Το «νέο» σχολείο: χώρος που προωθεί τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργική ανάπτυξη και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο «νέο» σχολείο: χώρος που προωθεί τη συνεργατική μάθηση, τη δημιουργική ανάπτυξη και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης (EL)
The 'new' school: a place that promotes collaborative learning, creative development and critical thinking (EN)

Λίλιου (Evangelia Liliou), Ευαγγελία

Αυτό που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία είναι τα δεδομένα που έφερε η νέα χιλιετία στους χώρους μάθησης. Θα περιηγηθούμε σχολεία που χτίστηκαν με στόχο όχι απλά τη διδασκαλία στείρας γνώσης αλλά την καλλιέργεια κουλτούρας επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτά τα πρότυπα, θα προτείνουμε τρόπους προσαρμογής των σχολικών χώρων στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να προσφέρουν εποικοδομητικές φυσικές, γνωστικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και συναισθηματικές εμπειρίες. Στο «νέο» σχολείο, δεν μας απασχολεί απλά το πώς θα χωρέσουμε τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, αλλά το πώς θα διαμορφώσουμε το χώρο έτσι ώστε να προσφέρει πολυαισθητηριακή γνώση που οξύνει τη σκέψη και διευρύνει τους ορίζοντες. Κι εφόσον οι θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας αλλάζουν διαρκώς και εξελίσσονται, έτσι και οι σχολικοί χώροι χρειάζεται να μην παραμένουν ίδιοι, αλλά να αναδιαμορφώνονται με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας επικοινωνίας, ομαδικότητας, αρμονικής συνύπαρξης και εποικοδομητικής ανταλλαγής μεταξύ όλων. (EL)
The present paper addresses the changes brought about in learning spaces by developments in the new millennium. We will explore schools that were built with the aim of disseminating knowledge as well as creating a culture of communication, cooperation, creativity and critical thinking among all those involved in the learning process. Based on these standards, we will suggest ways of adapting school premises to the needs of students and teachers so that they offer constructive physical, cognitive,social, cultural and emotional experiences. In the "new" school, we are not simply concerned about accommodating the number of students in classes, but mostly about shaping the space so that it offers multi-sensory knowledge which sharpens their thinking and broadens their horizons. Since learning and teaching theories are constantly changing and evolving, it goes without saying that school premises need not remain the same either. “We shape our buildings and then they shape us”, so we shouldmake sure that school spaces are reshaped with a view to fostering communication, cooperation and fruitful exchange among all. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δημιουργικότητα (EL)
βιωματική πολυαισθητηριακή μάθηση (EL)
αναδιαμόρφωση του χώρου (EL)
ανταλλαγή (EL)
κριτική σκέψη (EL)
critical thinking (EN)
exchange (EN)
space reshaping (EN)
experiential multisensory learning (EN)
creativity (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 482-496 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 482-496 (EN)

Copyright (c) 2018 Ευαγγελία Λίλιου (Evangelia Liliou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.