Αλλάζει ο ρόλος των διευθυντών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2011 (EN)
Αλλάζει ο ρόλος των διευθυντών

Αλλάζει ο ρόλος των διευθυντών Αλλάζει ο ρόλος των διευθυντών lloies θα είναι οι αρμοδιότητα που θα έχουν οι υποδιευθυντέ5 και οι σύλλογοι διδασκόντων ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ynepe^ouoies Στο πλαίσιο ms νέα* δομή* αλλάζει ο ρόλοί του διευθυντή, του υποδιευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων. Ο διευθυντή* τοθ σχολείου αποκτά υπερεξουσ1ε5, απαλλάσσεται από τα διδακτικά καθήκοντα otis μεγαλύτερε* σχολικέ* μονάδε* και είναι υπεύθυνο* για: (1) την ομαλή, αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, τον συντονισμό Tns σχολική* ζωή*, την εποπτεία τη$ λειτουργία* του σχολείου, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών, καθώ$ και του ωρολογίου προγράμμαtos του σχολείου (2) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράση* βελτίωσή* του και σε συνεργασία με τα στελέχη παιδαγωγική* καθοδήγηση* για itw κατάρτιση προγραμμάτων ενδοσχολική* επιμόρφωση* (3) τη βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την άσκηση αποτελεσματική* διεύθυνση*, ελέγχου και εποπτεία* και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, όηω* οι άδειε* anouoias (4) την ηλεκτρονική ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη ηλεκτρονική αποτύπωση των στοιχείων τη* οχσλική* μονάδα*, καθώί και των οικονομικών δεδομένων και των στοιχείων τη* αυτοαξιόλόγηση* (3) την προώθηση και την εποπτεία εφαρμογή* καινοτόμων δράσεων koj προγραμμάτων αντιατα©μιστ(κή* αγωγή* {ενισχυτική διδασκαλία, τάξει* υποδοχή*κ.λπ.) (6) την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, του συμβουλίου σχολική* κοινότητα* και του σχολικού συμβουλίου. ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ αλλαγές ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας στο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης. Την επόμενη περίοδο, με την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης οι περιφερειακές υπηρεσίες που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας είναι: (a) Οι περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον/ην υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (β) Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού), οι οποίες υπάγονται στην οικεία Περιφέρεια Εκπαίδευσης.(γ) Οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ■ Επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση: μέχρι 14 μονάδες (N. 3467/2006) και μέχρι 24 μονάδες (N. 3848/2010) ■ Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική και διουατηκή εμπειρία: μέχρι 22 μονάδες (N. 3467/2006) και μέχρι 14 μονάδες (N. 3848/2010) ■ Συνέντευξη: μέχρι 20 μονάδες (N. 3467/2006) και μέχρι 15 μονάδες (N. 3848/2010) Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του σχολείου, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Βοηθά τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει μειωμένο διδακτικό ωράριο και είναι υπεύθυνος για: (a) Τη διεκπεραίωση του έργου που του αναθέτει ο διευθυντής. (β) Τη διεκπεραίωση των εγγράφων, καθώς και την ενημέρωση και τήρηση του αρχείου. (γ) Τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, χωρίς να αφαιρούνται οι σχετικές αρμοδιότητες από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και γι' αυτό παρα¬ μένει στον χώρο μέχρι τη λήξη του προγράμματος, τηρουμένων των προβλέψεων για το υποχρεωτικό ωράριο παραμονής στο σχολείο. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ του σχολείου αποτελείται από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και από το ειδυχό εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας, που διδάσκει με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου. Ο σύλλογος διδασκόντων αλλά και κάθε μέλος έχει την ευθύνη για: (a) Την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων, την οργάνωση της σχολικής ζωής, την ιεράρχηση των αναγκών του σχολείου και την αντιμετώτπσή τους. (β) Την αποτελεσμαιτκή αξιοποίηση του πλαισίου ευελιξίας που παρέχει στη σχολική μονάδα το εθνικό πλαίσιο προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του σχολείου, προτείνοντας στον διευθυντή εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, δραστηριότητες και μαθήματα που συνδέονται με την τοπική κοινωνία, την τοτηκή ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της περιοχής για τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών. (γ) Την επιλογή εκπαιδευτικού, διδακτικού και εποπτικού υλικού, στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που αυτό προβλέπεται, αλλά και για την υποβολή προτάσεων για το είδος και τη μορφή