Ο γλυπτός διάκοσμος του Ανδρομονάστηρου Μεσσηνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ γλυπτός διάκοσμος του Ανδρομονάστηρου Μεσσηνίας (EL)
The sculpted decoration of the Andromonastiro in Messenia (EN)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Σωτήρης

Στο Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας βρίσκονται οκτώ τμήματα γλυπτού διακόσμου από υπόλευκο μάρμαρο: δύο τμήματα επιστυλίων τέμπλων με φυλλοφόρο διάκοσμο, εντοι­χισμένα στο τέμπλο του ναού, ένας λοξότμητος κοσμήτης και ένα επίθημα αμφικιονίσκου, εντοιχισμένα στη βάση του δίλοβου παραθύρου, δύο τμήματα επιστυλίου τέμπλου, ένα τμήμα πεσσίσκου τέμπλου και ένα επίθημα αμφικιονίσκου, εντοιχισμένο στο τέμπλο του παρεκκλησίου. Τα γλυπτά χρονολογούνται στον πρώιμο 12ο αιώνα και παρουσιάζουν ομοιότητες με το τέμπλο του ναού της Σαμαρίνας. (EL)
In the Andromonastiro in Messenia there are eight parts of a sculptural decoration in off-white marble: two parts of templon epistyles with foliate decoration built into the iconostasis of the church, one bevelled cornice and one dosseret of a mullion built into the base of the two-lobe window, two parts of an iconostasis epistyle, one part of a small pillar of a templon-screen and one dosseret of a mullion built into the iconostasis of the parekklesion. The sculptures are dated to the early twelfth century and display similarities to the templon-screen in the Samarina church. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μεσσηνία (EL)
γλυπτική (EL)
Πελοπόννησος (EL)
12ος αιώνας (EL)
τέμπλο (EL)
12th century (EN)
templon (EN)
Peloponnese (EN)
Messenia (EN)
sculpture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

12ος αιώνας (EL)
Πελοπόννησος; Μεσσηνία (EL)
12th century (EN)
Peloponnese; Messenia (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 129-140 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 129-140 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.