Συνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά (EL)
Discussing with children about the city (EN)

Μίχα (Irene Micha), Ειρήνη

Τις τελευταίες δεκαετίες στον ευρύτερο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της πόλης συγκροτείται το πεδίο γεωγραφίες των παιδιών εστιάζοντας στις χωρο-κοινωνικές παραμέτρους της παιδικής ηλικίας και αναζητώντας τις δυνατότητες μιας βασισμένης στο χώρο διδασκαλίας. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται στο κείμενο εντάσσεται σε αυτή τη συζήτηση και πηγάζει από τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει από το 2012 με δασκάλες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων με αντικείμενο τη γειτονιά του σχολείου και στόχο το διάλογο μεταξύ των μικρών μαθητών/ριών και των σπουδαστών/ριών της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Οι ζυμώσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές παιδαγωγικές πρακτικές αναπροσδιορίζουν τα ερευνητικά ερωτήματα, οδηγώντας σε δυο βασικές επισημάνσεις γύρω από τις οποίες αρθρώνεται η δομή του κειμένου: η πρώτη αφορά το χώρο ως αλληλεμπλεκόμενο παράγοντα της καθημερινής ζωής (και της εκπαιδευτικής διαδικασίας), ενώ η δεύτερη τις πολλαπλές (χωρικές) ματιές των παιδιών – καθοριστικές για την ανάπτυξη μιας συνειδητής απόστασης από τις επικρατούσες νοηματοδοτήσεις και τους τρόπους αντίληψης που καθορίζουν τη σκέψη μας για την πόλη. Στη βάση αυτή γίνεται μια προσπάθεια να οριοθετηθεί ένα πλαίσιο διερεύνησης για τη διδακτική του χώρου στο σχολείο. (EL)
During the last decades, within the broader inter-disciplinary area of urban studies, children’s geographies have formed a distinct field of enquiry, focusing on the socio-spatial parameters of childhood and seeking multiple possibilities for a place-based education. The discussions elaborated in this paper merge from a particular cooperation, since 2012, between primary, secondary and higher education, in programmes focusing at the school’s neighbourhood, and aiming at developing a profitable dialogue among pupils and students of Architecture. The cross-fertilizations, transpiring from the different pedagogical approaches, redefine the research questions, and lead to two key observations around which this paper is structured: (a) space as a factor correlative to everyday life (and to the educational process), and (b) the multiple spatial views of children, which are essential for questioning the dominant meanings and perceptions that define our way of thinking about the city. Based on these remarks, an attempt is maturing in order to define a framework for reflection on teaching and learning with (urban) space. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διδακτική του χώρου (EL)
καθημερινή ζωή (EL)
γεωγραφίες των παιδιών (EL)
μελέτη της πόλης (EL)
χωρο-κοινωνικές ταυτότητες (EL)
urban studies (EN)
everyday life (EN)
place-based education (EN)
children’s geographies (EN)
territorialized identities (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 607-620 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 607-620 (EN)

Copyright (c) 2018 Ειρήνη Μίχα (Irene Micha) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.