Επιγραφές από το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιγραφές από το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino (EL)
Iiscriptions from the church of St George at Staro Nagoričino (EN)

ΖΑΡΡΑΣ, Νεκτάριος

Στη μελέτη παρουσιάζονται ελληνικές επιγραφές από τον κύκλο των Παθών και από τον κύκλο του αγίου Γεωργίου, καθώς και μικτές επιγραφές (παλαιοσερβικά-ελληνικά) από τον νάρθηκα του ναού του αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino, ο διάκοσμος του οποίου είναι έργο των γνωστών ζωγράφων Μιχαήλ Αστραπά και Ευτυχίου. Εξετάζονται δύο βασικά ζητήματα: πρώτον, η ανορθογραφία των επιγραφών και το συναφές με αυτή θέμα των γραμματικών γνώσεων των ζωγράφων και, δεύτερον η γλώσσα των επιγραφών στον νάρθηκα. (EL)
Greek inscriptions from the Passion cycle and the St George cycle are studied, as well as mixed inscriptions in Old Serbian and Greek from the narthex of the church of St George at Staro Nagoričino, which is the work of the well-known painters Michael Astrapas and Eutychios. Two basic issues are examined: first the misspellings in the inscriptions and the relevant subject of the painters’ literacy, and second the language of the inscriptions in the narthex. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σερβικό βασίλειο (EL)
Παλαιολόγεια εποχή (EL)
επιγραφική (EL)
Staro Nagoričino (EL)
epigraphy (EN)
Palaiologan period (EN)
Serbian kingdom (EN)
Staro Nagoričino (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Σερβικό βασίλειο (EL)
Παλαιολόγεια εποχή (EL)
Palaiologan period (EN)
Serbian kingdom (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 115-126 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 115-126 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.