Δύο αμφιπρόσωπες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας στη Ρόδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύο αμφιπρόσωπες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας στη Ρόδο (EL)
Two bilateral icons of Christ and the Virgin on Rhodes (EN)

ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Μυρτάλη

Οι δύο αμφιπρόσωπες εικόνες του Μεσαιωνικού Μουσείου της Ρόδου με τον Χριστό Παντοκράτορα και τη Θεοτόκο αποτελούσαν αρχικά ζεύγος δεσποτικών του τέμπλου. Είναι έργα εξαίρετου και πιθανόν Κωνσταντινουπολίτη ζωγράφου και φιλοτεχνήθηκαν περί τα μέσα του 14ου αιώνα. Στην ίδια περίπου εποχή τοποθετούνται ακόμη δύο αμφιπρόσωπες εικόνες με τη Σταύρωση και τον ευαγγελιστή Λουκά στη δεύτερη όψη τους, σημαντικά έργα ενός, επίσης, ζωγράφου. Διατυπώνεται η υπόθεση ότι αυτές, καθώς και η λαμπρή αμφιπρόσωπη εικόνα της Παναγίας και του αγίου Νικολάου στο ίδιο Μουσείο περιλαμβάνονταν ίσως στα κειμήλια που δωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο, πριν το 1394, στον Fr. Domenico d’ Alamania, αμιράλη του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου. (EL)
The two bilateral icons in the Medieval Museum of Rhodes with Christ Pantocrator and the Virgin were originally a pair of despotic icons on an iconostasis. They are works of an excellent and possibly Constantinopolitan painter, produced in the middle of the fourteenth century. To the same period are dated two more bilateral icons with the Crucifixion and the Evangelist Luke, on the rear side respectively, important works also of one painter. It is suggested that these icons, as well as the splendid bilateral icon of the Virgin and St Nicholas in the same museum, were perhaps among the gifts of ecclesiastical treasures given by Emperor Manuel II Palaiologos, before 1394, to Fr. Domenico d’ Alamania, Admiral of the Order of the Knights of St John of Rhodes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος αιώνας (EL)
Ρόδος (EL)
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (EL)
αμφιπρόσωπες φορητές εικόνες (EL)
Rhodes (EN)
Manuel II Palaiologos (EN)
14th century (EN)
bilateral icons (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Ρόδος (EL)
Rhodes (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 199-214 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 199-214 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.