Σχολική αίθουσα και θερμική άνεση: μελέτη εσωκλιματικών συνθηκών μέσω έρευνας πεδίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχολική αίθουσα και θερμική άνεση: μελέτη εσωκλιματικών συνθηκών μέσω έρευνας πεδίου (EL)
School classroom and thermal comfort: research of indoor environmental conditions through field study (EN)

Κωνσταντινίδου (Athina Konstantinidou), Αθηνά
Αξαρλή (Kleo Axarli), Κλειώ

Μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι να δημιουργεί ένα θερμικά ουδέτερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται η θερμική ισορροπία του, να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις δραστηριότητες που εκτελεί και να επιτυγχάνεται η καλή διαβίωση. Ωστόσο οι απαιτούμενες εσωκλιματικές συνθήκες για την εξασφάλιση της άνεσης δεν είναι οι ίδιες για όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχουν βιολογικές και ψυχολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά.Λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας των μαθητών, η ανάγκη για χώρους όπου επικρατούν συνθήκες άνεσης και υγιεινής είναι απαραίτητη, καθώς η επίδραση των εσωκλιματικών συνθηκών στην απόδοση των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι σε ενηλίκους, το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα και ευπρόσβλητα από τις εσωκλιματικές συνθήκες σε σχέση με τους ενηλίκους.Αυτή η εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία και την αναγκαιότητα της θερμικής άνεσης στις σχολικές αίθουσες. Για την τεκμηρίωσή της θα παρουσιαστεί η πειραματική έρευνα της μελέτης των εσωκλιματικών συνθηκών σε ένα δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται η θερμική άνεση των μαθητών και πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες από τις συνθήκες που επικρατούν. (EL)
A human’s basic need is to create a thermally neutral environment in which he lives and works in order to ensure his thermal balance, to adequately perform the various activities and to achieve welfare. However, the necessary indoor environmental conditions which achieve thermal comfort are not the same for all people, as there are biological and psychological parameters that affect each person differently.It is essential to create comfortable and healthy spaces, taking into account the young age of the students. The impact of indoor environmental conditions is much greater on the performance of children than of adults, which means that children are more sensitive and vulnerable of indoor environmental conditions than adults.This paper aims to present the importance and necessity of thermal comfort in school classrooms. The field study of indoor environmental conditions in a primary school in Thessaloniki will be presented in order to ascertain whether the students’ thermal comfort is achieved and how satisfied are the users by the indoor environmental conditions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εσωκλιματικές συνθήκες (EL)
θερμική άνεση (EL)
ποιότητα του αέρα (EL)
σχολική αίθουσα (EL)
indoor air quality (EN)
indoor environmental conditions (EN)
classroom (EN)
thermal comfort (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 305-323 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 305-323 (EN)

Copyright (c) 2018 Αθηνά Κωνσταντινίδου (Athina Konstantinidou), Κλειώ Αξαρλή (Kleo Axarli) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.