Οι Ταξιάρχες στο Ελάφι Καλαμπάκας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι Ταξιάρχες στο Ελάφι Καλαμπάκας (EL)
The church of the Taxiarchs at Elaphi, Kalambaka (EN)

ΠΑΣΑΛΗ, Αφροδίτη

Είναι μονόκλιτος σταυρεπίστεγος ναός της κατηγορίας Α1 της κατατάξεως Α. Ορλάνδου, με τρουλλοκαμάρα υπεράνω της εγκάρσιας καμάρας, τοποθετημένη με διεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, διαστάσεων 4.75 x 4.25 μ. Στα δυτικά υπάρχει προσκολλημένος μεταγενεστέρως ευμεγέθης, ξυλόστεγος χώρος που χρησιμοποιείται ως κυρίως ναός, ενώ ο αρχικός ναΐσκος αποτελεί σήμερα το Ιερό Βήμα. Ένα μέρος του τοιχογραφικού διακόσμου του ΙΖ΄ αιώνα στον αρχικό ναό διατηρείται σήμερα. Η προτίμηση στο σπάνιο αυτό αρχιτεκτονικό τύπο αποδίδεται στην προσπάθεια εφαρμογής βυζαντινών προτύπων από τη γειτονική Ήπειρο. (EL)
It is a transverse-vault, single-nave church, of type A1 according to A. Orlandos’ categorization, with a raised central bay, oriented in an east to west direction and measuring 4.75 m x 4.25 m, which acts as a dome over the transverse barrel-vault. Attached to the west there is a large timber-roofed space used as the main church, while the original chapel now comprises the sanctuary. Part of the painted wall decoration of the 17th century in the original church is preserved to this day. The preference for this rare architectural type is attributed to the attempt to apply Byzantine models from neighboring Epirus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Θεσσαλία (EL)
Αρχές 17ου αιώνα (EL)
Thessaly (EN)
Beginning of 17th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 255-272 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 255-272 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.