Επίδραση εντομοπαθογόνων μυκήτων σε έντομα εχθρούς του αστικού πρασίνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση εντομοπαθογόνων μυκήτων σε έντομα εχθρούς του αστικού πρασίνου

Κωστακιώτης, Βασίλειος

Παπαδούλης, Γεώργιος

Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Οι εντομολογικοί εχθροί απασχολούν μεγάλο μέρος της φυτοπροστασίας στο Αστικό Πράσινο. Στις προηγούμενες δεκαετίες η φυτοπροστασία στο αστικό πράσινο αντιμετωπίζονταν με χρήση χημικών εντομοκτόνων, όπως και στον γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της μείωσης της χρήσης χημικών εντομοκτόνων στο αστικό περιβάλλον, έχει επικρατήσει η τάση να αντικατασταθούν τα χημικά εντομοκτόνα με βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι αφενός δεν είναι βλαβεροί για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αφετέρου συντελούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας μεταξύ ωφέλιμων και παθογόνων οργανισμών και εχθρών. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε εργαστηριακά η αποτελεσματικότητα των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae και Paecilomyces fumosoroseus για την αντιμετώπιση τριών εχθρών του αστικού πρασίνου, του Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae), εχθρού των πεύκων, του Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae), εχθρού της φτελιάς και του Rhynchoforus ferrungineus (Coleoptera: Curculionidae), εχθρού των φοινικοειδών. Τα πειράματα αυτά έγιναν με στόχο την ανάδειξη της σημασίας των εντομοπαθογόνων οργανισμών ως παραγόντων αντιμετώπισης των εντόμων - εχθρών του αστικού πρασίνου. Δοκιμάστηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου διαλύματα των μυκήτων σε πυκνή και αραιή συγκέντρωση: • Beauveria bassiana: 2,11 x 107 και 2,11 x 108 κονίδια/ml • Paecilomyces fumosoroseus: 1,81 x 107 και 1,81 x 108 κονίδια/ml • Metarhizium anisopliae: 1,77 x 107 και 1,77 x 108 κονίδια/ml Οι δοκιμές έγιναν σε προνύμφες T. pityocampa, προνύμφες X. luteola και ακμαία R. ferrungineus μέσω εμβάπτισης των ατόμων στα διαλύματα κονιδίων. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών χορηγούνταν τροφή στα υπό δοκιμή άτομα και διατηρούνταν υψηλή υγρασία εντός των τρυβλίων μέσω ψεκασμού τους με νερό ανά 2-3 ημέρες. Τα τρυβλία διατηρούνταν σε εντομολογικούς θαλάμους με συνθήκες θερμοκρασίας 27 ±0.1°C, σχετική υγρασία 65± 5% και αναλογία φωτός/σκότος, 16:8 ώρες. Διαπιστώθηκε η επιτυχής δράση των μυκήτων και στα τρία έντομα. Οι πυκνότερες δόσεις επέφεραν μεγαλύτερο τελικό ποσοστό θνησιμότητας και είχαν επίσης γρηγορότερη δράση σε σύγκριση με τις αραιές δόσεις σε όλα τα πειράματα, δηλαδή είχαν μια διαφορά 10-50% υψηλότερη θνησιμότητα από αυτή των αραιών δόσεων στην αντίστοιχη ημέρα της δοκιμής. Οι προνύμφες T. pityocampa αποδείχθηκαν ευάλωτες στη δράση και των τριών εντομοπαθογόνων μυκήτων στην αραιή και στην πυκνή δόση τους. Ο P. fumosoroseus στην πυκνή δόση βρέθηκε να είναι ο πιο αποτελεσματικός εντομοπαθογόνος μύκητας και στα τρία έντομα της δοκιμής. Κατά τη βιοδοκιμή στις προνύμφες X. luteola παρατηρήθηκε ότι η καταπόνηση που επέφερε η διαδικασία στις προνύμφες ενεργοποιούσε το μηχανισμό νύμφωσης ακόμα και σε προνύμφες που δεν είχαν φτάσει το τελευταίο προνυμφικό στάδιο. Επίσης όσες προνύμφες νυμφώθηκαν δεν επηρεάστηκαν από τη δράση των εντομοπαθογόνων μυκήτων, ενηλικιώθηκαν και επέζησαν. Τέλος, οι αραιές δόσεις και των τριών μυκήτων δεν απέφεραν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στα ενήλικα R. ferrungineus, έφτασαν μέχρι το 70-80% και αυτό αφού είχαν παρέλθει 12-15 ημέρες από την επέμβαση. Στις πυκνές δόσεις καλά αποτελέσματα έφεραν ο Beauveria bassiana και ο Paecilomyces fumosoroseus με ποσοστά θνησιμότητας άνω