Οι δρόμοι της γνώσης επιστρέφουν στην Ακαδημία Πλάτωνος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Οι δρόμοι της γνώσης επιστρέφουν στην Ακαδημία Πλάτωνος

Οι δρόμοι της γνώσης επιστρέφουν στην Ακαδημία Πλάτωνος Του αποστολου λακασα Ακαδημία Πλάτωνος! Λαμπρό παρελθόν στην αττική γη, υποβάθμιση και λήθη tis τελευταίεε δεκαετίεε στη σύγχρονη Αθήνα. Μπορεί να υπάρξει μια νέα αρχή; Η Ακαδημία Πλάτωνοε, στην περιοχή του Μεταξουργείου, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντα την τελευταία διετία, και κυρίου ύστερα από τη διαμάχη που προέκυψε για τον τρόπο αναβάθμισήε xns, με αποκορύφω- Φιλόδοξο πρόγραμμα πολλαπλών δράσεων τον υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων στην ιστορική γειτονιά. μα την προοπτική ανέγερσηε κτιρίου δίπλα στο πάρκο και τον αρχαιολογικό χώρο, n οποία δεν υλοποιήθηκε τελικά. Σήμερα, n υπουργόε Παιδεία5 κ. Αννα Διαμαντοπούλου, με τον δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γεώργιο Καμίνη, θέλουν να δώσουν μια νέα μορφή στον τρόπο ανάπτυξηε Tns rapioxris. «Ακαδημία Πλάτωvos, οι δρόμοι xns γνώσηε - πολίxns και πολιτεία» τιτλοφορείται το σχέδιο παρεμβάσεων στην Ακαδημία Πλάτωνοε που «στόχο έχει την ανάκτηση Tns συνοχήε xns πόληε, το ζωντάνεμα xns γείτονα, την ενεργοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη xns πολιτισχικήε κληρονομά cos μέσο καλλιέργειαε και γνώσηε», oncos λέει n κ. Διαμαντοπούλου στο προλογικό Tns σημείωμα για χο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί μεθαύριο Κυριακή σχο Μουσείο Tns Ακρόποληε (axis 7 μ.μ.). Η Ακαδημία IWnxovos είναι μία από xis παλαιόχερε5 γειχονιέε Tns Αθήνας. Ονομάσχηκε έτσι από χον πρώχο οικιστή Tns, τον ήρωα Ακάδημο (ή Εκάδημο), αλλά έμεινε σχην Ισχορία εξαιχίαε xns ομώνυμηε Φιλοσοφικήε Σχολή5, που ίδρυσε σχην περιοχή ο ΠλάTcovas το 387 π.Χ. και n οποία λειτούργησε μέχρι την παύση xns από τον Αυτοκράτορα Ιουσχινιανό το 529 μ.Χ. Η Ακαδημία Πλάτωνοε ήχαν το πνευματικό κένχρο xns Αθήνα5, που καθόρισε τη φιλοσοφική σκέψη χου σύγχρονου Ακαδημία Πλάτωνος, επάνω. Λαμπρό παρελθόν στην αττική γη, υποβάθμιση και λήθη στη σύγχρονη Αθήνα. Μια νέα μορφή ανάπτυξης, βασισμένη σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, θερινά σχολεία, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τον Πλάτωνα (κάτω) κ.ά., εκτιμάται άτι θα δώσει μια ισχυρή ώθηση στην περιοχή και στους κατοίκους της. πολιτισμού \ias, μια «σχολή» στην οποία γινόταν έρευνα σε όλουε του s τομεί5. To πρόγραμμα χου υπουργείου Παιδεία5 αφορά δράσειε στην παιδεία, αχον πολιχισμό και στην ανάπχυξη. «Φιλοδοξώ χο έργο να αποτελέσει χο έναυσμα για την ανάδειξη xns AOnvas, και ειδικότερα xns Ακαδημία5 nMxcovos eos τόπου και eos μνημείου με παγκόσμια σημασία και ακτινοβολία, όπου n πολιτιστηαί κληρονομιά αλληλοεπιδρά δυναμικά με το σύγχρονο ασχικό περιβάλλον, υποστηρίζονταβ παραγωγικέε δραaxnpioxmxs και μια ανάπτυξη συμβαχή με χο "πνεύμα" και την ισχορική χαυχότηχα xns περιοxfis», δηλώνει για χο έργο n κ. Διαμαντοπούλου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει δύο θεματικούε κύκλοι^ - ο πρώxos απευθύνεται σε μαθητέε και φοιχητέε, ο δεύτεροε σε πολίτεε. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια στα σχολεία, μέσω των project και xns βιω- ματικήε μάθησηε, που θα βοηθήσουν στην εξοικείωση των μαθητών με xis αξίε5 xns apxaias Αθήvas, ενώ θα δημιουργηθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Ιδιαίχερο βάpos δίνεχαι στη λειτουργία θερινών σχολείων για Ελληνε5 μαθητέ5 ευρωπαϊκών λυκείων και μαθητέε από όλο τον κόσμο (os εργαλείο ανάδειξηε xns ελληνικήε Γλώσσαε και του Πολιτισμού. θερινά σχολεία Τα μαθήμαχα θα γίνονχαι σε σχολικά κχίρια xns Ακαδημίαε Πλάτωνο5, τα οποία tous θερινούε μήνεε είναι κλειστά. Ετσι, θα ζωντανέψουν γειτονιέε βοηθώνταε στη συνολικότερη αναβάθμιση xns περιοχή3. Enions, θα λειχουργήσουν θερινά σχολεία εφαρμοσμένα έρευναε με στόχο την προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου ano όλο τον κόσμο, ενώ θα επιδιωχθεί να δοθούν υποτροφίεε, ώστε να ενισχυθούν αλλοδαποί φοιτητέε για να σπουδάσουν ή να κάνουν διδακτορική ή μεταδιδακτορική διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ στον τομέα τα Φιλοaocpias και των Κοινωνικών Επιστημών. «Είναι πρώτη φορά που δίνονται υποτροφίεε σε αυτό τον τομέα», ανέφερε, μιλώντα5 για το θέμα στην «K», στέλεχο5 του υπουργείου Παιδείαε, μνημονεύοvzas για τη συνεργασία το υπουργείο Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. B0pos δίνεται και στην ανάπτυξη ψηφιακήε πλατφόρμαε -ένα είδοε ψηφιακήε εγκυκλοπαίδειαε- με περιεχόμενο σχετικό με τον Πλάτωνα, που αρχικά θα παρέχεται σε τουλάχιστον πέντε γλώσσεε. Στο πλαίσιο του δεύτερου θεματικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά προγράμμαχαγια κάθε ενδιαφερόμενο με αντικείμενο τη φιλοσοφία και τον ρόλο xns στην καθημερινή ζωή. Ιδιαίχερο ενδιαφέρον αναμένεχαι να έχουν τα προγράμματα για την καλλιέργεια επιχειρηματ!^ κουλτούρα5 και εκπαίδευσα και την υποστήριξη δημιουργία5 επιχειρήσεων σχην περιοχή στον τομέα του πολιτισμού. Η Ακαδημία Πλάτωνο5 ήταν κέντρο πολιτικού προβληματισμού. Σήμερα στην Ελλάδα ο πολιτικόε διάλογο5 αποκτά νέα δυναμική. «Μέγιστη voaos αμάθεια» έλεγε ο Πλάτων, noios θα διαφωνούσε 2.500 χρόνια μετά; Οι δρόμοι της γνώσης επιστρέφουν στην Ακαδημία Πλάτωνος

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-12-16
2011-12-16T08:30:18Z


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.