Ο ανασχεδιασμός των εξωτερικών χώρων των νηπιαγωγείων και η συμμετοχή των παιδιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ανασχεδιασμός των εξωτερικών χώρων των νηπιαγωγείων και η συμμετοχή των παιδιών (EL)
The transformation of the outdoor learnings environments in Greek kindergartens and children's participation in decision making progress (EN)

Σακελλαρίου (Maria Sakellariou), Μαρία
Γκέσιου (Georgia Gessiou), Γεωργία

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την ποιότητα των εξωτερικών περιβαλλόντων μάθησης σε σχέση με το επίπεδο συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία σχεδιασμού και διαμόρφωσης αυτών των περιβαλλόντων. Το δείγμα της έρευνάς μας επικεντρώθηκε σε νηπιαγωγεία τα οποία προέβησαν σε μετασχηματισμό των αύλειων χώρων τους το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος. Ερευνητικό μας εργαλείο αποτέλεσε αρχικά η κλίμακα POEMS (DeBord et al. 2005) που εξετάζει την ποιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος στα προσχολικά κέντρα αγωγής. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της παρατήρησης συνδυάστηκαν με ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους νηπιαγωγούς, οι οποίοι αξιολόγησαν και περιέγραψαν το επίπεδο συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, αναδεικνύει την παθητική συμμετοχή των παιδιών καθώς και την έλλειψη όχι απλώς συνεργασίας αλλά και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και των αρχιτεκτόνων- σχεδιαστών. Τα σκορ στην ποιότητα των εξωτερικών περιβαλλόντων μάθησης και παιχνιδιού φαίνεται να συνδέονται με τα στοιχεία του περιβάλλοντος που προβάλουν την ταυτότητα και τις προτιμήσεις των παιδιών. Πρότασή μας είναι η μετάβαση στην ενεργητική διαδικασία συμμετοχής μέσω της αξιολόγησης της ποιότητας αυτών των χώρων από «κάτω προς τα πάνω» και την συμμετοχή των παιδιών στον καθορισμό των βημάτων και των παρεμβάσεων για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού. (EL)
The purpose of this research is to examine the quality of outdoor learning environments in relation to the level of children’s participation in the transformation process. The sample of our research will focus on kindergartens which have transformed their outdoor spaces the last academic year. Our research tool initially will be the POEMS scale (DeBord et al. 2005) which examines the quality of the outdoor environment in the kindergarten units. This scale intends to investigate through the observation of children and teachers, the outdoor environmental quality and their use in the kindergartens’ everyday life. The information collected through observation will be combined with semi-structured interviews with the teachers, who will reflect and describe children’s participation in the decision-making progress of the outdoor environment’s’ transformation. The analysis of our results highlights the passive participation of children as well as the lack of cooperation and communication between the users and architects-designers. The scores in the quality of the outdoor learning and play environments appear to be linked to environmental elements that promote the identity and preferences of children. Our proposal is the transition to an active participation process by assessing the quality of these sites from "bottom up" and the participation of children in setting the steps and interventions to achieve the design goals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποιότητα (EL)
κλίμακα POEMS (EL)
εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης (EL)
συμμετοχή (EL)
children’s participation (EN)
outdoor learning environments (EN)
POEMS scale (EN)
quality (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 572-590 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 572-590 (EN)

Copyright (c) 2018 Γεωργία Γκέσιου (Georgia Gessiou), Μαρία Σακελλαρίου (Maria Sakellariou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.