Επιτέλους, καλά νέα για την Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Επιτέλους, καλά νέα για την Ελλάδα

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Επιτέλους, καλά νέα για την Ελλάδα THE ECONOMIST 01 Ελληνες έχουν συνηθίσει εδώ και καιρό να μαθαίνουν άσχημα νέα. Τιε προηγούμενεε ημέρεε, όμωε, συνέβη κάτι που θα ανεβάσει το ηθικό τουε. Υστερα από δύο χρόνια βαθιάε κρίσηε, n κυβέρνηση των Σοσιαλιστών και n συντηρητική αντιπολίτευση τηε χώραε, συναίνεσαν, για πρώτη φορά, στην υπερψήφιση μιαε νομοθετικήε μεταρρύθμισα στη Βουλή. Πρόκειται για τον νέο νόμο-πλαίσιο γτα την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, ο οποίοε ενεκρίθη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, στιε 24 Αυγούστου. «Είναι ο καλύτεροε νόμοε που έχει ψηφιστεί για την παιδεία, τα τελευταία τριάντα χρόντα», μαε λέετ έναε Ελληναε ακαδημαϊκόε. To ελληνικό κράτοε ξοδεύει περισσότερα χρήματα ανά φοιτητή σχεδόν από οποιοδήποτε άλλο μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, αλλά n ποιότητα τηε παρεχόμενα ανώτατα και ανώτερα εκπαίδευσα είναι απελπιστικά χαμηλή (με λίγεε εξατρέσειε). Ο μέσσε όροε διάρκειαε των σπουδών σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μέχρι την αποφοίτηση, είναι 7,6 χρόνια. Δίδακτρα δεν υπάρχουν, αλλά σι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν έχουν πολλέε απαιτήσειε, οπότε πολλοί φοι- τητέε ασχολούνται κυρίωε με τον πολιτικό ακτιβισμό. Εναε νόμοε που διασφάλιζε το «άσυλο», απαγόρευε στην Αστυνομία να εισέρχεται στιε εγκαταστάσειε των πανεπιστημίων. To γεγονόε αυτό ενθάρρυνε τιε αγοραπωλησίεε ναρκωττκών και την αποθήκευση βομβών μολότοφ μέσα στα πανεπιστήμια. Η υπουργόε Παιδείαε, Αννα Διαμαντοπούλου, είχε να επιλύσει ένα δύ- Ο μέσος όρος διάρκειας των σπουδών σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μέχρι την αποφοίτηση, είναι 7,6 χρόνια... σκολο παζλ: να καταφέρει δηλαδή να εκσυγχρονίσει το σύστημα, χωρίε να αμφισβητήσει το κρατικό μονοπώλιο στην παροχή τριτοβάθμιαε εκπαίδευσα (κάτι που θα πήγαινε πολύ για τουε σοσιαλιστέε). Πρώην επίτροποε Κοινωνικών Υποθέσεων, n κ. Διαμαντοπούλου δανείστηκε καλέε τδέεε από όλη την Ευρώπη γτα τη μεταρρύθμισή τηε. Σύμφωνα με τιε προβλέψειε του νέου νόμου, οι φοιτητέε δεν θα έχουν πτα λόγο στην εκλογή τηε διοίκησα του πανεπτστη- Η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και πιστεύει ότι ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ θα ενθαρρύνει Ελληνες ακαδημαϊκούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, να επιστρέψουν. μίου. 0α έχουν προθεσμία τέσσερα χρόντα, ώστε να ολοκληρώσουν τιε προπτυχιακέε σπουδέε τουε. Στα Συμβούλια Διοίκησα των Πανεπιστημίων 0α συμμετέχουν και εξωπανεπιστημιακέε προσωπικότητεε, ενώ ο ιδιωτικόε τομέαε θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και έρευνεε στουε τσμεδε των οικονομικών και των εφαρμοσμένων επιστημών. Ο νόμοε που διασφάλιζε το άσυλο, καταργήθηκε. Οι περισσότεροι πρυτάνειε, οι οποίοι θα πρέπει να παραιτηθούν του χρόνου, ώστε το προσωπικό των σχολών τουε να εκλέξει τουε διαδόχουε τουε, αντιτίθενται στιε αλλαγέε. To ίδιο ισχύει και για πολλούε φοιτητέε. Ξεκίνησαν ήδη κύματα καταλήψεων, τη σηγμή που οτ φοττητέε επρόκειτο να επιστρέψουν στα έδρανα, ούτωε ώστε να δώσουν επαναληπτικέε εξετάσειε για μαθήματα s τα οποία δεν είχαν περάσει. Παρ' όλα I αυτά, n κ. Διαμαντοπούλου είναι αι| σιόδοξη. Οι αλλαγέε που ψηφίστηκαν, ϊ πιστεύει, θα ενθαρρύνουν τουε Ελληνεε i ακαδημαϊκούε να επιστρέψουν από το I εξωτερικό και τουε μεγιστάνεε Ελληνεε I εφοπλιστέε να χρηματοδοτήσουν εs ρευνηττκά προγράμματα, προκειμένου να βγουν τα πανεπιστήμια από την παρακμή. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Επιτέλους, καλά νέα για την Ελλάδα THE ECONOMIST 01 Ελληνες έχουν συνηθίσει εδώ και καιρό να μαθαίνουν άσχημα νέα. Τιε προηγούμενεε ημέρεε, όμωε, συνέβη κάτι που θα ανεβάσει το ηθικό τουε. Υστερα από δύο χρόνια βαθιάε κρίσηε, n κυβέρνηση των Σοσιαλιστών και n συντηρητική αντιπολίτευση τηε χώραε, συναίνεσαν, για πρώτη φορά, στην υπερψήφιση μιαε νομοθετικήε μεταρρύθμισα στη Βουλή. Πρόκειται για τον νέο νόμο-πλαίσιο γτα την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, ο οποίοε ενεκρίθη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, στιε 24 Αυγούστου. «Είναι ο καλύτεροε νόμοε που έχει ψηφιστεί για την παιδεία, τα τελευταία τριάντα χρόντα», μαε λέετ έναε Ελληναε ακαδημαϊκόε. To ελληνικό κράτοε ξοδεύει περισσότερα χρήματα ανά φοιτητή σχεδόν από οποιοδήποτε άλλο μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, αλλά n ποιότητα τηε παρεχόμενα ανώτατα και ανώτερα εκπαίδευσα είναι απελπιστικά χαμηλή (με λίγεε εξατρέσειε). Ο μέσσε όροε διάρκειαε των σπουδών σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μέχρι την αποφοίτηση, είναι 7,6 χρόνια. Δίδακτρα δεν υπάρχουν, αλλά σι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν έχουν πολλέε απαιτήσειε, οπότε πολλοί φοι- τητέε ασχολούνται κυρίωε με τον πολιτικό ακτιβισμό. Εναε νόμοε που διασφάλιζε το «άσυλο», απαγόρευε στην Αστυνομία να εισέρχεται στιε εγκαταστάσειε των πανεπιστημίων. To γεγονόε αυτό ενθάρρυνε τιε αγοραπωλησίεε ναρκωττκών και την αποθήκευση βομβών μολότοφ μέσα στα πανεπιστήμια. Η υπουργόε Παιδείαε, Αννα Διαμαντοπούλου, είχε να επιλύσει ένα δύ- Ο μέσος όρος διάρκειας των σπουδών σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, μέχρι την αποφοίτηση, είναι 7,6 χρόνια... σκολο παζλ: να καταφέρει δηλαδή να εκσυγχρονίσει το σύστημα, χωρίε να αμφισβητήσει το κρατικό μονοπώλιο στην παροχή τριτοβάθμιαε εκπαίδευσα (κάτι που θα πήγαινε πολύ για τουε σοσιαλιστέε). Πρώην επίτροποε Κοινωνικών Υποθέσεων, n κ. Διαμαντοπούλου δανείστηκε καλέε τδέεε από όλη την Ευρώπη γτα τη μεταρρύθμισή τηε. Σύμφωνα με τιε προβλέψειε του νέου νόμου, οι φοιτητέε δεν θα έχουν πτα λόγο στην εκλογή τηε διοίκησα του πανεπτστη- Η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και πιστεύει ότι ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ θα ενθαρρύνει Ελληνες ακαδημαϊκούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, να επιστρέψουν. μίου. 0α έχουν προθεσμία τέσσερα χρόντα, ώστε να ολοκληρώσουν τιε προπτυχιακέε σπουδέε τουε. Στα Συμβούλια Διοίκησα των Πανεπιστημίων 0α συμμετέχουν και εξωπανεπιστημιακέε προσωπικότητεε, ενώ ο ιδιωτικόε τομέαε θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και έρευνεε στουε τσμεδε των οικονομικών και των εφαρμοσμένων επιστημών. Ο νόμοε που διασφάλιζε το άσυλο, καταργήθηκε. Οι περισσότεροι πρυτάνειε, οι οποίοι θα πρέπει να παραιτηθούν του χρόνου, ώστε το προσωπικό των σχολών τουε να εκλέξει τουε διαδόχουε τουε, αντιτίθενται στιε αλλαγέε. To ίδιο ισχύει και για πολλούε φοιτητέε. Ξεκίνησαν ήδη κύματα καταλήψεων, τη σηγμή που οτ φοττητέε επρόκειτο να επιστρέψουν στα έδρανα, ούτωε ώστε να δώσουν επαναληπτικέε εξετάσειε για μαθήματα s τα οποία δεν είχαν περάσει. Παρ' όλα I αυτά, n κ. Διαμαντοπούλου είναι αι| σιόδοξη. Οι αλλαγέε που ψηφίστηκαν, ϊ πιστεύει, θα ενθαρρύνουν τουε Ελληνεε i ακαδημαϊκούε να επιστρέψουν από το I εξωτερικό και τουε μεγιστάνεε Ελληνεε I εφοπλιστέε να χρηματοδοτήσουν εs ρευνηττκά προγράμματα, προκειμένου να βγουν τα πανεπιστήμια από την παρακμή. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-09-02T07:30:19Z
2011-09-02


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.