Νέα ερμηνευτική πρόταση και αναχρονολόγηση του παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος των Σόλων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέα ερμηνευτική πρόταση και αναχρονολόγηση του παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος των Σόλων. (EL)
Nuova proposta interpretativa e ricostruzione cronologica del complesso paleocristiano di Soloi (EN)
Nuova proposta interpretativa e ricostruzione cronologica del complesso paleocristiano di Soloi (IT)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Doria NICOLAOU), Ντόρια

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσπάθεια ανασύστασης των χρονολογικών φάσεων του επισκοπικού συγκροτήματος των Σόλων καθώς και η διατύπωση μιας νέας ερμηνευτικής πρότασης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που προϋπήρχαν της ανέγερσης των δύο διαδοχικών χρονολογικά βασιλικών, της πεντάκλιτης (δεύτερο μισό 5ου αιώνα) και της τρίκλιτης (δεύτερο μισό 6ου αιώνα). Τα πρώιμα αυτά κατάλοιπα (4ος – μέσα 5ου αιώνα), τα οποία σχετίζονται άμεσα με την παρουσία νερού, φαίνεται ότι συνδέονται με τον υπόσκαφο θάλαμο, πιθανότατα τον χώρο ταφής του αγίου Αυξιβίου και θα μπορούσαν άρα να ταυτιστούν με το Μαρτύριό του. (EL)
New interpretation and redating of the episcopal complex of SoloiThe aim of this study is the reconstruction of the chronological phases of the episcopal complex of Soloi and a new interpretation for the architectural remains, that pre-existed the construction of the two chronologically successive basilicas, the five aisled (second half of the 5th century) and three aisled basilica (second half of the 6th century). These early remains (4th – mid-5th century), which are strictly related with the presence of water, seem to be associated with the underground chamber, probably the place where St. Auxibius was buried. They can therefore be identified as its Martyrion. (EN)
no abstract in Italiano (IT)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

άγιος Αυξίβιος (EL)
Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
λείψανα (EL)
αγίασμα (EL)
παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική (EL)
Μαρτύριο (EL)
Κύπρος (Σόλοι). (EL)
saint Auxibios (EN)
holy relics (EN)
holy water (EN)
Cyprus (Soloi). (EN)
Martyrion (EN)
Late Antiquity (EN)
Early Christian Architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ύστερη Αρχαιότητα. (EL)
Κύπρος (Σόλοι). (EL)
Cyprus (Soloi). (EN)
Late Antiquity (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 57-86 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 57-86 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.