Η αποτελεσματικότητα της χρήσης εικονιστικών επικοινωνιακών συμβόλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στη διδασκαλία δεξιοτήτων στο Badminton.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αποτελεσματικότητα της χρήσης εικονιστικών επικοινωνιακών συμβόλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στη διδασκαλία δεξιοτήτων στο Badminton. (EL)
The effectiveness of using picture communication symbols at preschool children in teaching skills in badminton (EN)

Zetou, Eleni
Antoniou, Panagiotis
Bebetsos, Evangelos
Giakouvaki, Athanasia

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν η μέθοδος αυτοελέγχου με τη χρήση εικονιστικών επικοινωνιακών συμβόλων είναι αποτελεσματικότερη στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων στο badminton στην προσχολική ηλικία, σε σχέση με τη μέθοδο του παραγγέλματος. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Την ομάδα παρέμβασης (αυτοελέγχου) όπου διδάχθηκε τις δεξιότητες του badminton μέσω εικονιστικών συμβόλων και την ομάδα ελέγχου όπου διδάχθηκε τις ίδιες δεξιότητες badmintonμε τη μέθοδο του παραγγέλματος. Ως εργαλεία ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα κινητικά τεστ FrenchandStalter (Barrow & McGee, 1979∙ French, 1941∙ Washington, 1968) και το τεστ γνώσεων (τεχνικής, βασικών κανονισμών), «LeyTest».Τα παιδιά και των δυο ομάδων(αυτοελέγχου και παραγγέλματος) παρουσίασαν βελτίωση στην τεχνική αλλά όχι στην απόδοση (στόχος), με την ομάδα αυτοελέγχου να παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των μετρήσεων. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο τεστ γνώσεων. Η ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ANOVA) έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκαν p<.05. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να διδαχθούν, με τη μέθοδο του αυτοελέγχου με χρήση εικονιστικών συμβόλων, σύνθετες κινητικές δεξιότητες πέραν της μεθόδου του παραγγέλματος. Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη έρευνας στις μεθόδους διδασκαλίας που προσεγγίζουν την προσχολική ηλικία. (EL)
The purpose of this study was to determine if self- check method is more effective than command method in learning badminton skills at preschool age. The purpose of this study was to determine if self- check method is more effective than command method in learning badminton skills at preschool age. The sample consisted of 60 children that were divided into two groups, the experimental group (self- check) were taught badminton skills through picture communication symbols and the control group were taught the same badminton skills through the method of command. As control tools we used the French and Stalter tests (Barrow & Mc Gee, 1979; French, 1941; Washington, 1968) and the knowledge test with technical, basic regulations and rules, ie. «Ley Test». The children of both groups showed improvement in technique and not in performance (target), with the self-control group showing better results between measurements compared with the group of command. The same was observed in the knowledge test. The data analysis package SPSS was used to analyse the data and the statistical significance was accepted at p < .05. The conclusion of this research is that the self-check method can be used in pre-school-age children for teaching complex motor skills. It also revealed the need to research on teaching methods appropriate for children at preschool age. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονιστικά συμβολικά συστήματα (PCS) (EL)
προσχολική ηλικία (EL)
μέθοδοι διδασκαλίας (EL)
δεξιότητες badminton (EL)
φυσική αγωγή (EL)
physical education (EN)
preschool age (EN)
skills of badminton (EN)
teaching methods (EN)
picture communication symbols (PCS) (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2016-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 2 (2016); 118-139 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 2 (2016); 118-139 (EN)

Copyright (c) 2016 Athanasia Giakouvaki, Panagiotis Antoniou, Evangelos Bebetsos, Eleni Zetou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.