Απόφαση υπέρ εργαζομένου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Απόφαση υπέρ εργαζομένου

Απόφαση υπέρ εργαζομένου Απόφαση υπέρ εργαζομένου Αποζημίωση για ηθική βλάβη δικαιούνται οι εργαζόμενοι των οποίων μειώνεται ο xpovos εργασίαε tous και οι αποδοχέε tous, xcopis τη συγκατάθεσή tous. Πρόκειται για απόφαση του Αρείου Πάγου ο onoios επιδίκασε αποζημίωση 1.500 ευρώ υπέρ εργαζομένου -μαθηματικόε ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου- Kpivovras ότι n μείωση αυτή αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων Tns σύμβασα εργασίαε. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, n μονομερήε από τον εργοδότη βλαπτπαϊ μεταβολή των όρων Tns σύμβασα εργαaias παρέχει στον υπάλ- Αποζημίωση για μείωση χρόνου εργασίας και αποδοχών χωρίς συγκατάθεση. ληλο το δικαίωμα να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή eos άτακτη καταγγελία Tns εργασιακήε σχέσα και να απαιτήσει τη νόμιμη αποζημίωση ή να αξιώσει την τήρηση των συμβατικών όρων. Εάν μάλιστα ο εργοδότα δεν δεχθεί tis Αποζημίωση για ηθική βλάβη δικαιούνται οι εργαζόμενοι των οποίων μειώνεται ο xpovos εργασίαε tous και οι αποδοχέε tous, xcopis τη συγκατάθεσή tous. Πρόκειται για απόφαση του Αρείου Πάγου ο onoios επιδίκασε αποζημίωση 1.500 ευρώ υπέρ εργαζομένου -μαθηματικόε ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου- Kpivovras ότι n μείωση αυτή αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων Tns σύμβασα εργασίαε. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, n μονομερήε από τον εργοδότη βλαπτπαϊ μεταβολή των όρων Tns σύμβασα εργαaias παρέχει στον υπάλ- Αποζημίωση για μείωση χρόνου εργασίας και αποδοχών χωρίς συγκατάθεση. ληλο το δικαίωμα να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή eos άτακτη καταγγελία Tns εργασιακήε σχέσα και να απαιτήσει τη νόμιμη αποζημίωση ή να αξιώσει την τήρηση των συμβατικών όρων. Εάν μάλιστα ο εργοδότα δεν δεχθεί tis υπηρεσίεε του υπαλλήλου, τότε ο τελευταίθ5 μπορεί να ζητήσει την καταβολή του μισθού του. Σύμφωνα με το σκεπτικό, βλαπτική μεταβολή αποτελεί και n μείωση των ωρών απασχόλησα του υπαλλήλου, σε σχέση με tis αρχικά συμφωνηθείσε3, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. Η μεταβολή είναι μάλιστα βλαπτική για τον εργαζόμενο όχι μόνο όταν προκαλεί υλική ζημιά αλλά και ηθική καθώε, oncos επισημαίνεται στην αρεοπαγιτπαϊ απόφαση, από τη γενική πρόνοια πηγάζει n υποχρέωση του εργοδότη να σέβεται την προσωπικότητα του μισθωτού. συγκατάθεση. κών όρων. Εάν μάλιστα ο εργοδότα δεν δεχθεί tis υπηρεσίεε του υπαλλήλου, τότε ο τελευταίθ5 μπορεί να ζητήσει την καταβολή του μισθού του. Σύμφωνα με το σκεπτικό, βλαπτική μεταβολή αποτελεί και n μείωση των ωρών απασχόλησα του υπαλλήλου, σε σχέση με tis αρχικά συμφωνηθείσε3, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. Η μεταβολή είναι μάλιστα βλαπτική για τον εργαζόμενο όχι μόνο όταν προκαλεί υλική ζημιά αλλά και ηθική καθώε, oncos επισημαίνεται στην αρεοπαγιτπαϊ απόφαση, από τη γενική πρόνοια πηγάζει n υποχρέωση του εργοδότη να σέβεται την προσωπικότητα του μισθωτού.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-04-22
2011-05-03T11:38:08Z


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.