Αρχιτεκτονική και Παιδαγωγική: Η αποσχολειοποίηση, το σχολείο της κοινότητας και τα δικαιώματα των παιδιών στη γειτονιά των Εξαρχείων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Αρχιτεκτονική και Παιδαγωγική: Η αποσχολειοποίηση, το σχολείο της κοινότητας και τα δικαιώματα των παιδιών στη γειτονιά των Εξαρχείων (EL)
Architecture and Education: Deschooling, Community School and the Children’s rights in the neighbourhood of Exarchia (EN)

Μπαλτάς (Charalambos Baltas), Χαράλαμπος

Η εισήγηση αφορά το 35ο Δημοτικό Σχολείο στη γειτονιά των Εξαρχείων, την αποσχολειοποίηση [deschooling], το σχολείο της κοινότητας, το συμμετοχικό σχεδιασμό των παιδιών, την αρχιτεκτονική, τα δικαιώματα του παιδιού, την πολιτειότητα, τα δίκτυα, τη δημόσια σφαίρα και την Κριτική και Θεσμική Παιδαγωγική. Οι διαδρομές στην πόλη είναι η οικειοποίηση της έννοιας της κοινότητας, οι εμπειρίες από τις αναπαραστάσεις του χώρου, η σύνδεση των χώρων με το χρόνο (λογοτεχνικό, ιστορικό, μουσικό, επιστημονικό) και το ανοιχτό εργαστήρι φυσικών και κοινωνικών επιστημών. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής του κτιρίου μέχρι πρόσφατα αφορούσαν μόνο το κτίριο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Όμως σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την μετάβαση από την παιδαγωγική της τάξης στην παιδαγωγική της αυλής και την έξοδο στην κοινότητα. Οι κριτικές παιδαγωγικές αντιλήψεις του μετασχηματισμού του χώρου και η δυνατότητα οικειοποίησης της κοινότητας, είναι αυτά που καθοδηγούν το πεδίο δράσης μας για να βγούμε έξω από το σχολείο, μέσα από την αποσχολειοποίηση, δουλεύοντας το τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα. (EL)
The proposal (of the paper) refers to 35th Primary School of Athens, which is situated in the Exarchia neighbourhood/district and involves Deschooling, the Community School, Participatory Planning on behalf of the children, Architecture, Children’s Rights, Citizenship, Social Networks, Public Sphere, Critical Pedagogy and Institutional Pedagogy. The City Routes bring about the familiarization with the concept of Community, the experiences from spatial representations, the linking of Place with Time (Literature, History, Music, and Science) and the Open Workshop of Natural and Social Sciences. The pedagogical approaches of Building Architecture until recently were merely concerned with the building itself and its specific features. But today we face a transition from the Pedagogy of the Classroom to the Pedagogy of the Schoolyard and the opening up to the community. The concepts of Critical Pedagogy of Spatial transformation and the opportunity of community familiarization guide us out of the school walls through Deschooling in its threefold dimension: the classroom – the schoolyard – the community.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χώρος και χρόνος (EL)
συμμετοχικός σχεδιασμός (EL)
αποσχολειοποίηση (EL)
Αρχιτεκτονική του κτιρίου (EL)
Σχολείο της Κοινότητας (EL)
Κριτική και Θεσμική Παιδαγωγική (EL)
Community School (EN)
Building Architecture (EN)
participatory planning (EN)
Critical Pedagogy and Institutional Pedagogy (EN)
space and time (EN)
deschooling (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 671-686 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 671-686 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Χαράλαμπος Μπαλτάς (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.