Η Δέηση του Αγγέλου στο Μουσείο Κανελλοπούλου και η χρήση του ανθιβόλου της κατά το 15ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Δέηση του Αγγέλου στο Μουσείο Κανελλοπούλου και η χρήση του ανθιβόλου της κατά το 15ο αιώνα (EL)
The Deesis by the painter angelos in the Kanellopoulos Museum and the use of its anthivolon in the fifteenth century (EN)

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Νανώ

Αναλυτική μελέτη ενυπόγραφης εικόνας Δέησης του Αγγέλου στο Μουσείο Κανελλοπούλου, με τον ένθρονο Παντοκράτορα στο κέντρο, και στα πλάγια την Παναγία και τον Ιωάννη Πρόδρομο σε δέηση. Εξετάζονται οι παραλλαγές του θέματος σε εικόνες του 15ου αιώνα και διαπιστώνεται, ότι με βάση έργα του Αγγέλου, διαμορφώνεται ανθίβολο που χρησιμοποιείται στη συνέχεια από άλλους κρητικούς ζωγράφους, όπως ο Νικόλαος Τζαφούρης και ο Νικόλαος Ρίτζος, και διαδίδεται στις κρητικές εικόνες του β΄ μισού του 15ου αιώνα. (EL)
An analytical study of a signed icon of the Deesis by Angelos, in the Kanellopoulos Museum, with the enthroned Christ Pantocrator at the centre, flanked by the Virgin and St John the Baptist in supplication. The variations of the subject in fifteenth-century icons are examined and it is ascertained that on the basis of works by the painter an anthivolon was created, which was used subsequently by other painters, such as Nikolaos Tzafouris and Nikolaos Ritzos, and is disseminated in Cretan icons of the second half of the fifteenth century (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφία Δέησης (EL)
κρητικές φορητές εικόνες (EL)
ανθίβολα (EL)
15ος αιώνας (EL)
ζωγράφος Άγγελος (EL)
iconography of the Deesis (EN)
painter Angelos University of Ioannina (EN)
Crete portable icons (EN)
15th century (EN)
School of History and Archaeology (EN)
Professor Emeritus (EN)
anthivola (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Κρήτη (EL)
15ος αιώνας (EL)
Crete (EN)
15th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 283-296 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 283-296 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.