Μελέτη του κύκλου ζωής και της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας VITA – Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη του κύκλου ζωής και της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας VITA – Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τσαλόπουλος, Δημήτρης

Ηλιόπουλος, Κωσταντίνος

Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο την αποτύπωση της επιχειρησιακής στρατηγικής της VITA – M.Δ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., τον καθορισμό του σταδίου του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων που βρίσκεται και την παράθεση κάποιων προτάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των επερχόμενων κρίσεων. Παράλληλα, καθώς η επιχείρηση είναι οικογενειακή, επιδιώκονται συσχετισμοί μεταξύ της θεωρίας των οικογενειακών επιχειρήσεων, της θεωρίας του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων και της θεωρίας των επιχειρησιακών στρατηγικών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας δίνεται στον αναγνώστη όλο το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε και συντάχθηκε η έρευνα, τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων, τις θεωρίες της επιχειρησιακής στρατηγικής και την θεωρία του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται η ταύτιση των παραπάνω θεωριών με τα ευρήματα της έρευνας, αποτυπώνονται τόσο η επιχειρησιακή στρατηγική της υπό μελέτη εταιρείας όσο και το στάδιο του κύκλου ζωής που βρίσκεται και προτείνονται μια σειρά από ενέργειες που θα επιτρέψουν την εταιρεία να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Τέλος, παραθέτονται οι συσχετισμοί που προέκυψαν μεταξύ των θεωριών που αναπτύσσονται στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία.
This diploma thesis aims at defining the operational strategy of VITA - M.D. TSALOPOULOS SA, defining the stage of the business life cycle and presenting some suggestions on how to deal with the upcoming crises. At the same time, as the enterprise is family business, it seeks to establish links between family business theories, business lifecycle theories and business strategy theories. The first part of the paper gives the reader all the theoretical background about how research was conducted and written, the characteristics of family businesses, business strategy theories, and business lifecycle theory. The second part of the thesis matches the above theories with the findings of the research, illustrates both the operational strategy of the company and the stage of the life cycle that that is currently in and proposes a series of actions that will allow the company to continue to develop. Finally, the correlations that have emerged between the theories developed in this postgraduate thesis are listed.

Μεταπτυχιακή εργασία

Κύκλος ζωής επιχειρήσεων
Οικογενειακές επιχειρήσεις
Business cycle
lc
Family businesses
Επιχειρησιακή στρατηγική
Business strategy


Ελληνική γλώσσα

2017
2017-12-07T11:49:35Z
2017-12-07
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.