Έργα ξυλογλυπτικής στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (17ος και 18ος αιώνας)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈργα ξυλογλυπτικής στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (17ος και 18ος αιώνας) (EL)
Woodcarvings in the iveron monastery on Mount Athos (17th-18th century) (EN)

ΛΙΑΚΟΣ, Δημήτριος Α.

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται έργα ξυλογλυπτικής του 17ου και του 18ου αι. στη Μονή Ιβήρων. Τεκμηριώνεται η εξελικτική πορεία της ξυλογλυπτικής στο Άγιον Όρος και επισημαίνονται οι επιμέρους παράμετροι (τεχνική, τεχνοτροπία, καλλιτεχνικές επιδράσεις, προέλευση τεχνιτών) που την προσδιορίζουν και τη διαμορφώνουν στο σύνολό της κατά τη διάρκεια των δύο αυτών αιώνων. (EL)
This article presents wood-carved works of the seventeenth and the eighteenth centuries in the Iviron monastery. It documents the development of woodcarving on Mount Athos and discusses the individual parameters (technique, style, artistic influences, provenance of craftsmen), which defined and shaped it as a whole over this two-hundred-years period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παρρησία (EL)
Άγιον Όρος (EL)
Μονή Ιβήρων (EL)
17ος -18ος αιώνας (EL)
βημόθυρο (EL)
ξυλογλυπτική (EL)
τέμπλο (EL)
προσκυνητάρι (EL)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

17ος -18ος αιώνας (EL)
Άγιον Όρος; Μονή Ιβήρων (EL)
Mount Athos (EN)
17th and 18th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 301-312 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 301-312 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.