Επιχορηγήσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2011 (EN)
Επιχορηγήσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Επιχορηγήσεις 150 εκαι. ευρώ για μικρές Στη στήριξη του αγροτικού τομέα στοχεύει n 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 A «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013, που ανακοινώθηκε πρόσφατα και συγχρηματοδοτείται από to Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Οπροϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ και δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361 /ΕΚ., καθώς και εταιρίες που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Η «Αγορά Εργασίας» παρουσιάζει τα βασικά σημεία που αφορούν στη 2π Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου T 23 A, για την ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών. Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και την « εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γόλσ^τος, αβγών πουλερικών, μελιού, διάφορων ζωων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. ► Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering). ► Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος. ► Αβγά και πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών, μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αβγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών, κουνελιών. ► Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίη- , σης, συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι. ► Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών. ► Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτι- ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ mvout5adakis@e-typos.com κούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών κλπ. ► Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου κ.λπ. ► Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. ► Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών. ► Ανθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων. ► Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρως τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών κλπ. ► Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. ► Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι στόχοι του Μέτρου Στόχος του προγράμματος είναι n υλοποίηση αιτήσεων ενίσχυσης που κατά το πλείστον συμβάλλουν: ► Στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών με παραγωγούς κλπ.). ► Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των επιδοτούμενων επιχειρήσεων (π.χ. βελτίωση της ποιότητας) μέσω της στήριξής τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, χρήσης προηγμένων παραγωγικών διαδικασιών, τήρησης αυξημένων κανόνων ασφάλειας τροφίμων με στόχο την προστασία του καταναλωτή. ► Στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» ή «ορεινό» ή φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης ή παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών κλπ. ► Στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. ► Στη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά (π,χ. αύξηση πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα παραγόμενα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς. Δικαιούχοι Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της «Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361 /ΕΚ.) