Εφαρμογή γεωστατικών μεθόδων στην εκτίμηση εδαφικών ιδιοτήτων γεωργικών εδαφών με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εφαρμογή γεωστατικών μεθόδων στην εκτίμηση εδαφικών ιδιοτήτων γεωργικών εδαφών με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

Χατζηϊωάνου, Βασιλική

Μουστάκας, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι φυσικοχημικές ιδιότητες ηφαιστειακών εδαφών που ανήκουν στο ηφαιστειακό τόξο του Ν. Αιγαίου καθώς επίσης και οι μαγνητικές τους ιδιότητες (μαγνητική επιδεκτικότητα -magnetic susceptibility), με σκοπό τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ αυτών. Συγκεκριμένα εδαφικά δείγματα πάρθηκαν από τις περιοχές των Μεθάνων, της Αίγινας, της Μήλου, της Νισύρου και της Θήρας. Τα ηφαιστειακά εδάφη παρουσιάζουν λεπτόκοκκη έως χονδρόκκοκη κοκκομετρική σύσταση. Το pH των εδαφών κυμαίνεται από ελαφρώς όξινο έως αλκαλικό. Στο σύνολο των εδαφών, δεν παρατηρούνται υψηλά ποσοστά οργανικής ουσίας. Από τη μελέτη προέκυψε ότι: H μαγνητική επιδεκτικότητα των ηφαιστειακών αυτών εδαφών οφείλεται κυρίως στην παρουσία πρωτογενών σιδηρομαγνητικών ορυκτών (ferrimagnetic minerals), όπως ο μαγνητίτης και δευτερευόντως στην παρουσία δευτερογενών σιδηρομαγνητικών ορυκτών, όπως ο μαγεμίτης. Η μαγνητική επιδεκτικότητα κληρονομείται κατά κύριο λόγο από το μητρικό πέτρωμα. H μαγνητική επιδεκτικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης χρονοσειράς και οι τιμές της αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση του βαθμού εξέλιξής του. Οι τιμές της μαγνητικής επιδεκτικότητας μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας των εδαφών.
The subject of the following study is the physicochemical properties of volcanic soils belonging to the volcanic arc of the South Aegean as well as their magnetic properties (magnetic susceptibility), to investigate the relationship between them. That soil samples were taken from areas of Methana, Aegina, Milos, Santorini and Nisyros. The volcanic soils are fine to coarse texture. The soil pH ranges from slightly acidic to alkaline. In all soils, there are no high levels of organic matter. The study showed that: Magnetic susceptibility of these volcanic soils is mainly due to the presence of primary ferromagnetic minerals (ferrimagnetic minerals), such as magnetite and secondarily to the presence of secondary ferromagnetic minerals, such as magemitis. Magnetic susceptibility is inherited mainly from the bedrock. Magnetic susceptibility can be used as an index time series and the prices are an important tool for assessing the degree of evolution. The values of magnetic susceptibility decrease with increasing age of the soil.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή

Μεταπτυχιακή εργασία

Magnetic susceptibility -- Measurement
Ηφαιστειακό τόξο
Μαγνητική επιδεκτικότητα
Ηφαιστειακά εδάφη
Volcanic soils -- Greece -- Analysis
Σιδηρομαγνητικά ορυκτά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2011-02-18T12:53:35Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.