANIA) 10 10 16539 16.71 30.9 8936 9.76 .19,8. 4199. 19 10 14263 14.50 26,9 769? 8.95 13.6 2187 17518 17.81 11.0 13558 14.33 21,6 5390 EMnOPlAI & nOIOT. EAErXOY ATPOT. nPOIONTDN TEI AYT. MAKEA.(OAflPINA) 4 4 17057 16.64 37,9 9318 8.57 244 5041 TYElOnOIHIHI & AIAKINHIHI nPOlONTQN TEI BEI/NIKHILKATEPINH). 14 14 16772 17.08 ?0.6 19205 949 24,1 468?_ 9 9 19481 16.94 253 15685 13,75 21,1 6251 MOYIIKHI TEXNOAOTIAI & AKOYIJIKHI TEI KPHIHILPEOYMNO) 19. 15 ...10 is .1.8.3.72 14029 18.55 14.97 ...352. 21.7 10306 10955 .1.1.37. 11.57 .223.. 16.9 3987. 7129 12 1? 10897 11.50 1S3 7787 8.93 73 144. 7 7 19971 1935 173 8703 9.72 93 2529 EKn/KON HAEKTPOAOriAI A.I.nAl.T.E. ABHNAI 8 8 16879 1749 10.1 14707 14.55 39.1 2037 1544 A 8 17792 17.91 35.2 15474 15.91 28.0 2387 EKn/KDN nOAJTIKDN AOMIKflN EPTQN AI.IUU.T.E. 8 8 17843 18,03 34.7 15329 1542 27.9 3839 TOniKHI AYTOAIOIKHIHI TEIKAAAMATAI 7 .8 7 70 8 14112 16759 .1.5590 13.39 15.67 .15,11 33.4 36.9 38.0 8683 8768 8593 8.13 8.70 8.16 21.7 17.9 21,1. 3116 786 ..17.88. 10 79 9 II 70 9 16388 14744 16977 15.69 15,80 16.37 38.6 26.6 38,1 15394 9421 16591 14.71 921 16.10 36.2 19.3 363 6669 40.23. 3484 10 158R7 1549 32.3 13368 12.94 292 8295 16 16 1418? 13.50 34.7 9858 939 22,2 6132 22 ?? 18757 18.53 39.3 13530 13.31 36.2 8481 AIOIKHIHI EniXEIPHEEON TEI I1ATPAI ?7 ?7 16870 1620 384 13435 1244 113 6618 AIOIKHIHI EniXEIPHIEON TEI nEIPAIA U. 12 17913 16.41 38.7 16351 1630 31,7 .46.41. 19 17195 17,04 37.9 9845 9.24 25,1 4479. 35 35 15754 15,39 35.2 12094 12.40 20.0 7730 AIOIKHIHI EniXEIPHIEflN TEI KPHTHI(HPAKAEIO) 70 70 15716 14,66 34.6 11547 10.84 28.9 6230 AIOIKHIHI KAI AIAXEIPUHI IPrflN TEIAAPIIAI 24 24 14427 1434 26.7 _ 8510 8.27 174 ...3543_ 10 10 15118 14.56 36.6 91 ii 9.23 17.9 1969 1? 1? 17674 17.21 39.0 10146 939 25.8 1552. 15 15 16771 15.9? 39.7 15342 14,70 34.2 5631 EMnOPlAI & AIAOHMIIHI TEI ABHNAI 11 11 16696 16.14 38.2 15897 15.67 33.7 2844. 16 16 11546 19.17 31.2 8689 8.27 18.9 4074 16 16 15675 15.24 35.7 9525 8.91 22.5 4558 AOniTIKHI TEI AYT. MAKEAONIAI(K02ANH) 10 10 14471 13.66 35.7 11171 10.10 28.9 6163 ?5 1756? 17,49 36.7 15763 15.31 35,3 3641- 18 18 16920 16.63 37.0 928? 9.50 15.3 4813 11 15874 1529 35,8 10492 1074 21.2 5595 AOr IITIKHI TEI AAPIIAI 35 35 16990 1649 38.4 13791 12,74 34.7 8646 AONITIKHI TEI nATPAI 22 22 16593 15.93 38.7 14249 13.56 32.9 5349 AOniTIKHI TEI nEIPAIA 17 17 17318 16.81 38,4 16395 16.14 35.7 2999 AOr IITIKHI TEI IEPPQN 35 35 16806 16.26 374 11297 10.66 26.7 6489 AO! IITIKHI TEI XAAKIAAI 43 43 16264 15.89 35.4 12613 12.11 29.7 8445 AOr IITIKHI TEI HnEIPOY( nPEBEZA) 35 35 16741 16.01 39.3 9337 8.67 21.1 4218 TOYPIITIKON EniXEIPHIEflN TEI AOHNAI. T9YPHTIK0N EniXEIPHIEflN TEI nEIPAIALTTIETIEI) 9 10 9 10 16241 13872 14,77 12.97 29.7 224 13896 10433 1223 829 23,4 23,1 5293 -14 TOYPIITIKON EniXEIPHIEflN TEI nATPAI 7 7 13371 1141 22.9 8966 741 132 8966 TOYPIITIKDN EniXEIPHIEflN TEI OEI/NIKHI 13 13 17111 15.07 35.5 9865 7.94 18,7 2789 XPHMATOOIKONOMIKON EOAPMOrON TEI AYT. MAKEAONIAI (KOZANH) 14 14 16888 1623 38,8 9233 10.16 10.9 175 XPHMATOOIKONOMIKHI KAI AIOAAIUIKHI TEI KPHTHI (AT.NIKOAAOI) 13 13 10178 9,71 28,2 8472 839 16,6 837 TOYPIITIKON EnArrEAMATON P0A0Y(AIJEP] 9 6 14371 11.97 2?,9 6289 441 9,5 •2138- T0YP|ITIK(1N EnArrEAMATON ALNIKOAApY KPHTHI(AITEAN) 6 3 14974 .14,29 19.4 10437 .9,44 . 11,3. 181

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30
2011-08-30T07:30:36Z


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.