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων». Επίσης, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι είναι: α) Να έχουν καταδειχθεί n φερεγγυότητα και n οικονομική βιωσιμότητα. β) Ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, την υγιεινή και την εργασιακή ασφάλεια, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης. γ) Να παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης. δ) Να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ισχύουν και περιγράφονται στην υπ' αριθ. 165386/1386/1858Β/22-08-2011 Υπουργική Απόφαση. Εξαιρέσεις Από την ενίσχυση αποκλείονται: ► Επενδύσεις για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός E.E. ► Επενδύσεις παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού. ► Επενδύσεις στο επίπεδο λιανικού εμπορίου. Επιλέξιμος προϋπολογισμός Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.000 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία στον Καν. 1698/05. Αναλυτικά, το ποσό διατίθεται ως εξής: ► .80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000,00 ευρώ. ► 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000,00 ευρώ και μέχρι 10.000.000,00 ευρώ. Ποσό τουλάχιστον 17.857.142,00 ευρώ δημόσιας δαπάνης της παρούσης Πρόσκλησης θα διατεθεί για χρηματοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης του τομέα του γάλακτος, εφόσον εγκριθούν σχετικά επενδυτικά σχέδια. To ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Η παραλαβή του πληροφοριακού υλικού από τους ενδιαφερομένους, σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αχαρνών 5, Αθήνα, ή από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών ή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ n ημερομηνία κατάθεσης φακέλων λήγει την Τετάρτη 28.12.2011. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi. gr. και www.minagric.gr Επιχορηγήσεις 150 εκαι. ευρώ για μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις Ενδεικτικά, ανά τομέα ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις: Apdon luvtopn riEpiypacpn 1.1. EKouYxpoviapoc - oupnAdpcoon tnc; ucpiatdpEvnc; acpayEiotExviKnc; unoSounc pE n xcoplc pEtEyKatdotaan, cbatE va nAnpouv Kai tic; anaitnoEic yia tn pioAoyiKn Ktnvotpocpla. 1.2. I6puan veoov povdScov acpavElcov SuvapiKdtntac pecpi 400 tov. Kptaxoc at vnoicotiKEC nEpioxEC dnou 6ev undpxEi enapKhc ocpaYEiotExviKd uno6oph (nAnv Kpnxnc Kai EufioiacJ. 1.3. EKouyxpoviopdc; - EnEKtaan pE n xcoplc pEtEyKatdotaon ucpiotapEvcov, povdScov tEpaxiopou - tunonoinanc; KpEatoc; Kai napaya>Ydc KpEatooKEuaopdtcov. 1.4. ISpuan povdScov tEpaxiopou - tunonoinanc KpEatoc GnpapatiKcbv eiScov Kai napaycoYnc KpEatooKEuaopdtcov oe nEpirrtcooEic; KaBetonolnonc inc napaYcoYnc. 1.5. ISpuon povdScov tEpaxiopou - tunonoinanc; KpEatoc Kai napaycoYnc; KpEatoaKEuaopdttov, oe ntptoxec dnou 6ev undpxci EnapKnc unoSopn, p£ atdxo tnv npoctaala tnc Snpdoiac uyElac;. 1.6. EKOUYXpoviopdc -aupnAnpcoon, xcoplc auEnon SuvapiKdtntac, p£ A xcoplc pEtEyKatdotaan povdScov napaycoYAc npoidvtcov p£ pdon to KpEac; (aAAavtonoiEla - kovoepPec KAn). 1.7. OAoKAApcoan (P' cpdon ) tnc; KpEatayopdc; AOnvwv. 1.8. I6puan - EnEKtaan A EKouyxpoviopdc; pE A xupic; pEtEyKatdotaon povdScov aSpavonolnanc; napanpoidvtcov Kai unonpoidvtcov ocpayAc; (rendering) A ouvSeSepevcov EtaipEiuv p£ tnv EtaipEla tcov acpayElcov, oupnEpiAapPavopsvou Kai EEpnAiapou Yia napaycoYA avavEcoaipnc; EVEpyEiac;. 