Η επεξεργασία των δεδομένων υγείας μέσα από την εμπειρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επεξεργασία των δεδομένων υγείας μέσα από την εμπειρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EL)
Health data protection - The experience of the Hellenic Data Protection Authority (EN)

Λάτσιου (Charikleia Latsiou), Χαρίκλεια

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η παρουσίαση των ειδικότερων ζητημάτων επεξεργασίας των δεδομένων υγείας όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη διοικητική πρακτική - νομολογία της Αρχής. Αρχικά επιχειρείται μια παράθεση βασικών εννοιών επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων ιδίως ενόψει του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου προστασίας προσωπικός δεδομένων (Γενικός Κανονισμός 2016/679). Ακολούθως, σταχυολογούνται οι κυριότερες υποθέσεις που απασχόλησαν την Αρχή με γνώμονα τις ακόλουθες 4 θεματικές ενότητες: α) τη νομιμότητα της επεξεργασίας, δηλ. τον εκ των προτέρων σαφή προσδιορισμό του επιδιωκόμενου σκοπού, β) την πρόσβαση στο αρχείο των προσωπικών δεδομένων, γ) το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας και δ) την έννοια της συγκαταθέσεως για τη θεμιτή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της εισήγησης είναι να αναδείξει ειδικότερες προβληματικές που άπτονται της επεξεργασίας των δεδομένων υγείας. (EL)
The presentation focuses on the complex issue of data protection concerning privacy issues that arise especially when health data are processed. In order for the audience to better understand the legal issues of these processing, definitional issues are examined mainly in the light of the new European legal framework on the protection of personal data (General Regulation 2016/679). Subsequently, the presentation examines key issues of certain types of processing mainly referring to: a) lawfulness, concerning the specified, explicit and legitimate purposes of processing, b) access to files of personal data, c) confidentiality and security of the processing and d) the meaning of the data subject’s consent for the legitimate processing of personal data. The main purpose of the presentation is to illuminate definitional issues that are deemed to be of high importance for the effective protection of personal data. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ethics (EL)
Law (EL)
health data (EL)
Bioethics (EL)
protection of personal data (EL)
Hellenic Data Protection Authority (EL)


Βιοηθικά

Ελληνική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 3, No 2 (2017): Bioethica; 74-80 (EL)
Bioethica; Vol 3, No 2 (2017): Bioethica; 74-80 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.