«Ἐγράφη ἐν τῷ Μυζιθρᾶ». Βιβλιογραφικές δραστηριότητες στον Μυστρά κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Ἐγράφη ἐν τῷ Μυζιθρᾶ». Βιβλιογραφικές δραστηριότητες στον Μυστρά κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα (EL)
«Ἐγράφη ἐν τῷ Μυζιθρᾶ». Bibliographical activities at Mistra during the thirteenth and fourteenth centuries (EN)

ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Ροδονίκη

Τα χειρόγραφα που γράφτηκαν στον Μυστρά κατά τον 13ο και τον 14ο αι. διαχωρίζονται σε δύο ομάδες και η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με προσωπικότητες που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη: τον βιβλιόφιλο μητροπολίτη Νικηφόρο Μοσχόπουλο και τον γνωστό καλλιγράφο Μανουήλ Τζυκανδύλη. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται έργα εκκλησιαστικού κυρίως περιεχομένου που έχουν γραφεί από το 1289 ως το 1319. Στην δεύτερη, περιέχονται συγγράμματα του Ιωάννου ΣΤ’ Καντακουζηνού και έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που γράφτηκαν από τον Τζυκανδύλη κατά τα έτη 1362-1372. (EL)
The manuscripts produced at Mystras during the thirteenth and fourteenth centuries can be classed in two groups and this activity is associated with personalities from Constantinople: the bibliophile metropolitan Nikephoros Moschopoulos and the well-known calligrapher Manouil Tzykandylis. The first group includes works of mainly ecclesiastical content, written between 1289 and 1319. The second includes treatises by John VI Kantakouzenos and works by ancient Greek authors, which were penned by Tzykandylis in the years 1362-1372. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χειρόγραφα (EL)
βιβλιογραφικές δραστηριότητες (EL)
Μυστράς (EL)
Πελοπόννησος (EL)
13ος-14ος αιώνας (EL)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Πελοπόννησος; Μυστράς (EL)
13ος-14ος αιώνας (EL)
Peloponnese; Mystras (EN)
13th and 14th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 181-192 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 181-192 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.