Νέες Ιερουσαλήμ ως νέες Κωνσταντινουπόλεις; Σκέψεις για τις αιτίες και τις αρχές της μεταφοράς της Κωνσταντινούπολης στον Ορθόδοξο Σλαβικό κόσμο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέες Ιερουσαλήμ ως νέες Κωνσταντινουπόλεις; Σκέψεις για τις αιτίες και τις αρχές της μεταφοράς της Κωνσταντινούπολης στον Ορθόδοξο Σλαβικό κόσμο (EL)
New Jerusalem as New Constantinoples? Reflections on the reasons and principles of Translatio Constantinopoleos in Slavia Orthodoxa (EN)

ERDELJAN, Jelena

Στο κείμενο διατυπώνονται σκέψεις για τη μεταφορά της Κων­ σταντινούπολης ως μέσου για τη μεταφορά της Ιερουσαλήμ στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο κατά το Μεσαίωνα. Το φαινό­ μενο βασιζόταν στις αρχές της μίμησης ή της παραστατικής προσομοίωσης και ήταν έκδηλο στη λειτουργική πρακτική, στις απεικονίσεις, στις γραπτές πηγές και στη λαϊκή παράδοση. (EL)
This text reflects on translatio Constantinopoleos as a means of translatio Hierosolymi in Slavia Orthodoxa in the Middle Ages. This phenomenon was based on the principles of mimesis or performative emulation and demonstrated in liturgical practice, visual culture, written sources and folklore. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύστερος Μεσαίωνας (EL)
Αγιο Μανδήλιο (EL)
Ιερουσαλήμ (EL)
ανακαλυπτήρια (EL)
Ορθόδοξος σλαβικός κόσμος (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
anakalypteria (EN)
Slavia Orthodoxa (EN)
Jerusalem (EN)
Constantinople (EN)
Late Middle Ages (EN)
Mandylion (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2014-03-10


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ύστερος Μεσαίωνας (EL)
Ιερουσαλήμ; Κωνσταντινούπολη (EL)
Jerusalem; Constantinople (EN)
Late Middle Ages (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 11-18 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 11-18 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.