της ενδοϋττηρεσιακής επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωτηκού της σχολικής μονάδας. (δ) Τη συμπλήρωση και προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της σχολικής μονάδας του πλαισίου «Κανο- Κάθε σχολείο και πρόγραμμα Κάθε σχολείο θα φτιάχνει το δικό του πρόγραμμα σπουδών και οι εκπαιδευτικοί θα παίζουν ενεργό ρόλο στη διαφοροποίηση του περιεχομένου Tns μάθηση* νισμού λειτουργίας σχολικής μονάδας», κατόπιν διαβούλευσης με όλη τη σχολική κοινότητα. Ολα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι κάθε σχολείο θα φτιάχνει το δικό του πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί θα παίζουν ενεργό ρόλο στη διαφοροποίηση του περιεχομένου της μάθησης. TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχολικής Κοινότητας θεσμοθετείται ως όργανο κοινωνικής λογοδοσίας και οικονομυαίς διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Αποτελείται από τον διευθυντή, ως πρόεδρο, ένα μέλος του συλλόγου των διδασκόντων, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. To Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας: (a) Συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων δράσης της σχολικής μονάδας, την αποτελεσμαιτκή υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. (β) Επικουρεί τον υπεύθυνο της οικονομικής διαχείρισης, υποστηρίζει την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ετπτυχή διεκπεραίωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου. (γ) Είναι αποδέκτης, προωθεί προς τον διευθυντή του σχολείου και συμβάλλει στη διευθέτηση αιτημάτων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ή μεμονωμένων μελών του, που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουρία του σχολείου. δ) Σχεδιάζει, επικαιροποιεί κατ' έτος και προωθεί προς έγκριση από τον σύλλογο διδασκόντων το σχέδιο για την ανημετώπιση κρίσεων στη σχολική μονάδα. Επικουρεί τον διευθυντή στην εφαρμογή του σχεδίου, τόσο στις παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα όσο και κατά τη διαχείριση των κρίσεων. S ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ομαδοποίηση σχολικών μονάδων ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ο «κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας» και ο θεσμός της «ενότητας σχολικών μονάδων». Συμφωνά με αυτόν, όμορες σχολικές μονάδες του ίδιου δήμου ομαδοποιούνται και σχηματίζουν ενότητες για την προώθηση της συνεργασίας, τον συντονισμό του έργου τους και την ενιαία αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων. Την ευθύνη του συντονισμού αναλαμβάνει ο διευθυντής που κατέχει τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική εμπειρία, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συντονιστικού συμβουλίου της ενότητας που αποτελείται από τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της ενότητας. Εργο του συντονιστικού συμβουλίου είναι n υποβολή εισηγήσεων προς τα στελέχη της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης για τη ρύθμιση θεμάτων εγγραφών και επαναπροσδιορισμού των ορίων των σχολικών περιφερειών, i ην κατανομή των μαθητών στις τάξεις υποδοχής και τα τμήματα ένταξης των σχολικών μονάδων της ενότητας, τή συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη δικτύων, τη δημιουργία και αξιοποίηση κοινών βιβλιοθηκών και εργαστηρίων, την ανάπτυξη κοινών δράσεων, εκδρομών - επισκέψεων και γενικά εκδηλώσεων, την οργάνωση ενδοσχολικής - διασχολικής επιμόρφωσης, την ενίσχυσή τους με ειδικούς, οι οποίοι θα καλύπτουν όλα τα σχολεία της ενότητας (π.χ. ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός) και για κάθε άλλο θέμα κοινού ενδιαφέροντος. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ του επιτελικού και εποπτικού ρόλου του υπουργείου, n αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών δομών διοίκησης της εκπαίδευσης στη λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων και ο περιορισμός'«των επιπέδων διοίκησης αποτελούν πολιτικές επιλογές στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της αποκεντρωτικής διαδικασίας που ξεκίνησε με τη δημιουργία τών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Με τον θεσμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων έχει ενιάίοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας n διοίκηση και n επιστημονική και παιδαγωγική καθο¬ δήγηση της εκπαίδευσης, αλλά δεν έπαψε n άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους δόθηκαν να προϋποθέτει πολλές φορές και για τα πιο απλά την έγκριση των κεντρικών διοικητικών οργάνων. Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην ταχύτερη επικοινωνία της διοίκησης με τις σχολικές μονάδες, απαλλάσσοντας τις κεντρικές υπηρεσίες από δυσανάλογο με την αναγκαιότητα γραφειοκρατικό φορτίο, ώστε να αφεθούν απερίσπαστες στο επιτελικό τους έργο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ n Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να αποτελέσει ουσιαστικό κύτταρο εκπαιδευτικού σχεδιασμού, λήψης και υλοποίησης αποφάσεων, μεταφέρονται στο επίπεδο αυτό σημαντικές αρμοδιότητες, όπως: ■ n εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, ■ n οργάνωση της εισαγωγικής και ενδοϋπηρεοτάκής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, n εξειδίκευση και n υλοποίηση των στόχων της εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση, ■ n οργάνωση και n στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, και n εποπτεία και ο έλεγχος της επίτευξης των εθνικών επιπέδων που έχουν τεθεί ανά μάθημα, ■ n λήψη αποφάσεων για την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, μεταφορά και μετατροπή σχολικών μονάδων, ■ n οργάνωση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπαιδευτικών δράσεων που σχετίζονται με την Αγωγή Υγείας, την Περιβαλλοντική Αγωγή, κ.ά. TO NEO ΣΧΕΔΙΟ Ενιαία δομή σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ από το υπουργείο Παιδείας είναι: ■ n κατάργηση των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο περιορισμός των επιπέδων διοίκησης, ■ n ενοποίηση των δομών (διοικητικών και καθοδηγητικών - υποστηρικτικών) που αντιμετωπίζουν κοινά θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με τη σύσταση ενιαίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας, ■ n αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής των περιφερειακών υπηρεσιών και n βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων (μείωση των ενοικιαζόμενων κτιρίων που στεγάζουν τις περιφερειακές υπηρεσίες, συστέγαση όπου είναι δυνατό κ,λπ.), ■ n αναδιοργάνωση, n ενίσχυση και ο συντονισμός του συστήματος ετποτημονυχής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και n σύσταση νέας, ενιαίας δομής καθοδήγησης και υποστήριξης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ίδρυση δομής στήριξης και καθοδήγησης δεν αποτελεί νέα δομή, αλλά ενοποίηση υπαρκτών δομών επιμόρφωσης, υποστήριξης, υπεύθυνων και στελεχών καθοδήγησης (σχολυχοί σύμβουλοι υπεύθυνοι και¬ νοτόμων δράσεων, υπεύθυνοι υποστήριξης νέων τεχνολογιών, υπεύθυνοι για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης ειδυχών εκπαιδευτικών αναγκών και κάθε είδους προσωπικό, δομή και υποδομή που αφορά τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων) σε ένα ενιαίο κέντρο. Η σύσταση των δομών στήριξης και καθοδήγησης δεν επιφέρει νέες δαπάνες, γιατί οι σχολικοί σύμβουλοι και οι υπεύθυνοι δράσεων ήδη έχουν γραφεία. ■ n πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου (2011-15), προκειμένου να εξασφαλιστεί n ομαλή προσαρμογή του συστήματος διοίκησης. Κατά την περίοδο αυτή εξακολουθούν στη λειτουργία τους οι διακριτές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες ή σύνολα περιφερειακών ενοτήτων και έχουν αναφορά σε συγκεκριμένους «καλλικρατικούς» δήμους ή σε δημοτικές κοινότητες. Παράλληλα συνιστώνται κοινές για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διευθύνσεις Στήριξης Εκπαιδευτικού Εργου. Για τον συντονισμό του έργου των διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της αντίστοιχης Διεύθυνσης Στήριξης Εκπαιδευτικού Εργου συνιστάται Συντονιστικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο αποτελείται απότονπροϊστάμενο του Γραφείου Στήριξης και τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO ΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Παιδείας, «οι Διευθύνσεις Στήριξης και το Συντονιστικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Περιφερειακής Ενότητας αποτελούν το πρώτο βήμα για την ενιαιοποήιση των διακριτών βαθμίδων της εκπαίδευσης μας, για τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωππχοΰ, για τον ενιαίο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον προγραμματισμό λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Περιφερειακής Ενότητας δίνονται σύγχρονες απαντήσεις στα εντοπισμένα εκπαιδευτικά ζητήματα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αναγκαίας κουλτούρας συνεργασίας, γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στις δυο βαθμίδες και δίνεται σαφής κατεύθυνση για το μέλλον των δομών της ενιαίας εκπαίδευσης, για ενιαία διοικητική δομή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας των στελεχών διοίκησης στις 31/7/2015».

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-05-03T11:38:03Z
2011-04-26


ΤΑ ΝΕΑ - ΟΔΗΓΟΣ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)