Τα παιδιά ανασχεδιάζουν το χώρο της τάξης τους: μία έρευνα δράσης στο νηπιαγωγείο με την «Προσέγγιση του Mωσαϊκού»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα παιδιά ανασχεδιάζουν το χώρο της τάξης τους: μία έρευνα δράσης στο νηπιαγωγείο με την «Προσέγγιση του Mωσαϊκού» (EL)
The children reorganize the space of their classroom: an action research at kindergarten based to the «Mosaic Approach» (EN)

Κακανά (Domna Mika Kakana), Δόμνα Μίκα
Γκλούμπου (Alexandra Gkloumpou), Αλεξάνδρα

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ενεργητική εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασία έρευνας μέσα από τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του χώρου του νηπιαγωγείου τους με την εφαρμογή συνεργατικής μάθησης.Η ερευνητική διαδικασία που αναπτύχθηκε βασίστηκε στην προσέγγιση του μωσαϊκού, ως μια συμμετοχική έρευνα δράσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: φωτογράφιση, δημιουργία βιβλίου, ζωγραφική και συνέντευξη με τα παιδιά. Ο ρόλος των παιδιών ήταν συμμετοχικός και η νηπιαγωγός της τάξης ήταν και ερευνήτρια.Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και υιοθετήθηκαν μορφές συμμετοχικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ήταν ικανά να αναπτύξουν πρωτοβουλίες αναφορικά με την αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας και τη λήψη αποφάσεων για τον ανασχεδιασμό των χώρων της τάξης που κάθε ομάδα είχε επιλέξει. Ήταν ευχαριστημένα που διαμορφώθηκαν νέες περιοχές στην τάξη τους με βάση τις δικές τους επιθυμίες, αλλά και με τη δική τους συμβολή, και ενισχύθηκε σημαντικά το ψυχολογικό κλίμα της τάξης. Φαίνεται από τα έως τώρα αποτελέσματα ότι ο ανασχεδιασμός του χώρου με τη συμμετοχή των παιδιών με αξιοποίηση μεθοδολογιών που επιτρέπουν την ενεργό δράση τους, διευρύνει την επικοινωνία σε πλαίσιο ομάδας και συμβάλλει στη διεξαγωγή συμμετοχικών ερευνών από τα παιδιά. (EL)
The basic aim of the study was children’s energetic involvement in a research process, through the reorganization of their classroom’s space, with the implementation of the cooperative learning.The research process was based to the «Mosaic Approach», as a participating action research, where the children take part at the educational process, as «active subjects and researchers». The research tools were photography, book making, children’s painting and children’s interview. The children’s role was participating and the kindergarten teacher was also the researcher.For the analysis of the research data, a qualitative method of content analysis has followed and forms of participating assessment were adopted. The results showed that the children were able to take initiatives about the effective conduct of the research process and of the decision making about the reorganization of classroom’s spaces, which each group had chosen. They were pleased that they created new places with new furniture according to their wishes and with their contribution, a fact that contributed to the enhancement of the classroom’s psychological climate. According to the recent results it is clear that the active children’s participation to the reorganization of classroom’s space broadens their communicative relationships inside the working groups and contributes to the conduct of children’s participating research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

«Μέθοδος Μωσαϊκού» (EL)
νηπιαγωγείο (EL)
ανασχεδιασμός χώρου (EL)
Συνεργατική Μάθηση (EL)
kindergarten (EN)
«Mosaic Approach» (EN)
Cooperative Learning (EN)
space reorganization (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 120-134 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 120-134 (EN)

Copyright (c) 2018 Αλεξάνδρα Γκλούμπου (Alexandra Gkloumpou), Δόμνα Μίκα Κακανά (Domna Mika Kakana) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.