Νεότερες παρατηρήσεις για το μαρμάρινο τέμπλο του Ταξιάρχη Λοκρίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝεότερες παρατηρήσεις για το μαρμάρινο τέμπλο του Ταξιάρχη Λοκρίδας (EL)
Recent observations on the marble templon in the church of the Taxiarches, Lokris (EN)

ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ-ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗ, Βασιλική

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης των αρχιτεκτονικών μελών του τέμπλου του Ταξιάρχη της Άγναντης προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία τροποποιούν τη χρονολόγηση και αποκατάσταση που είχε προτείνει ο Αν. Ορλάνδος. Τα μαρμάρινα μέλη μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες, που διαφέρουν στο διάκοσμο, στην εκτέλεση και στην ύλη. Η ύπαρξη δύο κατασκευαστικών φάσεων τεκμηριώνεται από την παρουσία υποδοχών στήριξης ξύλινου επιστυλίου στην άνω επιφάνεια του επιστυλίου του κεντρικού τμήματος, το οποίο καταργήθηκε με την προσθήκη του κοσμήτη. Η τεχνική της εκτέλεσης και ο κλασικίζων διάκοσμος της πρώτης ομάδας οδηγεί στη χρονολόγηση της ανέγερσης του ναού και της κατασκευής του τέμπλου στο α΄ μισό του 12ου αι., ενώ ο ανατολίζων διάκοσμος και η επιπεδόγλυφη τεχνική των γλυπτών της δεύτερης φάσης μάς επιτρέπουν να προσδιορίσουμε την περίοδο της ανακατασκευής στα τέλη του 13ου ή στις αρχές του 14ου αι.  (EL)
During conservation works on architectural members from the templon-screen of the church of the Taxiarchs at Agnanti new evidence has emerged which modifies the dating and restoration proposed by A. Orlandos. The marble members fall into two groups, which differ in decoration, craftsmanship and material. The existence of two phases of construction is documented by the mortises for supporting a wooden architrave on the upper surface of the architrave of the central part, which was obviated by the addition of the cornice. The technique and the classicizing decoration of the first group leads to the dating of the building of the church and the constructing of the templon-screen to the first half of the twelfth century, while from the orientalizing decoration and champlevé technique of the sculptures of the second phase the period of its reconstruction can be defined in the late thirteenth or early fourteenth century.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

12ος και 13ος/14ος αι. (EL)
Στερεά Ελλάδα; Φθιώτιδα; Λοκρίδα (EL)
12th and 13th/14th centuries (EN)
Central Greece; Phthiotis; Lokris (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 125-136 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 125-136 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.