Η κατανόηση των μαθηματικών μοτίβων από παιδιά Γ’ και Δ’ δημοτικού και οι στρατηγικές σκέψης τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κατανόηση των μαθηματικών μοτίβων από παιδιά Γ’ και Δ’ δημοτικού και οι στρατηγικές σκέψης τους (EL)
Grade 3 and 4 students' understanding of mathematical patterns and their strategies (EN)

Gaitaneri, Dimitra
Desli, Despoina

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά των μεσαίων τάξεων δημοτικού σχολείου αντιλαμβάνονται και επεκτείνουν μαθηματικά μοτίβα. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 48 παιδιά της Γ’ τάξης και 42 παιδιά της Δ’ τάξης, στα οποία παρουσιάστηκαν συνολικά 21 έργα. Τα έργα αφορούσαν δύο κύριες κατηγορίες μοτίβων (οπτικά και αριθμητικά μοτίβα), οι οποίες χωρίζονταν επιμέρους σε: α) επαναλαμβανόμενα οπτικά και αριθμητικά μοτίβα, και β) αναπτυσσόμενα οπτικά και αριθμητικά μοτίβα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να μελετήσουν το μοτίβο σε κάθε έργο και να συμπληρώσουν το στοιχείο που λείπει κάθε φορά ώστε να ισχύει το μοτίβο.  Επίσης, στο τελευταίο έργο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατασκευάσουν οι ίδιοι ένα μοτίβο. Τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοιες αρκετά υψηλές επιδόσεις των συμμετεχόντων στα έργα με οπτικά και αριθμητικά μοτίβα. Ωστόσο, όλα τα παιδιά παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στα έργα με επαναλαμβανόμενα οπτικά και επαναλαμβανόμενα αριθμητικά μοτίβα σε σχέση με τα έργα που αναφέρονταν σε αναπτυσσόμενα οπτικά και αναπτυσσόμενα αριθμητικά μοτίβα. Η ανάλυση των στρατηγικών που τα παιδιά χρησιμοποίησαν στη συνέχιση των μοτίβων έδειξε ότι αυτές διαφοροποιούνται όταν τα μοτίβα είναι επαναλαμβανόμενα ή αναπτυσσόμενα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αιτιολόγησαν τις απαντήσεις τους κυρίως βασιζόμενα στη στρατηγική των συνδέσεων ανάμεσα σε διαδοχικά βήματα, όταν τα μοτίβα ήταν αναπτυσσόμενα, και πολύ λιγότερο σε μια τυχαία πρόβλεψη. Αντίθετα, όταν τα μοτίβα ήταν επαναλαμβανόμενα, τόσο στα οπτικά όσο και τα αριθμητικά μοτίβα, οι αιτιολογήσεις των παιδιών βασίζονταν κυρίως σε προβλέψεις που γίνονταν με επανάληψη μερών του μοτίβου. Τέλος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων κατασκεύασε οπτικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αναδεικνύοντας την προτίμησή τους σε αυτά. (EL)
The aim of the present study was to examine how children attending the middle years of the primary school understand and extend mathematical patterns. A total of 90 students coming from grades C (N=48) and D (N=42) were asked 21 pattern tasks that were designed on the basis of two main categories (visual patterns and number patterns) and were further divided into: a) repeating visual and repeating number patterns, and b) growing visual and growing number patterns. Participants were asked to identify the pattern rules and extend the patterns by filling the missing steps. They also had to make a pattern on their own. Overall results showed similarly high performance on visual and number pattern tasks. However, the majority of the participants had a higher rate of success in repeating visual patterns and repeating number patterns compared to growing visual patterns and growing number patterns. The analysis of the strategies that children implemented in patterning revealed a great differentiation between their use and the type of pattern. More specifically, students mainly justified their pattern extensions by making reasonable connections within successive steps in the growing pattern tasks, whereas they tended to use techniques related to random predictions following repetitions of the pattern’s parts in the repeating pattern tasks. Last, participants’ preference for repeating visual patterns was found when making their own patterns. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οπτικά μοτίβα, αριθμητικά μοτίβα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αναπτυσσόμενα μοτίβα, στρατηγικές (EL)
Μαθηματική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
repeating patterns, growing patterns, number patterns, visual patterns, strategies (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-03-06


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2017); 63-83 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 5, No 1 (2017); 63-83 (EN)

Copyright (c) 2017 Δέσποινα Δεσλή, Δήμητρα Γαϊτανέρη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.