Η αξιολόγηση της δομής της Παράλληλης Στήριξης από τους γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αξιολόγηση της δομής της Παράλληλης Στήριξης από τους γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (EL)
The evaluation of the structure of Parallel Support by parents of children with Autism Spectrum Conditions (EN)

Siamanta, Vasiliki
Lappa, Christina Σ.
Mantzikos, Constantinos Ν.
Charoumenou, Zoe

Η παρούσα ποσοτική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των γονέων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία της Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.). Μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας το δείγμα της έρευνας ήταν 185 γονείς [148 (80,0%) γυναίκες και 37 (20,0%) άνδρες]. Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν η περιγραφική και επαγωγική στατιστική (SPSS 21). Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ αξιολόγησαν θετικά τη φοίτηση των παιδιών τους στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης και τις συναντήσεις τους με τους εκπαιδευτικούς, ενώ μέτρια αξιολόγησαν την υποστήριξη που δέχονται σε ζητήματα που προκύπτουν στο σπίτι τους. Από την άλλη, αξιολόγησαν αρνητικά τον τρόπο προσλήψεων των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, την ελλιπή ενημέρωση τους από το ΚΕΔΔΥ για το πλαίσιο φοίτησης των παιδιών τους και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού της Π.Σ. Τέλος, υπήρξαν και κάποιες εξαρτημένες μεταβλητές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, όπως η  εκπαίδευση, το επαγγελματικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση, ο τόπος κατοικίας, το πλαίσιο φοίτησης του μαθητή (Δημόσια ή Ιδιωτική Π.Σ.), και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/βαθμια ή Β/βάθμια). Συμπερασματικά, οι γονείς αναδεικνύουν ότι η δομή της Π.Σ. έχει σημαντικά οφέλη για τα παιδιά τους. Ωστόσο,  οι αξιολογήσεις τους έδειξαν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της ένταξης δεν εφαρμόζεται πλήρως. (EL)
The aim of this quantitative research was to research the opinions of the structure and function of Parallel Support (P.S.) by parents with children on the autism spectrum. Through random sampling, the sample of the study consisted of 185 parents [148 (80.0%) female and 37 (20.0%) male]. The data of the questionnaire were analysed via descriptive and inferential statistics (SPSS version 21). Parents with children on the autism spectrum positively evaluated the attendance of their children in the general education classes, as well as the meetings with the teachers. They moderately evaluated teachers' support in home-related issues the children might deal with. On the other hand, the recruitment process of special education teachers and the inadequate information of the Diagnostic and Support Centres concerning the kind of school that their children should attend and the function of the P.S. were negatively evaluated. Finally, there were also some dependent variables that affected parents’ answers, such as education, professional level, financial situation, place of residence, student’s school (Public or Private P.S.), as well as elementary and secondary level. In conclusion, parents pointed out that the P.S. has significant benefits to the behavioural and educational level of their children. However, their evaluations have shown that the educational policy of inclusion is not thoroughly implemented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ποσοτική έρευνα (EL)

αξιολόγηση (EL)
Ενταξιακή Εκπαίδευση (EL)
Δομή (EL)
ΔΑΦ (EL)
Παράλληλη Στήριξη (EL)
Ενταξιακές Δομές (EL)
Ειδική Αγωγή (EL)
παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (EL)
Αυτισμός (EL)
γονείς (EL)
Evaluation (EN)
Parent (EN)
Structure (EN)
Parallel Support (EN)
Children with Autism Spectrum Disorder (EN)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-11-20


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

185 γονείς (148 γυναίκες και 37 άνδρες) (EL)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 6, No 2 (2018); 144-162 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 6, No 2 (2018); 144-162 (EN)

Copyright (c) 2018 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ, Χριστίνα Λάππα, Βασιλική Σιαμαντά, Ζωή Χαρούμενου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.