του 90% από την 9η ημέρα. Από τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από την παρούσα μελέτη διαπιστώνουμε ότι οι εντομοπαθογόνοι μύκητες B. bassiana, M. anisopliae και P. fumosoroseus θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες αντιμετώπισης των εντομολογικών εχθρών στο αστικό πράσινο όπου η αντιμετώπιση των εντόμων παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη ώστε να καθοριστούν οι ιδανικές πυκνότητες κονιδίων, η κατάλληλη μορφή σκευάσματος και κυρίως να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των διαλυμάτων στο πεδίο.
In the context of integrated pest management the effort of reducing the use of chemical pesticides in the urban environment, with biological control agents has been prioritized. In the present study, efficacy of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Paecilomyces fumosoroseus to control three pests of urban green, Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae), Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae), and Rhynchoforus ferrungineus (Coleoptera: Curculionidae), that infest pine, elm and palm trees, respectively, was studied under laboratory conditions. These experiments were designed to evaluate the following entomopathogenic organisms as - urban green - pest control agents. Fungal solutions in dense and sparse concentration were tested in laboratory: • Beauveria bassiana: 2,11 x 107 και 2,11 x 108 conidia/ml • Paecilomyces fumosoroseus: 1,81 x 107 και 1,81 x 108 conidia/ml • Metarhizium anisopliae: 1,77 x 107 και 1,77 x 108 conidia/ml. Tests were performed on larvae of T. pityocampa, larvae of X. luteola and adults of R. ferrungineus by immersion of the individuals in conidia solutions. During the tests, food was available and high humidity maintained within the dish through spraying water every 2-3 days. Dishes were maintained at insect chambers at temperature 27 ± 0.1 ° C, 65 ± 5% RH and 16: 8 h L:D. Successful action of fungi over the three insects was indicated. The denser doses caused greater mortality rate and also had a faster action compared to the sparse doses in all experiments. Larvae of T. pityocampa proved vulnerable to the action of the three entomopathogenic fungi in sparse as well as in dense doses. P. fumosoroseus in dense dose was found to be the most effective among the entomopathogenic fungi tested. During the bioassay on X. luteola larvae, it was observed that the stress brought about by the process, triggered the mechanism of pupation in larvae that had not reached the last larval stage at the time of treatment. Also the larvae that pupated were not affected by the action of entomopathogenic fungi. Finally, sparse doses of all three fungi did not cause high mortality in adult R. ferrungineus (70-80% after 12 to 15 days). In dense doses, Beauveria bassiana and Paecilomyces fumosoroseus gave good results with mortality rates exceeding 90%, 9 days after treatment. The results obtained from this study indicate that the entomopathogenic fungi B. bassiana, M. anisopliae and P. fumosoroseus are promising in insect control in urban green in which presents several particularities. Further research is needed to determine the most effective conidial concentrations, appropriate formulation form and especially to investigate the effectiveness of the solutions in the field.

Μεταπτυχιακή εργασία

Paecilomyces fumosoroseus
Beauveria bassiana
Rhynchoforus ferrungineus
Metarhizium anisopliae
Xanthogaleruca luteola
Αστικό πράσινο
lc
Thaumetopoea pityocampa
Entomopathogenic fungi
Εντομοπαθογόνοι μύκητες


Ελληνική γλώσσα

2017
2017-11-23
2017-11-23T09:36:40Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.