Η αρχιτεκτονική της Σωτείρας Λυκοδήμου Αθηνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αρχιτεκτονική της Σωτείρας Λυκοδήμου Αθηνών (EL)
The Soteira Lykodemou at Athens. Architecture (EN)

BOURAS, Charalambos

Η Σωτείρα του Λυκοδήμου, καθολικό μονής, σωζόταν σε μετρία κατάσταση έως την Επανάσταση κατά την οποία κατεστράφη εν μέρει ο τρούλλος, τμήμα των θόλων και μεγάλο μέρος της προσόψεως και των πλαγίων τοίχων. Αποκαταστάθηκε (1884) με τμηματικές ανακατασκευές. Σχέδια των P. Durand, M. G. Bindesbel και L. A. Winstrup επιτρέπουν την αναπαράσταση του ναού. Τα σωζόμενα τμήματα επιτρέπουν μορφολογικές παρατηρήσεις (EL)
The Soteira Lykodemou, the katholikon of a monastery, survived in moderate condition until the revolution during which the dome, part of the vaults and a great portion of the facade and side walls were partially destroyed. It was restored (1884) through partial rebuilding. The drawings of P. Durand, M. G. Bindesbel and L. A. Winstrup enable the reconstruction of the monument. The surviving sections allow for morphological observations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

11ος αιώνας; μεταξύ 1015 και 1031 (EL)
Αθήνα (EL)
11th century; between 1015 and 1031 (EN)
Athens (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 11-24 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 11-24 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.