Ο χώρος του νηπιαγωγείου ως τρίτος παιδαγωγός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο χώρος του νηπιαγωγείου ως τρίτος παιδαγωγός (EL)
Kindergarten space as «third teacher» (EN)

Κακανά (Domna Mika Kakana), Δόμνα - Μίκα

O χώρος από πολύ παλιά, έχει χαρακτηριστεί από τον ανθρωπολόγο E. Hall, ότι διαθέτει μια «κρυφή» διάσταση, ότι διαπερνιέται από μια «σιωπηλή» γλώσσα που καθορίζει τη χρήση και τις σχέσεις των ανθρώπων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο σχολικός χώρος, ως μια ανθρωπογενής πραγματικότητα δεν αποτελεί απλά το υλικό περιβάλλον που φιλοξενεί την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά με τη δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτόν και τους χρήστες του, αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Reggio Emilia, το σχολικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως ο «τρίτος παιδαγωγός» που καθορίζει και επηρεάζει την εξέλιξη της παιδαγωγικής διαδικασίας. Η διάσταση αυτή του περιβάλλοντος χώρου αναδεικνύεται από την οργάνωση και αισθητική του, την ποιότητα των επίπλων και του εξοπλισμού, τα δείγματα των εργασιών των παιδιών, που υποκινούν παιδιά και ενήλικες να αναπτύξουν δράσεις να αλληλεπιδράσουν και να τον μετασχηματίσουν σε πολύπλευρο μαθησιακό πεδίο. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο σχολικός χώρος προσφέρει μηνύματα και ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν δράσεις που ενθαρρύνουν τη συλλογικότητα, τις αλληλεπιδράσεις, τη βιωματική μάθηση, την ενεργητικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών.Με βάση τα παραπάνω, το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα ανακοίνωση είναι κατά πόσο το σύγχρονο παιδαγωγικό πλαίσιο που επιτάσσει, περισσότερο από ποτέ τις συνεργατικές δράσεις, την αλληλεπίδραση, την ευελιξία, τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ανάπτυξη ενεργητικών συμπεριφορών από πλευράς των παιδιών, βρίσκει πεδίο εφαρμογής στο σημερινό ελληνικό νηπιαγωγείο, αξιοποιώντας την παιδαγωγική διάστασή του χώρου και μετατρέποντάς τον σε μαθησιακό περιβάλλον. (EL)
Space has a hidden dimension that it is permeated by a «silent» language that determines its use and the relationships of people in it as once said by anthropologist E. Hall. In this framework the school space is not just the environment where the teaching procedure takes place but a dynamic factor which is taking actively part, through interaction, in the development of the teaching procedure. According to Reggio Emilia approach’s the school environment should be considered as a third teacher who determines and affects the teaching procedure. This dimension of space is pointed out by its settling, its aesthetics, its good quality furniture and equipment and samples of the children works inside it. All these silently motivate children and adults to develop actions and cooperate in order to transform the space itself in a multifaceted learning field. Research has shown that school space can motivate children and at the same time creates favorable conditions for the development of actions which encourage collectivity, interactions, experiential learning, active behavior and taking initiativesTaking all above into consideration, the question that is going to concern as during this presentation is how close to contemporary educational framework which requires the existence of team working activities, interaction, flexibility, experiential learning and the development of an active behavior from the side of the kid, is nowadays the Greek kindergarten by using the pedagogical dimension of space and transforming it into a learning environment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδί ως δρων υποκείμενο (EL)
Reggio Emilia (EL)
τρίτος παιδαγωγός (EL)
σχολικός χώρος (EL)
Reggio Emilia (EN)
child as an active subject (EN)
third pedagogist (EN)
school space (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 60-71 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 60-71 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Δόμνα - Μίκα Κακανά (Domna Mika Kakana) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.