Βυζαντινά γεωργικά εργαλεία και μηχανές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒυζαντινά γεωργικά εργαλεία και μηχανές (EL)
Byzantinische agrikulturwerkzeuge und maschinen (EN)

ΛΙΒΕΡΗ, Αγγελική

Αυτό το άρθρο πραγματεύεται τα βυζαντινά γεωργικά εργαλεία και τις βυζαντινές γεωργικές μηχανές. Η παρουσίαση των αντικειμένων γίνεται κατά ομάδες ανάλογα με τη χρήση τους: Περιλαμβάνεται αναφορά της ονομασίας τους στις πηγές και του υλικού κατασκευής τους, περιγραφή του σχήματος, η απεικόνισή τους σε διάφορα είδη βυζαντινής τέχνης, η χρήση τους καθώς επίσης η αναφορά ανασκαφικών ευρημάτων. Η μελέτη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως συμβολή στην εικονογραφία και στην πολιτιστική ιστορία των γεωργικών εργαλείων και μηχανών, ιδιαίτερα κατά τη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο. (EL)
Byzantine farming tools and machines are presented in groups, according to their use. These include reference to their name in the sources and the material from which they were made, a description of their shape, their representation in various genres of Byzantine art, their use, as well as reference to excavation finds. The study may be considered a contribution to the iconography and the cultural history of farming tools and machines, particularly during the Middle and the Late Byzantine periods.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παλαιοχριστιανική-υστεροβυζαντινή περίοδος (EL)
γεωργικά εργαλεία (EL)
γεωργικές μηχανές (EL)
πολιτιστική ιστορία (EL)
εικονογραφία (EL)
farming tools (EN)
Early Christian–Late Byzantine period (EN)
farming machines (EN)
cultural history (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Early Christian–Late Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 275-286 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 275-286 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.