Ομαδοποίηση διατάξεων προτίμησης βασιζόμενη στην πολυκριτήρια ανάλυση και σε μεθόδους σύνθεσης και δόμησης των προτιμήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟμαδοποίηση διατάξεων προτίμησης βασιζόμενη στην πολυκριτήρια ανάλυση και σε μεθόδους σύνθεσης και δόμησης των προτιμήσεων (EL)
Preference classification based on multi criteria decision analysis and preference aggregation methods (EN)

Καλαφατη Φωτεινη (EL)
Kalafati Foteini (EN)

Τσαφαρακης Στελιος (EL)
Ματσατσινης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Γρηγορουδης Ευαγγελος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Grigoroudis Evangelos (EN)
Tsafarakis Stelios (EN)
Matsatsinis Nikolaos (EN)

Η εφαρμογή μεθόδων αναλυτικής – συνθετικής προσέγγισης στην ανάλυση της συμπεριφοράς μας παρέχει πληροφορίες όπως προτιμήσεις, μερικές και ολικές χρησιμότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση ατόμων – καταναλωτών. Ο στόχος αυτής της εργασίας αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης με εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών από το χώρο της λήψης ομαδικών αποφάσεων, της δόμησης των προτιμήσεων και της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, θα μελετηθεί η ενσωμάτωση του εύρους των χρησιμοτήτων στην υπό ανάπτυξη μεθοδολογία ομαδοποίησης καθώς και για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων με βάση τις οποίες ένας αποφασίζων θα επιλέξει μια εναλλακτική. Η υπό ανάπτυξη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε δεδομένα από έρευνες αγοράς. (EL)
Applying methods of aggregation disaggregation approach to behaviour analysis provides information such as: preferences, marginal and global utilities, which can be used to cluster alternatives actions-choices. The aim of this work concerns the development and application of methods for investigating clustering capabilities through the application of methods and techniques from the field of group decision-making, of preferences aggregation and from artificial intelligence. The proposed methodology will be applied to data from market research. (EN)

masterThesis

Πολυκριτήρια ανάλυση (EL)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.