Μία άγνωστη εικόνα του πρώτου μισού του 15ου αιώνα από το Novgorod με παράσταση της μεταμόρφωσης και οι ιδίου θέματος ρωσικές εικόνες,

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜία άγνωστη εικόνα του πρώτου μισού του 15ου αιώνα από το Novgorod με παράσταση της μεταμόρφωσης και οι ιδίου θέματος ρωσικές εικόνες, (EL)
Une icône novgorodienne inédite de la première moitié du XVe siècle au thème de la Transfiguration et les icônes russes illustrant le même sujet (EN)

SMIRNOVA, Engelina

Στη ρωσική εικονογραφία της Μεταμόρφωσης του Χριστού εμφανίζεται συχνά ένας ιδιαίτερος τύπος: Στην κορυφή της παράστασης, οι μορφές του Χριστού και των προφητών Ηλία και Μωυσή πλαισιώνονται από δύο σκηνές που παριστάνουν τους ίδιους προφήτες μαζί με αγγέλους. Ο Ηλίας προβάλλει πάνω σε νεφέλη, ενώ ο Μωυσής εγείρεται από τον τάφο του. Και οι δύο σκηνές συμβολίζουν τη συμμετοχή όλης της ανθρωπότητας στη Μεταμόρφωση του Χριστού και στηρίζονται σε αναφορές στα πατερικά κείμενα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στη ρωσική ζωγραφική φορητών εικόνων, στα οποία υπογραμμίζεται η σύνδεση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. (EL)
The Russian iconography of the Transfiguration of Christ often received a specific form: at the top of the composition, the figures of Christ and the prophets Elijah and Moses are flanked by two scenes representing the same prophets and angels. Elijah floats on a cloud and Moses rises up from his tomb. Both scenes symbolize the participation of all Mankind in the Transfiguration of Christ and are based on allusions in the texts of the Church Fathers. There are also other examples in Russian icon-painting, in which the connection between the Old and New the Testaments is underlined.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης (EL)
15ος αιώνας (EL)
ζωγραφική φορητών εικόνων στο Novgorod (EL)
Παλαιολόγεια περίοδος και αργότερα (EL)
Paleologan period and later (EN)
unity of Old and New Testaments (EN)
15th century (EN)
Novgorod icon-painting (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

15ος αιώνας; Παλαιολόγεια περίοδος και αργότερα (EL)
15th century; Paleologan period and late (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 237-246 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 237-246 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.