Οι καταλήψεις των σχολείων από τους μαθητές ως μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας: εμπειρική προσέγγιση σε γενικά λύκεια της Κεντρικής Μακεδονίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι καταλήψεις των σχολείων από τους μαθητές ως μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας: εμπειρική προσέγγιση σε γενικά λύκεια της Κεντρικής Μακεδονίας (EL)
School students’ sit-ins as a form of unconventional political demonstration: empirical approach in Lyceums (ISCED 3) of central Macedonia in Greece (EN)

Papaeconomou, Anthony

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 991 μαθητές Γενικών Λυκείων της Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις καταλήψεις των σχολείων[1]. Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στην πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών και στη σύνδεση της εν λόγω πολιτικοποίησης τους με την επιλογή της κατάληψης του σχολείου ως μορφής μη συμβατικής πολιτικοποιημένης διαμαρτυρίας. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των λόγων που υποκινούν τους μαθητές Λυκείων να διαμαρτύρονται με τον καθιερωμένο αυτόν τρόπο πολιτικής διαμαρτυρίας. Παράλληλα αναζητήθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των μαθητών όπως το φύλο, η τάξη στην οποία ανήκουν και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν μαθητές Λυκείου από σχολεία των νομών Κατερίνης και Θεσσαλονίκης. Αναλύθηκαν τρεις αιτίες οι οποίες υποθετικά συνδέονται με τις καταλήψεις των σχολείων: αιτήματα για βελτίωση της καθημερινότητάς τους, πολιτικοί και ιδεολογικοί λόγοι και εξωτερικοί λόγοι που δεν σχετίζονται με τη σχολική ζωή. Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι καταλήψεις δεν υποκινούνται τόσο από ιδεολογικά κριτήρια αλλά είναι μία προσπάθεια των μαθητών να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τα καθημερινά τους προβλήματα. Επίσης διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα φύλα των μαθητών, με τα κορίτσια να παρουσιάζονται πιο συνειδητοποιημένα από τα αγόρια.[1] Η έρευνα αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο μιας μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. (EL)
This paper presents a postdoc research that was carried out in autumn 2015 by school of Politics of Aristotle University of Thessaloniki about the students’ sit-ins at secondary education schools. Intheintroduction, the notion of politicalsocializationisexplained and it is associated with the students’ option to sit-in their schools as a form of unconventional political demonstration. Also, the legitimacy of sit-ins is questioned according to the laws that recently were voted by the Greek parliament. The purpose of this research was to examine the factors that influence students to occupy schools every autumn and to describe the profile of the students that act in this way. At the same time, other reasons that may influence these actions were examined, such as the students’ gender, grade and the educational level of their parents. Thesampleconsistedof 991 seniorhighschoolpupilsthatwerecollectedfromschoolsofcentralMacedonia.  A questionnaire was used which was completed by senior high school students from the prefectures of Katerini and Thessaloniki. Three causes were analysed which hypothetically are connected with school sit-ins: petitions about the improvement of their everyday life, political and ideological reasons and reasons that are not related with school life. The most important finding of this research is the fact that sit-ins are not ignited by ideological motives. They represent a students’ effort to motivate and sensitize the public about their everyday problems in school. Also, differentiations were observed between the sexes: the girls are presented more politically aware than the boys. The findings of this research stress the fact that most students are in a state of confusion as far as the sit-ins are concerned. Even though younger students have more ideological motives and believe in the political aspect of sit-ins, senior students believe that sit-ins are a habit that gives them a chance to rest and to study at home without being distracted by subjects in which they are not interested. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαθητές (EL)
πολιτική κοινωνικοποίηση (EL)
καταλήψεις σχολείων (EL)
pupils (EN)
political socialization (EN)
secondary education (EN)
sit-ins (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2016-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 2 (2016); 140-155 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 2 (2016); 140-155 (EN)

Copyright (c) 2016 Anthony Papaeconomou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.