Υποστηρίζοντας τις οπτικές των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι: μια εκπαιδευτική παρέμβαση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥποστηρίζοντας τις οπτικές των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι: μια εκπαιδευτική παρέμβαση (EL)
Supporting children’s perspectives in free play: an educational intervention (EN)

Tanakidou, Maria
Avgitidou, Sofia

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με στόχο τη συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ελεύθερο παιχνίδι στο νηπιαγωγείο. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των οπτικών των παιδιών για τον χώρο του ελεύθερου παιχνιδιού μέσω της συλλογής πληροφοριών από τα ίδια, η περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των παιδιών κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για την αλλαγή του χώρου και η διερεύνηση των τρόπων υποστήριξης της συμμετοχής των παιδιών στην έκφραση ιδεών, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αλλαγής του χώρου. Συμμετέχοντες στην έρευνα αποτέλεσαν 11 παιδιά μιας τάξης νηπιαγωγείου, ηλικίας 5-6 ετών. Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και η μέθοδος ανάλυσης είναι θεματική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη των οπτικών των παιδιών ήταν αυτές της μεθόδου μωσαϊκού: ξενάγηση στο χώρο από τα παιδιά, φωτογραφίες του χώρου από τα παιδιά και σχολιασμός τους, ενώ τα υπόλοιπα εργαλεία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων ήταν το ημερολόγιο της ερευνήτριας, η βιντεοσκόπηση και οι αναστοχαστικές συζητήσεις με την κριτική φίλη. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ενδιαφέρουσες όψεις των οπτικών των παιδιών, των στρατηγικών της ερευνήτριας για την ενίσχυση των παιδιών ως ερευνητών και δρώντων προσώπων στη λήψη και υλοποίηση των προτάσεών τους, καθώς των μορφών αλληλεπίδρασης των παιδιών κατά τη διαδικασία συναπόφασης και δράσης. Τα συμπεράσματα αναδεικνύουν τις διαφορετικές οπτικές ενηλίκων και παιδιών για το παιχνίδι, τις προκλήσεις μιας αυθεντικής διαδικασίας συμμετοχής των παιδιών στην έρευνα και τη λήψη αποφάσεων και τη δυναμική εικόνα του παιδιού της προσχολικής ηλικίας.  (EL)
The present paper presents the exploration of an educational intervention aimed to enhance children’s participation as researchers and participants in decision making processes in an early childhood setting. The main scope of this study was to research children’s perspectives about their free play in their early childhood play environment, to describe the children’s interactions during the design and decision making processes regarding the change of the play environment and to explore the ways of supporting children’s participation in expressing their opinions, redesigning and changing the play environment. Τhe participants of the research were 11 children in one early childhood classroom, aged 5-6 years old. The study is a case study and the data were analyzed though thematic analysis. The methods used for the study of children’s perspectives were tools adapted from the mosaic approach: child-led tour, photography and semi-structured interviews with children commenting upon their photos. Research techniques for exploring children’s interactions during design of change and ways of supporting children’s participation were the researcher’s diary, videotaping of the redesigning process and reflective discussions with a critical friend. The findings present interesting views of the children’s perspectives about their preschool’s space in relation to their play wishes, the researcher’s strategies to enhance the children as researchers, their participation and their rich interactions during the process of co-decision and action. The conclusions highlight the differences in adults’ and children’s perceptions of play and the challenges of an authentic process of the children’s active participation in research and decision making related to their play. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική έρευνα (EL)

τα παιδιά ως ερευνητές (EL)
νέο παράδειγμα κοινωνιολογίας παιδικής ηλικίας (EL)
προσχολική εκπαίδευση (EL)
οπτικές των παιδιών (EL)
παιχνίδι (EL)
διαλογικές πρακτικές (EL)
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (EL)
μέθοδος μωσαϊκού (EL)
play (EN)
dialogical practices (EN)
mosaic approach (EN)
children’s perspectives (EN)
new paradigm of sociology of childhood (EN)
participation in decision making (EN)


Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2016-12-13


ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ - School of Early Childhood Education Faculty of Education, AUTH (EL)

μεμονωμένη περίπτωση Θεσσαλονίκη (EL)
παιδιά 5-6 χρονών (EL)
σύγχρονη 2014 (EL)

2459-3737
Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης; Vol 2 (2016); 52-77 (EL)
Dialogoi! Theory and Praxis in Education; Vol 2 (2016); 52-77 (EN)

Copyright (c) 2016 Maria Tanakidou, Sofia Avgitidou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.