Η κτιτορική τοιχογραφία στο περίστωο της Παντανάσσης Φιλιππιάδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κτιτορική τοιχογραφία στο περίστωο της Παντανάσσης Φιλιππιάδος (EL)
The founder's wall-paintings in the peristyle of the Pantanassa at Philippiada (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

Σπαράγματα τοιχογραφίας που βρέθηκαν στο δυτικό άκρο της νότιας στοάς του καθολικού της Μονής Παντανάσσης, βορείως της Φιλιππιάδος, ανασυνετέθησαν το 2005. Παριστάνεται ηγεμονικό ζεύγος που στέφει η Θεοτόκος και ευλογεί ο Χριστός. Λείψανα μόνο σώθηκαν από δύο πριγκηπόπουλα. Από τις αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές το ζεύγος ταυτίζεται με τον δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρο Α΄(1267-1286) και την σύζυγό του Άννα Κομνηνοδουκένη Παλαιολογίνα, στους οποίους πρέπει ν’ αποδοθεί η ανέγερση του περιστώου. Διάφορα στοιχεία οδηγούν στην απόδοση της τοιχογραφίας γύρω στο 1294.  (EL)
Fragments of wall paintings, which were found at the west end of the south portico of the katholikon of the Pantanassa Monastery, north of Philippiada, were restored in 2005. A royal couple is represented crowned by the Virgin and blessed by Christ. Only remnants of two princes survive. From the extant inscriptions the couple is identified as the despot of Epirus Nikephoros I (1267-1286) and his wife Anna Komnenodoukene Palaiologina, to whom the construction of the peristyle should be attributed. Various elements lead to the date of circa 1294 for the wall paintings. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κτιτορικές παραστάσεις (EL)
τοιχογραφίες (EL)
13ος αιώνας (EL)
Ήπειρος (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
Epiros (EN)
wall painting (EN)
donors’ representations (EN)
13th century (EN)
monumental painting (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Epiros (EN)
13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 73-80 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 73-80 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.