Η εκπαίδευση στη Σαντορίνη των αρχών του 20ου αι. και τα σχολικά κτίρια τύπου ‘Καλλία’: Παρελθόν, παρόν και προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εκπαίδευση στη Σαντορίνη των αρχών του 20ου αι. και τα σχολικά κτίρια τύπου ‘Καλλία’: Παρελθόν, παρόν και προοπτικές (EL)
The education in the island of Santorini in Greece, during the beginning of the 20th c. and the ‘Kallias’ type school buildings: Past, present and perspectives (EN)

Ριτζούλη (Katerina Ritzouli), Κατερίνα

Στον χώρο του Αιγαίου, από τα τέλη του 19ου αι. δημιουργούνται προϋποθέσεις για την προετοιμασία της ελληνικής Επανάστασης και τη σύσταση του νεοελληνικού Κράτους. Η θηραϊκή ορθόδοξη κοινωνία προωθεί το όραμα της παροχής ελληνικής εκπαίδευσης σε όλα τα ελληνόπουλα του νησιού. Η εποχή αυτή συμπίπτει με την περίοδο της έκδοσης του Βασιλικού ∆ιατάγματος της 17ης Μαΐου 1894 «Περί του τρόπου κατασκευής των σχολείων», βασισμένο στην εργασία του νομομηχανικού ∆. Καλλία. Τα προτεινόμενα σχολικά κτίρια, κατασκευάζονται σε κάθε υφιστάμενο οικισμό της Σαντορίνης. Ανεγείρονται με τις τοπικές οικοδομικές τεχνικές και αποτελούν μοναδικά παραδείγματα εφαρμογής της τοπικής οικοδομικής τέχνης στο αρχιτεκτονικό μοντέλο τύπου ‘Καλλία’. Τα περισσότερα σχολικά κτίρια σώζονται και λειτουργούν μέχρι σήμερα, επισκευασμένα και αρκετά αλλοιωμένα, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956.Στην εργασία αυτή, αναλύεται και τεκμηριώνεται το ιστορικό πλαίσιο, η πολεοδομική χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική και η οικοδομική των σχολικών κτιρίων του νησιού των αρχών του αιώνα. Για τα εν ενεργεία σχολικά κτίρια, διερευνώνται τα χωρικά και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά μέσω των δεδομένων της σύγχρονης πραγματικότητας (χωροθέτησης, αρχιτεκτονικής και οικοδομικής), σύμφωνα με τα νέα περιγράμματα των τεχνικών και κτιριολογικών απαιτήσεων, στα σύγχρονα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων. (EL)
Within the Aegean space, since the late 19th century, conditions are created for the preparation of the Greek Revolution and the establishment of the Modern Greek State. Τhe Τheran orthodox society promotes the vision of providing Greek education for all the children of the island. This period coincides with the issuance of the Royal Decree of May 17, 1894 entitled "About the construction of schools" based on the work of the state engineer D. Kallias. The proposed school buildings are constructed in every part of Greece and in every settlement of Santorini, creating new cores of urban extensions. Their construction becomes a unique example of the adaptation of local building techniques on the proposed architectural types. Most school buildings are preserved and operated hitherto, some of them renovated after the 1956 earthquake.In this paper, the historical context of the “Kallias” type buildings is documented and their architecture and construction are recorded and analyzed. Their architectural characteristics are also investigated through the contemporary data (urban planning, architecture and construction) according to the new outlines of the technical and spatial requirements within the contemporary context of the quality upgrading of school buildings. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σχολικά κτίρια (EL)
∆ημήτριος Καλλίας (EL)
ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης (EL)
Σαντορίνη (EL)
εκπαιδευτικό σύστημα (EL)
school buildings (EN)
history of Greek education (EN)
educational system (EN)
Dimitrios Kallias (EN)
Santorini (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 324-336 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 324-336 (EN)

Copyright (c) 2018 Κατερίνα Ριτζούλη (Katerina Ritzouli) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.