Οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επώαση αυγών όρνιθας σε παραμέτρους του ανοσοποιητικού συστήματος.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επώαση αυγών όρνιθας σε παραμέτρους του ανοσοποιητικού συστήματος.

Φιλιππάκη, Αφροδίτη - Δήμητρα

Πολίτης, Ι.

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας επηρεάζει την υγεία των ατόμων που βρίσκονται κοντά σε αυτές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 900MHz, αντίστοιχη με αυτήν που εκπέμπεται από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, στο ανοσοποιητικό σύστημα των ορνίθων, χρησιμοποιώντας τα ορνίθια και ως ζωικό μοντέλο πρόβλεψης για τις πιθανές επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων. Για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 120 αυγά τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες των 60 αυγών. Η μία ήταν η ομάδα του μάρτυρα (Μ) και η άλλη η ομάδα της έκθεσης (Ε) της οποίας τα αυγά επωάστηκαν υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συχνότητας 900ΜHz και ισχύος 1,79 V/m τις πρώτες 5 ημέρες της επώασης. Ο μέσος ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) στα εκτεθειμένα αυγά προσδιορίστηκε αριθμητικά σε 0,13±0,03 mW/kg. Μία μέρα μετά την εκκόλαψη των εμβρύων, τα ορνίθια μεταφέρθηκαν σε κλωβοστοιχίες. Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν κατά την 1η, 7η, 14η και 21η ημέρα ηλικίας των ορνίθων. Σε κάθε αιμοληψία, συλλέχθηκαν 4 δείγματα αίματος από κάθε ομάδα. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν α) η ενεργότητα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (ΕΠ-Ο) στην κυτταρική μεμβράνη, β) η παραγωγή ανιόντος του υπεροξειδίου του υδρογόνου των μακροφάγων και των ετερόφιλων, γ) η παραγωγή οξειδίου του αζώτου των μακροφάγων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επηρεάζει σημαντικώς αρνητικά τις παραπάνω παραμέτρους με πιθανή συνέπεια τη μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος για καταπολέμηση των ξένων μικροοργανισμών. Τέλος αποδείχτηκε ότι οι παράμετροι παρέμειναν σταθεροί κατά τη διάρκεια του χρόνου το οποίο ερμηνεύεται με την υπόθεση ότι τα ορνίθια γεννιούνται με ένα συγκριτικά ώριμο ανοσοποιητικό σύστημα όσον αφορά τη φαγοκυττάρωση.
Many researchers argue that the electromagnetic radiation emitted by the antennas of mobile phones affects the health of people close to them. The aim of this study was to examine the effect of electromagnetic radiation 900MHz, equivalent to that emitted by the antennas of mobile telephony, on the chickens’ immune system, using also chickens as animal model for examining the possible effects of radiation on the humans’ immune system. At the experiment, 120 eggs were divided into two groups of 60 eggs. One was the control group (C) and the other the radiation group (R) whose eggs were incubated under the influence of electromagnetic radiation 900 ΜHz, 1,79 V/m in the first 5 days of incubation. The average specific absorption rate (SAR) in the exposed eggs was determined at 0,13 ± 0,03 mW / kg. One day after hatching of the embryos, the chickens were transferred to battery cages. The hematologies were made during the 1st, 7th, 14th and 21st day of age of chickens. In each hematology 4 blood samples were collected from each experimental group. The parameters which analyzed was a) the membrane-bound u-PA activity, b) the production of hydrogen peroxide from macrophages and heterophile, and c) the production of nitric oxide from macrophages. Results showed that electromagnetic radiation adversely affected the above parameters and possibly reducing the ability of the immune system to fight foreign microorganisms. Finally, it is showed that the parameters were stable during the time which is interpreted by assuming that the chickens are born with a relatively mature immune system with regard to phagocytosis.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή

Μεταπτυχιακή εργασία

Αυγά
Ανοσοποιητικό σύστημα
Eggs -- Incubation
Ορνίθια
Electromagnetic waves
Chickens -- Immunology
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Επώαση
Chickens -- Effect of radiation on

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

Greek

2011-08-30T09:04:42Z
2010
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)