∆υνατότητες εκπαιδευτικής και δημοτικής συνεργασίας σε μια πόλη με πανσπερμία χώρων Προσχολικής Αγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο∆υνατότητες εκπαιδευτικής και δημοτικής συνεργασίας σε μια πόλη με πανσπερμία χώρων Προσχολικής Αγωγής (EL)
Possibilities for collaboration among educational and municipal services in a city with panspermia of Preschool Education buildings (EN)

Σταμάτης (Panagiotis J. Stamatis), Παναγιώτης Ι.

Η Προσχολική Αγωγή θα έπρεπε να απασχολεί πρώτιστα τους μεταρρυθμιστές του ελληνικού εκπαιδευτικούς συστήματος καθώς οι κτιριακές υποδομές στέγασης των νηπίων, τα «νηπιαγωγεία», αποτελούν ποιοτικό δείκτη του βαθμού ενδιαφέροντος που εκδηλώνει η πολιτεία για αυτήν. Πλήθος μελετών και δημοσιευμάτων έχουν αναφερθεί διαχρονικά και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, στο ζήτημα της νηπιαγωγικής στέγης, εστιάζοντας κυρίως σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Στόχο της προσπάθειας αυτής αποτελεί η βελτίωση των χώρων των νηπιαγωγείων και όχι μόνο στο επίπεδο της συντήρησης αλλά και στο επίπεδο της αναβάθμισης της λειτουργίας τους και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες ή τις δυνατότητες της πόλης όπου στεγάζονται, προκειμένου αυτά να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις αστικές δομές και να αξιοποιούνται εποικοδομητικά από αυτές.Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται, μέσα από την παράθεση στοιχείων μιας έρευνας επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της πόλεως Ρόδου, τα οποία θεωρούνται ως διαφωτιστικό παράδειγμα πανσπερμίας χώρων Προσχολικής Αγωγής, η παρουσίαση προτάσεων διασύνδεσης και συνεργασίας των νηπιαγωγείων με την πόλη αυτή. Τα ερευνητικά συμπεράσματα είναι βασισμένα σε απόψεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών υπηρεσιών, αρμόδιων για ζητήματα εκπαίδευσης, που καταγράφηκαν με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Όπως διαπιστώνεται,υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες εκπαιδευτικής και δημοτικής συνεργασίας, οι οποίες εκκινούν από διαφορετικές αντιλήψεις σε θεμελιώδη λειτουργικά, παιδαγωγικά και πολιτιστικά ζητήματα. (EL)
Preschool Education should primarily interest the reformers of the Greek educational system, since the building infrastructures for preschoolers, the ‘kindergartens’, consist a qualitative indicator of the interest that state demonstrates for them. Numerous studies and publications, with a rising interest especially in the last few years, constantly refer to the issue of the preschool environment, in an effort to evoke awareness on the specific political authorities of the Ministry of Education. The purpose of that effort is permanently the improvement of kindergarten spaces, not only at the level of their building maintenance, but also at the level of their functional updating and their interconnection with the necessities and the capacities of the city in which they are placed, so as to be able to use urban structures sufficiently and vise versa. In the present research, what is under investigation, is the presentation of proposals for interconnection and collaboration between kindergartens and the city of Rhodes, through a survey-data analysis study that was conducted in the kindergartens of the city of Rhodes. These kindergartens are considered to be enlightening cases of Preschool Education building panspermia. Concluding statements are based on the opinions of the directors of the kindergartens and municipality, who are responsible for educational issues. Opinions were noted down, using the semi-structured interview method. It is concluded that there are limited possibilities for collaboration development between educational and municipal authorities, due to different perceptions of each side concerning functional, pedagogical and cultural issues. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νηπιαγωγείο (EL)
συνεργασία (EL)
Προσχολική Αγωγή (EL)
νηπιαγωγικός χώρος (EL)
δήμος (EL)
kindergarten (EN)
collaboration (EN)
municipality (EN)
Preschool Education (EN)
kindergarten space (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 591-606 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 591-606 (EN)

Copyright (c) 2018 Παναγιώτης Ι. Σταμάτης (Panagiotis J. Stamatis) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.