Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξιοποίησή της σε στρατιωτικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρησιμοποίηση της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξιοποίησή της σε στρατιωτικό περιβάλλον (EL)
The utilisation of RFID technology in supply chain management and its exploitation in military environment (EN)

Καραμπερας Νικολαος (EL)
Karamperas Nikolaos (EN)

Παπαδάκης Νικόλαος (EL)
Λιτος Χαραλαμπος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Δαρας Νικολαος (EL)
Technical University of Crete (EN)
Papadakis Nikolaos (EN)
Daras Nikolaos (EN)
Litos Charalampos (EN)

Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification- ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων) είναι μια βασική δυνατότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποτελεί μιας από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εποχής μας και χρησιμοποιείται ευρύτατα στον εμπορικό κόσμο. Είναι μια τεχνολογία που προορίζεται για την παρακολούθηση των μετακινούμενων υλικών. Συνήθως υλοποιείται με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού αναμεταδότη που είναι συνδεδεμένος στα μετακινούμενα εμπορεύματα. Με την ανάλυση των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπονται από το τσιπ, μπορεί κανείς να προσδιορίσει την τοποθεσία καθώς και τη φύση των προϊόντων άμεσα. Η δυνατότητα ανίχνευσης σε μεγάλες αποστάσεις που εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση αυτής της τεχνολογίας είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση της υλικοτεχνικής ροής σε συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες για τον εξορθολογισμό αυτών μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. Οι στρατιωτικοί που είναι υπεύθυνοι για υλικοτεχνικά ζητήματα και υποστηρίζουν με υλικά σε επίπεδο διοικητικής μέριμνας τις στρατιωτικές μονάδες, έχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα διακινούμενα υλικά. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών οδηγεί σε αναποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, μειωμένη αποδοτικότητα και καθυστερήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτές οι αδυναμίες επηρεάζουν συνολικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων και ετεροχρονίζουν την επιθυμητή διαθεσιμότητα των αναγκαιούντων υλικών και μέσων στο σωστό χώρο και χρόνο. Η έλλειψη σύνθετων πληροφοριών σχετικά με τα διακινούμενα υλικά κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας RFID προκειμένου να επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση του ρεύματος εφοδιασμού. (EL)

masterThesis

Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων--Στρατιωτικές εφαρμογές (EL)
Στρατιωτικές εφαρμογές--RFID (EL)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας--RFID (EL)
Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων--Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (EL)
Military applications--RFID (EN)
Supply chain management--RFID (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (EL)
Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.