Παρατηρώντας την πόλη και την εκκλησία: τα πρωτοβυζαντινά εγκώμια και αντίστοιχες αρχαιολογικές εξελίξεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρώντας την πόλη και την εκκλησία: τα πρωτοβυζαντινά εγκώμια και αντίστοιχες αρχαιολογικές εξελίξεις (EL)
Beholding the City and the Church: The Early Byzantine Ekphraseis and Correspoding Archaeological Evidence (EN)

SARANTI, Helen

Η οπτική περιγραφή των πόλεων είτε αποδίδεται από απόσταση, σύμφωνα με την ελληνιστική οργάνωση του αστικού χώρου, είτε εστιάζει σε συγκεκριμένα τμήματα της πόλης, σύμφωνα με την απόδοση της πόλης στη Ρωμαϊκή ζωγραφική. Περιγραφές της πόλης με τη γλαφυρότητα προσωπικών οπτικών παρατηρήσεων, ελαττώνονται στα κείμενα του 6ου αι. και αντικαθίστανται από την περιγραφή της εκκλησίας στον αστικό χώρο. Σε αυτές τονίζεται η υπεροχή της αρχιτεκτονικής και σε υπερυψωμένες θέσεις της πόλης, που συμφωνεί και με τα αρχαιολογικά δεδομένα. (EL)
Visual description of cities is achieved either by viewing the city from a distance, in accordance with the Hellenistic organization of urban space, or by focusing on specific parts of the city, in accordance with the depiction of the city in Roman painting. Descriptions of the city with the vividness of personal visual observations decrease in the texts of the sixth century and are replaced by descriptions of churches in the urban space. Such descriptions emphasize the supremacy of church architecture and the building of churches on elevated sites in the urban topography, which is in accord with the archaeological evidence. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκφράσεις (EL)
πόλεις και εκκλησίες (EL)
ρητορική (EL)
Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος (EL)
Ανατολική Μεσόγειος (EL)
cities and churches (EN)
Eastern Mediterranean (EN)
Early Byzantine period (EN)
rhetoric (EN)
ekphraseis (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ανατολική Μεσόγειος (EL)
Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος (EL)
Eastern Mediterranean (EN)
Early Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 31-36 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 31-36 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.