1.9. ripopA6Eia Kivntwv (autOKivAtcov) ipuyElcov Kai 16puan piKpcov EyKataotdaEcov ipuKtiKcov BaAdpcov ata piKpd vnatd Aryalou riEAdYOUC yia tn petacpopd Kai ouvtApnon EunaBwv Kai vcontbv npoidvtcov (KpEac Kai Aoind npoidvta KpEatoc;) pE oKond tn xov6pEpnopia tcov npoiovtcov. 2.Top£ac: TaAci 2.1. ISpuan - EnEKtaan tupoKopElcov Ecpdaov Kph/Etai anapaltnto Adyco EndpKEiac ydAaKtoc, A ata nAaioia KaBEtonolnanc napaYcoyAc. 2.2. EKOUYxpoviapdc tupoKopslcov p£ A xcoplc pEtEyKatdotaon cootE va tnpouvtai oi paoiKol dpoi uyiEivAc Kai va npocoBnBouv ta noiotiKd npoidvta 11011, riTE tnc; xcopac. 2.3. ISpuon - EnEKtaan - EKouyxpoviopdc pE A xcoplc; pEtEyKatdotaan piKpopEoalcov EnixEipnoEcov EnEEEpyaolac YdAaKtoc p£ anaoxoAoupEvo 6uvapiKd piKpdtepo A loo xcov 250 unaAAAAcov Kai kukAo Epyaoicov piKpdtEpo tcov 50 ek. €, Ecpdaov KpiVEtai anapaftnto Adyco pn nAnpouc; aEionotnonc tou ydAaKtoc; as toniKd EninESo. 2.4. ISpuon piKpcov povdScov napaycoydc yiaouptnc; Kai Aoincov qupoupEvcov npoiovtcov YdAaKtoc;. 2.5. EKouyxpoviopdc - EnEKtaan pE A xcoplc pEtEyKatdotaan povdScov napaycoyAc Yiaouptnc; kqi Aoincov qupouptvtov npoidvtcov ydAaKtoc;. 3. TopEac: APyd - HouAEpiKd 3.1. YnotopEac: Auyd 3.1.1. I6puan povd6cov tunonoinanc; Kai auaKEuaolac; apycov. 3.1.2. EKouyxpoviopdc; - EnEKtaan p£ h xcoplc; pEtEYKatdataon ucpiotapEvcov povd6cov tunonoinanc Kai auaKEuaolac; apycov. 3.1.3. I6puan povd6tov EnEEEpyaalac auycov yia napaytoyi'i vewv npoidvtcov pE pdon aPyd. 3.1.4. ISpuon povdScov tunonoinanc; Kai auaKEuaolac aPytov Kai npoidvtcov nou tunonoiouvtai pE pdan avayvcopiopivEc; npoSiaypacpEc n npdtuna (eiSikec; EKtpocpEc;, PioAoyiKd K.A.n.) ata nAaioia Ka0£tono(nanc tcov povdScov. 3.2. YnotopEac: EcpayEla flouAepiKwv 3.2.1. ISpuon ntnvoacpayEicov pE npcotn oAn npoiovta noidtntac;, eiSikcov ntnvotpocpikcov EKtpocptov Kai iSioltEpa autcov nou nAnpouv tic anaitnoEic; yia pioAoyiKd napaydpEva ocpdyia Kai npoiovta acpayiic;. 3.2.2. EKouyxpoviopdc; pE n xcopic; pEtEYKatdataon ucpiotapEvcov povdScov ntnvoacpayEicov Kai Kuplcoc; iSiatopa autcov nou nAnpouv tic; anaitnoEic; yia PioAoyiko napaYdpEva ocpdyia Kai npoiovta acpaYnc;. 3.2.3. ISpuan ocpayEtcov nouAEpiKcov oe opEiv^c; n vnoicotiKEC; nspiox^c;. 3.2.4. EKOUYxpoviapdc; - EnEKtaan ucpiotapEvcov pE rt xcoplc; pEtEyKatdotaan povdScov tEpaxiopou - tunonoinanc; Kai petanoinonc; KpEatoc; nouAEpmcov. 3.2.5. ISpuon povdScov tEpaxiopou - tunonoinanc; Kai pEtanolnanc; KpEatoc; nouAtpiKcov - kouveAicov Kuplcoc; oe aupnAnpcoon ucpiotapEvcov povdScov acpaync; ntnvcbv Kai kouveAicov. 3.2.6. ISpuan Ypappcov acpaYdc kouveAicov - ivSidvcov Evtdc; ucpiotapEvcov ntnvoacpaYeIcov. 4. TopEac: Ai&cpopmZcba YnotopEac;: MeAi (Itov.unotopEa tou psAtou Kapfa and ticj KatcotEpto SpdaEic; Sev EpnlntEi ata nESIa EniAEEipdtntac; tou Kav. 797/2004) 4.1. EKOUYxpoviapdc; xcoplc auEjian SuvapiKdtntac; p£ d xcoplc pEtEYKatdataon ucpiotapEvcov povdScov tunonoinanc - EnEEEpYaolac - pEtanolnanc - ouokeuoaia peAiou. 4.2. ISpuan piKpcov povdScov tunonolnonc - auaKEuaolac psAiou pdvo oe opeivec - vnoicotiKEC; nEpioxEC, p£ npottpaidtnta otic povdSsc tunonoinanc - EnE^Epyaolac - pEtanolnonc PioAoyiKou peAiou. 4.3. ISpuon - EKouyxpoviopdc; - EnEKtaan - pEtEyKatdotaan povdScov Yia napaycoyn aaKxapcoSiov npoidvtcov pE pdon to peAi, snacks KAn. 5. Tourac Aidcpopa Ztoa YnotopEac ■. Ktnvot 30cpia - AAAa ElSn 5.1. ISpuon - En^Ktaon ouYxpovcov povdScov avannvianc; koukouAicov. 