Η ταυτότητα βασίλισσας και δεσπότη στην ταφική πλάκα του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ταυτότητα βασίλισσας και δεσπότη στην ταφική πλάκα του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα (EL)
The identity of basilissa and despot on the tombstone in the church of Saint Theodora, Arta (EN)

ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ (Myrtali ACHEIMASTOU-POTAMIANOU), Μυρτάλη

Η ανάγλυφη πλάκα ψευδοσαρκοφάγου στο ταφικό μνημείο της οσίας Θεοδώρας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ταυτότητα των εικονιζομένων μορφών βασίλισσας και δεσπότη της Άρτας. Η συζήτηση για την ταύτισή τους με τη βασίλισσα μοναχή Θεοδώρα και τον γιo της Νικηφόρο Α΄ Κομνηνό Δούκα είτε, κατά τελευταία ερμηνεία, με την Άννα Κομνηνοδούκαινα Παλαιολογίνα ως αντιβασίλισσα και τον γιo της Θωμά ενισχύει την πρώτη άποψη. Στη γνώμη συντείνουν τα στοιχεία που προσάγει ο βίος της οσίας Θεοδώρας, τα οποία φωτίζουν αρκετά το νόημα της, σπάνιας για επιτύμβια πλάκα, εικονογραφικής σύνθεσης (πιθανώς 1282/83-1296). (EL)
The pseudosarcophagus on the tomb of Hosia Theodora presents special interest as concerns the identity of the figures of the Basilissa and Despot of Arta depicted on it. Discussion regarding their identification as the basilissa-nun Theodora Doukaina and her son Nikephoros I Komnenos Doukas, and in a recent interpretation as Anna Komnenodoukaina Palaiologina as regent and her son Thomas (shortly after 1296) leads to the former view. The evidence adduced from the Vita of Hosia Theodora, which throws considerable light on the meaning of this rare (for a tombstone) iconographic composition (probably datable to 1282/83-1296), would tend to support this view. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δεσπότης Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας (EL)
13ος αιώνας (EL)
οσία Θεοδώρα (EL)
Άννα Κομνηνοδούκαινα Παλαιολογίνα (EL)
ανάγλυφη πλάκα ψευδοσαρκοφάγου (EL)
Ήπειρος (EL)
βυζαντινή γλυπτική (EL)
Άρτα. (EL)
despot Nikephoros I Komnenos Doukas (EN)
Epirus (EN)
Arta. (EN)
Byzantine sculpture (EN)
13th century (EN)
relief (EN)
pseudosarcophagus (EN)
Anna Komnenodoukaina Palaiologina (EN)
Ηosia Theodora (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ήπειρος; Άρτα. (EL)
13ος αιώνας. (EL)
13th century. (EN)
Epirus; Arta. (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 275-286 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 275-286 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.