δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοναχές στη βυζαντινή ύπαιθρο (EL)
Nuns in the Byzantine Countryside (EN)

GERSTEL, Sharon E. J.
TALBOT, Alice-Mary

Μέχρι σήμερα η έρευνα εστίαζε κυρίως στις περισσότερο γνωστές μοναχές αριστοκρατικής καταγωγής που ζούσαν στις μονές των αστικών κέντρων. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία για έναν ουσιαστικό αριθμό γυναικών μοναχών στην ύπαιθρο του ύστερου Βυζαντίου (13ος-15ος αι.). Τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από αφιερωτικές επιγραφές σε μικρούς ναούς χωριών της Κρήτης, της Λακωνίας, της Μάνης και της Ρόδου. Πολλές από αυτές τις μοναχές ήταν ηλικιωμένες χήρες, μερικές είχαν λάβει το μοναστικό ένδυμα στη νεκρική κλίνη και άλλες ίσως είχαν ζήσει σε ένα τύπο οικίας-μονής.  (EL)
Scholarship has focused primarily on the better known aristocratic nuns who tended to live in urban convents. This article presents evidence for a substantial number of rural nuns in late Byzantium (13th-15th c.), derived especially from donor inscriptions in small village churches in Crete, Lakonia, Mani and Rhodes. Many of these nuns were elderly widows, some had taken the monastic habit on their deathbed, and some may have lived in a type of house monastery. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

13ος-15ος αιώνας (EL)
μοναχές της υπαίθρου (EL)
Ρόδος (EL)
αφιερωτικές επιγραφές (EL)
Μάνη (EL)
Κρήτη (EL)
Λακωνία (EL)
Crete (EN)
Rhodes (EN)
donor inscriptions (EN)
13th-15th centuries (EN)
Lakonia (EN)
Mani (EN)
rural nuns (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Κρήτη; Λακωνία; Μάνη; Ρόδος (EL)
13ος-15ος αιώνας (EL)
Crete; Lakonia; Mani; Rhodes (EN)
13th-15th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 481-490 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 481-490 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.