Αμφιπρόσωπη εικόνα του Aγίου Ρόκκου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑμφιπρόσωπη εικόνα του Aγίου Ρόκκου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (EL)
A double-sided icon of St Roch in the Byzantine and Christian Museum, Athens (EN)

ΚΑΛΑΦΑΤΗ, Καλλιόπη-Φαίδρα

Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών φυλάσσεται αμφιπρόσωπη εικόνα διαστάσεων 55,5Χ35εκ., στην οποία παριστάνεται, και στις δύο όψεις της, ο Άγιος Ρόκκος. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συντήρησής της στα εργαστήρια του Μουσείου, αποκαλύφθηκε στη μία από τις δύο πλευρές επιγραφή με το έτος 1743 κατά το οποίο ζωγραφίστηκε η παράσταση της συγκεκριμένης όψης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση του αγίου, ο οποίος απεικονίζεται σε διαφορετικό εικονογραφικό τύπο στις δύο όψεις της εικόνας. Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και των δύο παραστάσεων πιστοποιούν την ύπαρξη δύο ζωγράφων, που εργάστηκαν μάλιστα σε διαφορετικές περιόδους. Ο ζωγράφος στην πλευρά όπου υπάρχει η επιγραφή είναι νεότερος, πιο παραδοσιακός και εξοικειωμένος στην εκτέλεση έργων βυζαντινής τεχνοτροπίας με δυτική θεματολογία. Αντίθετα, οάλλοςζωγράφοςακολουθείδυτικάπρότυπα. (EL)
Represented on both sides of the double-sided icon no K692 (45.5X33.5) in the Byzantine and Christian Museum, Athens is St Roch. During recent conservation of the work in the Museum, an inscription was revealed on one of the sides written in Greek and Latin characters, recording that the specific representations was painted in 1743. The icon is extremely interesting in that the figure of the same saint, illustrated in a different manner, appears on both sides. From the stylistic traits of both representations, it is concluded that they are works of two artists and were painted in different periods. The painter of the side with the inscription is more conservative and apparently familiar with the methods and techniques of Byzantine painting, in contrast to the painter of the other side, who follows Western models. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βυζαντινό Μουσείο (EL)
φορητή εικόνα (EL)
18ος αιώνας (EL)
άγιος Ρόκκος (EL)
San Rocco (EN)
portable icon (EN)
18th century (EN)
Byzantine Museum (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Βυζαντινό Μουσείο (EL)
18ος αιώνας (EL)
18th century (EN)
Byzantine Museum (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 309-316 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 309-316 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.