Υπολογισμός της ευστάθειας οροφής και μετώπου αβαθών σηράγγων σε μαλακούς σχηματισμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υπολογισμός της ευστάθειας οροφής και μετώπου αβαθών σηράγγων σε μαλακούς σχηματισμούς (EL)
Stability of excavation roof and face in shallow tunnels in weak rocks (EN)

Βουτσας Γεωργιος (EL)
Voutsas Georgios (EN)

Εξαδακτυλος Γεωργιος (EL)
Στειακακης Μανωλης (EL)
Αγιουταντης Ζαχαριας (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Λιολιος Παντελης (EL)
Agioutantis Zacharias (EN)
Technical University of Crete (EN)
Liolios Pantelis (EN)
Exadaktylos Georgios (EN)
Steiakakis Manolis (EN)

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την φάση της διάνοιξης και κατασκευής αβαθών σηράγγων είναι η αστοχία της οροφής ή/και του μετώπου εκσκαφής. Η κατασκευή αβαθών σηράγγων είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις επιφα-νειακές γεωτεχνικές κατασκευές, όπου μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής με την εμφάνιση πεπερασμένων συνήθως καθιζήσεων (που είναι αναγκαίες για την παραλαβή των φορτίων), επέρχεται φυσική ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της κατασκευής και του εδάφους. Στις υπόγειες κατασκευές γίνεται έντονη διαταραχή της υπάρχουσας ισορροπίας που οφείλε-ται κυρίως στην αφαίρεση εδαφικών μαζών και την δημιουργία ενός τρισδιάστατου κενού. Συνεπώς, μια πολύ σημαντική εργασία των μηχανικών κατά την τεχνική μελέτη ενός υπόγει-ου έργου, είναι η διερεύνηση του Αριθμού Ευστάθειας της σήραγγας έναντι αστοχιών οροφή ή μετώπου. Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να βρεθούν αναλυτικά οι λύσεις του φορτίου υποστήριξης για την αποφυγή της κατάρρευσης της οροφής κυκλικής σήραγγας με βάση τους μηχανισμούς κατάρρευσης που προέκυψαν από αναλογικά πειράματα σε μαλα-κή άργιλο στο Πανεπιστήμιο του Cambridge τη δεκαετία του ‘80. Το υπερκείμενο της σή-ραγγας γεωϋλικό θεωρείται ομοιογενές, με μοναδιαίο βάρος γ και συνοχή cu σε αστράγγιστες συνθήκες (undrained shear strength). Οι αναλύσεις γίνονται σε συνθήκες επίπεδης παραμόρ-φωσης. Εξετάζονται τέσσερεις δυνατοί μηχανισμοί κατάρρευσης της σήραγγας με το Πάνω Οριακό Θεώρημα (Π.Ο.Θ.) της θεωρίας της Πλαστικότητας και βρίσκονται οι αναλυτικές λύσεις του αριθμού ευστάθειας γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή ο υπολογισμός του ελάχι-στου αριθμού ευστάθειας είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης, δημιουργήθηκαν αρχεία Excel™ στα οποία γίνονται οι υπολογισμοί. Οι λύσεις αυτές συγκρίνονται με την αναλυτική λύση για το ίδιο πρόβλημα που προσδιορίσθηκε με εφαρμογή του Κάτω Οριακού Θεωρήματος (Κ.Ο.Θ.) και εξάγονται ανάλογα συμπεράσματα. (EL)

bachelorThesis

Μαθηματική θεωρία της πλαστικότητας (EL)
Αβαθείς σήραγγες (EL)
Πάνω οριακό θεώρημα (EL)
Φορτίο υποστήριξης μετώπου και οροφής σηράγγων (EL)
Κάτω οριακό θεώρημα (EL)
Αριθμός ευστάθειας γεωκατασκευών (EL)
Tunnels--Design,tunnels design and construction,tunnels design (EN)


Ελληνική γλώσσα

2014


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (EL)
Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.