5.2. EKouyxpoviopdc;, PEAtlcoon ucpiotapEvcov povdScov avannvionc koukouAicov. 5.3. ISpuon - enEKtaan povdScov pEtanolnanc; aaAiyKapicov. 5.4. EKOUYxpoviapdc; p£ h xcoplc pEtEyKatdotaan povdScov pEtanolnonc aaAiyKapicov. 6. Topmc: AnwntpiaKd 6.1. EKouyxpoviopdc; KaBEtcov anoSnKEUtixcov xcopcov SnpntpiaKcov Kai p£ EyKataatdaEic; aEpiopou n pE ipuxpd atpa. 6.2. EKouyxpoviopdc - PEAtlcoon opic^ovtlcov naAaicov ano6nKtov. 6.3. ISpuan Enpavtnplcov Snpntpiaxcbv. 6.4. EKauyxpoviapdc; pE n xcoplc; pEtEYKatdataon ucpiotapEvcov l;npavtnplcov SnpntpiaKtbv. 6.5. EupnAnpcoon - EKouyxpoviopdc; xcoplc; auEnon SuvapiKdtntac ucpiotapEvcov ano8nKEUtiKcov EyKataatdoEcov puc^iou pE tono6Etnon ouotnpdtcov npoKa9opiapou ^npavanc; & ipu^nc;. 6.6. ISpuon vecov povdScov anocpAolcoonc - EnEEEpyaalac - tunonolnonc; puc^iou. 6.7. EKOUYxpoviapdc pE n xcoplc; pEtEYKatdataon ucpiotapEvcov povdScov anocpAolcoonc; pu^iou pE EEonAiapd AElavonq, xpcopatoSiaAoYnc; Kai uypoBEppiKnc EnEEspYaalac Kai tunonolnonc - auaKEuaolac p£ n xcoplc pEtEyKatdotaon. 6.8. ISpuon silos oe KdpPouc auyxpovcov SiapEtaKopiotiKcov KEvtpcov. 6.9. ISpuon opi^ovtfuv anoSnKtbv oe vnoicotiKEC - opeivec; nEpioxEc. 7. TopEac;: EAaiooxa npoidvta A) EAaidAaSo 7.1. EAaiotpiPEia a) EKouyxpoviopdc;, pE n xcoplc; pEtEyKatdotaon EAaiotpiPEicov, anoicAEtotiKd Kai pdvo Suo cpdoEtov, xcoplc; aut;nan tnc SuvapiKdtntac, p£ npotEpaidtnta a£ autd nou EnEEEpydqbvtai niatonompEvn PioAoyiKii npcotn uAn. P) IiryxcovEuoEic EAaiotpiPEicov ps SuvapiKdtnta avdAoYn tcov ouyxcovEueEvtcov (acpopd Kai oe dpopouc; Nopouc), pE npound6Eon tov EKouYxpoviapd touc; oe sAaiotpipEia Suo cpdoEcov. y) ISpuaEic EAaiotpipElcov Suo cpdoEcov, anoKAEiotiKd Kai pdvo oe opeivec - vnoicotiKEC n£piox£c; and pioAoyiKn npcotn uAn. 7.2. EKouyxpoviopdc; p£ n xcoplc; pEtEyKatdotaon tunonointnplcov - ouoKEuaatnplcov EAaioAdSou, xcoplc; auE/ian tnc SuvapiKdtntac. 7.3. ISpuaEic - EnEKtdoEic - auyxcovEUOEK; tunonointnplcov EAaioAdSou y>a tnv napaycoYri Encovuptov noiotiKcov, EpnopEuaipcov auoKEuaoicov, ps atdxo tnv auEnon tnc npoari9EpEvnc aEfac tou npoidvroc;. 7.4. EKouyxpoviopdc p£ n xcoplq pEtEyKatdotaon pacpivapicov EAaioAdSou xcoplc auE/ian tnc; SuvapiKdtntac. B) AAAa EAaia Apdan luvtopn riEpiypacph 7.5 ISpuon - EnEKtaan - EKouyxpoviopdc p£ n xcoplc; pEtEyKatdotaan anopOEAaipyEicov Kai Biopnxavicov onopEAaioupylac xcoplq auE,nan SuvapiKdtntac. 8. TopEac: Oivoc 8.1. EKouyxpoviopdc; oivonoislcov ps d xcoplc pEtEyKatdotaan xcoplc auEnan tnc SuvapiKdtntac, yia napaycoyA olvcov noidtntac;. 8.2. ZuyxcovEuan oivonoiElcov p£ napdAAnAo EKauyxpoviapd (KtipiaKcov EyKataotdoecov Kai pnxavoAoyiKou EEonAiopou) yia PEAtlcoon tnq noidtntac; Kai pElcoan tou Kdotouc; napaycoync;, xcoplc auE,nan tnc; SuvapiKdtntac;. 8.3. ISpuon vecov oivonoiElcov adyxpovnt; tExvoAoylac: a) oe nEpinttooEic; Ec;unnpEtnonc; tnc; toniKnc napaYcoydc oe opEivsc Kai vnoicotiKEC nEpioxEc; P) povdScov napaycoYnc olvcov and npoidvta tnc; pioAoYiKnc; apnEAoupylac; [Kav.(EOK) 2092/91] kqi ouotnpdtcov oAoKAnpcopEvnc Siaxdpianc 8.4. ripooSnKn, EKairyxpoviapdc, EnEKtaan ypappnc EpcpidAcoanc olvou oe oivonoiEla yia tnv KdAuipn tcov avaYKcov EpcpidAcoanc; tnc napaycoync touc.

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-11-01
2011-11-01T08:30:11Z


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)