Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αγροτοδιατροφικό τομέα με έμφαση στις Ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αγροτοδιατροφικό τομέα με έμφαση στις Ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Πετρούδης, Γεώργιος- Βύρων

Κωστοπούλου, Κωνσταντίνα

Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Nowadays, Corporate Social Responsibility (CSR) has become increasingly important for companies, involving all stakeholders and serving the demand for corporate accountability. In Greece, CSR has not become a widely spread idea inthe business community, although several notable CSR initiatives have been adopted by various companies - mostly infinancial or telecommunication industry with content analysis method The main object of the present study was to investigate the CSR initiatives in the Greek agri-food industry, as presented in corporate websites. For this purpose, a sample of 160 top performing agri-food firms was selected, according to their revenues. Additionally, another sample of 75 wineries and 30 leading firms of the non-ferrous metal industryfor comparison reasons, to investigate their involvement in CSR practices, as offered in their official websites, for comparison purposes. The results showed that more than half of the Greek agri-food companies mostly adopted CSR environmental-friendly practices and social campaigns, followed by CSR practices to their personnel and to the marketplace. However, a common approach to CSR between these companies was corporate philanthropy, while the CSR philosophy and strategy were not clearly stated in their websites.In the wine industry, the results were different. While most wineries are facing environment with sensitivity by applying good farming practices and certifications, direct reference to CSR actions done only in one case.However in many cases there is an indirect reference to CSR. Compared with the agri-food companies, the non-ferrous metal industries seemed more engaged to the CSR concept, since the great majority of them presented CSR initiatives - mostly in the environmental and human resources areas.
Περίληψη Στις μέρες μας, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έχει αυξανόμενη σπουδαιότητα για τους οργανισμούς, εμπλέκοντας στην έννοιά της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξυπηρετώντας το αίτημα για επιχειρηματική υπευθυνότητα. Στην Ελλάδα, η ΕΚΕ δεν έχει διαδοθεί ευρέως στην επιχειρηματική κοινότητα, παρότι αρκετές αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες ΕΚΕ έχουν υιοθετηθεί από διάφορες εταιρίες - συχνότερα του χρηματοοικονομικού κλάδου ή του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Κύριο αντικείμενοτης παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των πρωτοβουλιών ΕΚΕ του ελληνικού αγροδιατροφικούτομέα, όπως παρουσιάζονται μέσω των δικτυακών τόπων των επιχειρήσεων με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ένα δείγμα των 160 μεγαλύτερων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, με βάση τον κύκλο εργασιών τους. Επιπλέον, επιλέχθηκε άλλο ένα δείγμα 75 οινοποιείων και 30 εταιρειών του μεταλλουρικού τομέα για λόγους σύγκρισης προκειμένου να εξετασθεί η συμμετοχή τους σε πρακτικές ΕΚΕ, όπως προβάλλονται στις επίσημες ιστοσελίδες τους, για λόγους σύγκρισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περισσότερες από τις μισές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρακτικές ΕΚΕ, κατά κύριο λόγο για περιβαλλοντικές δράσεις και κοινωνικές εκστρατείες και κατά δεύτερο λόγο για πρωτοβουλίες ΕΚΕ για το προσωπικό τους και την αγορά. Ωστόσο, μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων, κοινή προσέγγιση για την ΕΚΕ είναι η εταιρική φιλανθρωπία, ενώ η φιλοσοφία και η στρατηγική της ΕΚΕ που υιοθετούν οι επιχειρήσεις δε δηλώνονταν με σαφή τρόπο στις ιστοσελίδες τους. Στον κλάδο της οινοποιίας τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. Παρότι τα περισσότερα οινοποιεία αντιμετωπίζουν το περιβάλλον με ευαισθησία εφαρμόζοντας ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και πιστοποιήσεις, άμεση αναφορά σε δράσεις ΕΚΕ γίνεται μόνο σε μία περίπτωση. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις γίνεται έμμεση αναφορά στην ΕΚΕ. Συγκρίνοντας με τις μεταλλουργικές επιχειρήσεις, αυτές εμφανίζονταν να έχουν υιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το περιεχόμενο της ΕΚΕ και στην πλειοψηφία τους παρείχαν πρωτοβουλίες ΕΚΕ – κυρίως για το περιβάλλον και τους εργαζόμενους.

Μεταπτυχιακή εργασία

Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις
Corporate social responsibility
Agri-food industries
Wine production companies
lc
Οινοποιία
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
ΕΚΕ


Ελληνική γλώσσα

2018-01-16
2017
2018-01-16T11:01:24Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.