Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ φόρος περιουσίας (EL)
The Turkish capital tax (varlik vergisi): An evalution (EN)

Angeletopoulos, George

Ό Φόρος Περιουσίας ( Varlik Vergisi) εφαρμόστηκε στήν Τουρκία τό 1942, ενμέσω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μέ πρόφαση τις πληθωριστικές τάσειςκαί τα κερδοσκοπικά φαινόμενα πού παρουσιάστηκαν, τό τουρκικό κράτοςπροχώρησε στήν ψήφιση καί τήν έφαρμογή ενός άδικου καί ετεροβαρούςνόμου. Στόχος του ήταν να πλήξει τήν οικονομική δραστηριότητα τών μειονοτήτωντής χώρας, τής εβραϊκής, τής ελληνικής καί τής άρμενικής. Χωρίζο-ντάς τες σέ κατηγορίες ανάλογα μέ τή θρησκευτική/έθνοτική τους καταγωγή,τις υποχρέωσε νά πληρώσουν τό 53% τού συνολικού φόρου.Ό έπιμερισμός τού φόρου γινόταν κατά τρόπο υποκειμενικό καί αυθαίρετο,καθώς έλειπαν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα μέ τόν νόμο,ένα μικρό διάστημα 15 ημερών προβλεπόταν για τήν εξόφληση τού χρέους. Όσοι δέν μπορούσαν να άνταποκριθούν έπρεπε να καταφύγουν στην πώλησηπεριουσιακών στοιχείων, ειδάλλως τό τουρκικό κράτος προέβαινε στήδημοπρασία τους. Οί οφειλέτες εξορίζονταν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσηςστην ανατολική Μικρά ’Ασία έως ότου εξοφλήσουν τά χρέη τους. Ό νόμοςδέν έδινε τή δυνατότητα ενστάσεων ή έφέσεων στους φορολογηθέντες.Τόσο κατά τήν κυοφορία, όσο καί κατά τήν εφαρμογή τού νόμου τούΦόρου Περιουσίας ό τουρκικός Τύπος παρείχε τήν άμέριστη υποστήριξήτου στή συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση. "Ενα μεγάλο μέρος σημαινόντωνδημοσιογράφων ήταν ταυτόχρονα μέλη καί βουλευτές τού κυβερ-νώντος «Ρεπουμπλικανικοΰ Λαϊκού Κόμματος», γεγονός πού διευκόλυνετή χειραγώγηση τής τουρκικής κοινής γνώμης από τήν κεμαλική έλίτ."Ετσι, οί μειονότητες παρουσιάζονταν μέ έντονα άρνητικό τρόπο καί τόκράτος καλούνταν νά θέσει τέλος στήν «προνομιούχο» θέση τους.Ό Φόρος Περιουσίας ήταν τό αποτέλεσμα των πολιτικών ιδεών καίστερεοτύπων τής κεμαλικής έλίτ, άλλα καί παράγωγο ιδεολογικών επιδράσεωνάπό τή ναζιστική Γερμανία. Μεσοπρόθεσμα είχε ως αποτέλεσμα μίατεράστια μεταφορά κεφαλαίου άπό τις μειονότητες στό τουρκικό κράτοςκαί τήν τότε νεοαναδυόμενη τουρκική επιχειρηματική τάξη, ενώ μακροπρόθεσμαπροκάλεσε τήν άπροθυμία τών μειονοτήτων νά προχωρήσουν σέπεραιτέρω επενδύσεις κεφαλαίου στήν Τουρκία. Άπό τήν άποψη αυτή, όΦόρος Περιουσίας εντάσσεται σέ ένα σύνολο πολιτικών έκτουρκισμού τήςοικονομικής ζωής τής χώρας, πολιτικών πού ξεκίνησαν άπό τήν περίοδοτών «Νεοτούρκων» καί κορυφώθηκαν μέ τις απελάσεις τών Ελλήνων άπότήν Κωνσταντινούπολη τό 1964. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Αγγλική γλώσσα

2008-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 15 (2008); 355-372 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 15 (2008); 355-372 (EN)

Copyright (c) 2015 George Angeletopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.