Κοστολόγηση με βάση το στόχο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοστολόγηση με βάση το στόχο (EL)
Target costing (EN)

Τακης Ελευθεριος (EL)
Takis Eleftherios (EN)

Λιτος Χαραλαμπος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Δαρας Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Daras Nikolaos (EN)
Pavlatos Odysseas (EN)
Litos Charalampos (EN)

Η κοστολόγηση με βάση το στόχο (Target Costing) προήλθε από την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Σε μια αγορά παγκόσμια που η προσφορά είναι μεγαλύτερη της ζήτησης και η ποιότητα δεν παύει να ενδιαφέρει τον αγοραστή, η βιομηχανία εκτός από καλύτερα προϊόντα οφείλει να παρέχει και χαμηλότερες τιμές. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο και παράλληλα να διατηρεί κέρδη για επενδύσεις, απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση της κοστολόγησης. Το Target Costing αποτελεί ένα από τα σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης στον τομέα της διοικητικής λογιστικής. Σύμφωνα με αυτό, ένας οργανισμός – εταιρία σχεδιάζει εκ των προτέρων το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος έτσι ώστε, όταν αυτό πωληθεί να αποφέρει το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Στην περίπτωση δε που η κατασκευή του προϊόντος δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Target Costing, το προϊόν δεν προχωράει στην παραγωγή. Ταυτόχρονα είναι και ένα εργαλείο διαχείρισης του κόστους που παρέχει τη δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης του προϊόντος ακόμη και μετά τη φάση σχεδίασής του. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, μελετάται η μεθοδολογία του Target Costing με τα στάδια που αυτή ακολουθεί, τις αρχές που εφαρμόζει και τις τεχνικές που υιοθετεί για τον υπολογισμό του κόστους. Στο πρακτικό μέρος, πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης κοστολόγησης με βάση το στόχο για προϊόντα που άπτονται του επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. ασύρματος φορητός πομποδέκτης) έτσι ώστε να προκύψουν ωφέλιμα προς αξιοποίηση συμπεράσματα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. (EL)
Target Costing derived from the need to increase competitiveness. In a global market where supply exceeds demand and the quality does not cease to interest buyers, industry must provide lowest price except for better products. However, to achieve this and at the same time gain profits for investments, it is required a different costing approach. Target Costing is one of the modern cost accounting systems in management accounting. According to this, an organization - company plans the production cost of a product in advance so that, when it is sold, provides the desired profit margin. In case that the product construction does not meet the requirements of Target Costing, the product does not enter the production. Additionally, it is also a cost management tool that enables continuous product monitoring even after the design phase. In this thesis, Target Costing methodology is studied with the steps that it follows, the principles it applies and the techniques it adopts for calculating the cost. In the practical part, it is analyzed a target costing case study based on products related to the Hellenic Armed Forces interest (e.g. a portable radio transceiver) in order to provide useful conclusions for the hellenic defense industry. (EN)

masterThesis

Διοικητική λογιστική (EL)
Λειτουργικό κόστος (EL)
Ασύρματος (EL)
Τρέχον κόστος (EL)
Κόστος (EL)
Καμπύλη ζήτησης (EL)
Αναμενόμενο κόστος (EL)
Μελέτη περίπτωσης (EL)
Ένοπλες Δυνάμεις (EL)
Τιμή πώλησης (EL)
Ποιοτική έρευνα (EL)
306 ΕΒΤ (EL)
Κοστολόγηση (EL)
Πομποδέκτης (EL)
Profit margin (EN)
Costing (EN)
Value engineering (EN)
Target price (EN)
Target profit (EN)
Quality research (EN)
Target costing (EN)
Cost (EN)
Current cost (EN)
Genka Kikaku (EN)
Marketing (EN)
Kaizen costing (EN)
Expected cost (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.