Μελέτη αποτυπώματος εφοδιαστικής αλυσίδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων συσκευασίας προϊόντων για την περίπτωση των τυποποιητηρίων ελαιολάδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη αποτυπώματος εφοδιαστικής αλυσίδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων συσκευασίας προϊόντων για την περίπτωση των τυποποιητηρίων ελαιολάδου

Σαρρής, Νικόλαος

Καναβούρας, Αντώνιος

Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίου της εφοδιαστικής αλυσίδας συσκευασίας ελαιολάδου που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο. Ειδικότερα, η συσκευασία στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέει την παραγωγή με τη δημιουργία προϊόντων που φθάνουν στον τελικό χρήστη και παράλληλα ως διαδικασία συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία διοίκησης αποθεμάτων και κυρίως πρώτων υλών συσκευασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δείγματος σε πολύ μικρό βαθμό έχουν αναπτύξει διαδικασίες διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και ως εκ τούτου δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την αναγκαιότητα εφαρμογής της τόσο για τη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας / ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, αφού λάβει τα υλικά συσκευασίας και τα αποθηκεύσει (είτε στην ίδια την επιχείρηση, είτε σε χώρους του προμηθευτή) μέσω του ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος αναλαμβάνει τη διαδικασία διανομής στα σημεία πώλησης. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επιχειρήσεων, αν και χαρακτηρίζεται από μικρό κύκλο εργασιών, διαμορφώνει κέρδη χρήσης κατά τα δύο έτη της ανάλυσης.
The aim of this postgraduate diploma thesis is to investigate through a questionnaire the olive oil packaging supply chain operating in the Peloponnese. In particular, supply chain packaging connects production with the creation of products reaching the end-user and, at the same time, as a process is directly related to the process of managing stocks and mainly packing materials. The results of the survey show that small and medium-sized enterprises in the sample have developed to a very small extent supply chain management processes and therefore have not yet realized the necessity to implement it, in order to reduce the production costs and the same time to enhance the efficiency of these enterprises. The majority of the companies of our sample, after receiving the packaging materials and storing them (either in the company itself or at the supplier's premises) through its own commercial vehicle, undertakes the distribution process at the points of sale. It should be noted that all enterprises, while having a small turnover, are making profits for the two years of the analysis.

Μεταπτυχιακή εργασία

Supply chain
Επιχηρήσεις συσκευσίας
Τυποποιητήρια Ελαιολάδου
lc
Packaging
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Olive oil
Εφοδιαστική αλυσίδα
Ελαιόλαδο


Ελληνική γλώσσα

2017
2017-11-24
2017-11-24T09:26:28Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.